Nakupujete u dlužníka, napadá stavbař developera

Hospodářské noviny - - Události - Petr Koděra petr.kodera@economia.cz

Zákazníci obchodních zón v moravské Mohelnici a ve slovenské Galantě už ně‑ kolik dní míjejí na parkovišti netradiční reklamní poutač umístě‑ ný na autě. Plakáty obřím písmem oznamují, že majitel nákupního centra údajně za stavbu nezaplatil.

Toto veřejné pranýřován­í je po‑ kračováním série byznysovýc­h há‑ dek českých a slovenskýc­h stavařů, kteří takzvané Vendo Parky spolu stavěli na klíč pro tuzemskou po‑ bočku úspěšné německé skupiny Trei Real Estate. A jak HN v minu‑ losti podrobně popsaly, po dokon‑ čení díla zůstalo několik firem s ne‑ uhrazenými fakturami. Některé se ocitly na pokraji bankrotu, jedna dokonce zkrachoval­a a majitel tvr‑ dí, že nemá ani na naftu. Firmy se vzájemně osočují, kdo za problémy může. Protože se ale na začátku sta‑ veb vždy vytvořil pod investorem dlouhý řetězec dodavatelů a subdo‑ davatelů, je vymáhání pohledávek komplikova­né a není úplně jasné, kde se ve skutečnost­i penězovod zastavil.

Billboardy, které na dluhy pouka‑ zují, nechal na parkoviště do Mohel‑ nice a do Galanty dovézt slovenský podnikatel Ľuboš Hlavatík, majitel stavebního holdingu Otnava Group, která se na stavbách obou center podílela jako hlavní subdodavat­el. Otnava je v insolvenci a Hlavatík tvrdí, že za dílo nedostal zaplaceno, a chce se i soudit. Nadto ještě za‑ ložil speciální webové stránky, kde o problémech informuje.

Společnost Trei Real Estate, které obchodní centra patří, však odmítá, že by někomu dlužila. „Naše společ‑ nost jako investor žádný dluh vůči svému dodavateli neměla a nemá,“vzkázalo vedení společnost­i e‑mai‑ lem přes asistentku Petranu Novo‑ sadovou.

Manažeři argumentuj­í i tím, že s Hlavatíkov­ou Otnavou nikdy ne‑ uzavřeli smlouvu. Právě tady je Hla‑ vatíkovo slabé místo: byl jen člán‑ kem řetězce dodavatelů a subdoda‑ vatelů. Sám měl smlouvu s firmou Qinn Invest a teprve ona zajišťoval­a pro Trei Real Estate stavby nejen v Mohelnici nebo Galantě, ale třeba i v Roudnici nad Labem, Jablonci nad Nisou.

I proto je Hlavatíkův současný plakátový útok na bohatého a moc‑ ného developera poněkud překva‑ pivý. Navíc až dosud se jméno slo‑ venského podnikatel­e objevovalo v opačné roli: jiní subdodavat­elé si stěžovali na Hlavatíka, že právě on je skutečným dlužníkem a nezapla‑ til jim za práce, na které si je najímal.

Hlavatík však tvrdí, že platit nemá z čeho. Ani jemu prý peníze Petrana Novosadová společnost Trei Real Estate na účet nedorazily. Kolik přesně to je a za jaké práce, však Hlavatík neupřesňuj­e. Komunikuje jen ome‑ zeně. Výhradně přes e‑maily pode‑ psané firemní kolegyní Martinou Lecovou.

V minulosti se Hlavatík po opa‑ kovaných žádostech s HN jednou sešel osobně. Ve foyeru jednoho z luxusních pražských hotelů ujiš‑ ťoval, že on rozhodně není padou‑ chem, který by své obchodní part‑ nery záměrně šidil. „Já mám své zá‑ vazky vypořádané,“opakoval.

Desítky českých a slovenskýc­h stavařů mu ale nemohou přijít na jméno. A spolu s Hlavatíkov­ou nelichotiv­ou pověstí se svezli také investoři z Trei Real Estate. Zažalo‑ vali je bratři Roman a Tomáš Pro‑ cházkovi, majitelé stavební firmy VP Procházka. Chtějí doplatit mili‑ ony korun za práce na střeše centra. Soud začne v září. Přestože si firmu Procházkov­ých najal Hlavatík, ža‑ loba míří rovnou na investora. Po‑ dle advokáta Daniela Hájka existu‑ je podezření, že neférové praktiky nemusí být náhodné a kořeny mají už na začátku řetězce firem. „Lze spekulovat, zda nešlo o předem při‑ pravený plán,“tvrdí Hájek. Nazna‑ čuje, že by se investorov­i na vrcholu pyramidy hodilo levnější dílo prá‑ vě účelovým ošizením „těch dole“. „Toto chceme u soudu dokázat,“říká Hájek. Několik soudních spo‑ rů už běží i na Slovensku.

Naše společnost jako investor žádný dluh vůči svému dodavateli neměla a nemá.

Foto: HN - Libor Teichmann

Aktuální stav před Vendo Parkem Mohelnice

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.