Měsíc navíc za podání digitálního daňového přiznání

Hospodářské noviny - - Události - Radek Dragoun [email protected]

Když se rozhodnete podávat daňové přiznání elektronic‑ ky, můžete ho odevzdat až o měsíc později, než kdybys‑ te se vydali na některý z finančních úřadů a dokumenty tam odevzda‑ li osobně. Návrh novely daňového řádutohotozněnísechystajívesně‑ movně předložit pirátští poslanci.

Daňová přiznání za předchá‑ zející rok je nyní nutné odevzdat do konce března – ať už papírově, či digitálně. Přestože druhou mož‑ nost mají lidé už několik let, příliš ji nevyužívají. Tři měsíce navíc lze pak získat tehdy, pokud se poplat‑ ník obrátí na daňového poradce, který mu přiznání zhotoví.

Zákon u základní lhůty toleruje ještě pětidenní zpoždění, pak už Mikuláš Ferjenčík se však člověk vystavuje hrozbě sankcí. Povinnost podání přizná‑ ní v březnu, tedy tříměsíční lhů‑ ta, přitom patří k nejkratším v ze‑ mích Evropské unie. V sousedním Německu na to mají občané čas až do konce května.

I to je důvod, proč se piráti snaží tuto dobu prodloužit. Podle nich mají někteří poplatníci v takto krátké době problém shromáždit všechny podklady, které k přizná‑ ní potřebují – například potvrzení pro využití slev či účetní závěrky.

Lhůtu však chtějí prodloužit jen u elektronického podání. „Dnes lidi, kteří to nestíhají do konce března, tlačíme k tomu, aby vy‑ užili služeb finančního poradce. Jsme přesvědčení, že dost lidí by to do konce dubna stihlo. Podali by to elektronicky a nemuseli by platit poradce,“upozorňuje jeden z předkladatelů Mikuláš Ferjenčík.

Tato forma zatím není příliš vy‑ užívaná. Finanční správa evidovala za rok 2017 přes 2,3 milionu přizná‑ ní, elektronicky jí však přišlo jen necelých 480 tisíc. Piráti chtějí tím‑ to způsobem lidi motivovat, aby daňová přiznání podávali digitál‑ ně, čímž by také ušetřili práci úřed‑ níkům a ulevili státnímu rozpočtu.

Novela by pomohla i zapomnět‑ livcům. To, že chtějí daňové přizná‑ ní vyřešit po internetu, by nemuseli hlásitdopředu. Kdybysitedyčlověk v polovině dubna vzpomněl, že ne‑ podal daňové přiznání, mohl by se vyhnout pokutám tím, že by od pa‑ pírové formy přešel k digitální.

Nyní si lze termín pro podání da‑ ňovéhopřiznáníprodloužitjendíky daňovému poradci. Poplatník však musí v původní lhůtě dodat finanč‑ nímu úřadu jeho zplnomocnění.

I to chtějí piráti v rámci novely změnit. Občanům tato možnost zůstane, navíc jim odpadne nut‑ nost tuto skutečnost úřadům hlá‑ sit včetně dodání plné moci.

V praxi by to pak vypadalo tak, že by finanční správa začala zjiš‑ ťovat, kdo přiznání nedodal, až na přelomu června a července, kdy končí lhůta pro přiznání s porad‑ cem. Pokud by ji někdo promeškal, případná sankce by se vypočítávala už od původního termínu – tedy konce března.

Ministerstvo financí však zatím není této změně příliš nakloněno. Upozorňuje, že na tyto lhůty se váže řada dalších ustanovení, například z pojistné oblasti. „Z našeho pohle‑ du není šťastné provést dílčí změnu tohoto parametru, aniž by byla pře‑ dem zpracována analýza možných dopadů a proběhla odborná disku‑ se,“řekl mluvčí resortu Jakub Vintr‑ lík s tím, že se ministerstvo diskusi na toto téma nebrání.

Lidé si budou moct vybrat, jestli přiznání podají v březnu nebo v dubnu. To nám přijde jako fajn možnost pro lidi. poslanec České pirátské strany

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.