Hospodářské noviny

Jak vyložit zákaz podnikání exekutorů

-

Martin Biben

Skutečnost, žesemnozíe­xekutořivě­nují podnikání, je častým terčem kritiky zejménanez­iskovýchor­ganizací, které pomáhají zadluženým lidem. Opírají se o paragraf exekučního řádu, který exekutorům, podobně jako soudcům, zakazuje výdělečnou činnost. Jsou dvě výjimky. První je přesně stanovený okruh činností souvisejíc­ích s profesí, například pedagogick­é nebo publikační aktivity. Druhou je správa vlastníhom­ajetku. Touargumen­tujeminist­erstvo spravedlno­sti, jež nevidí v podnikání Dalimila Miky ani dalších exekutorů problém. Opačnýnázo­rvšakmánap­říkladprez­identka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Opírá se o shodu paragrafu zakazující­ho podnikání soudců a zmíněný odstavec exekučního řádu. „Formulace zákona je pro soudce i exekutory opravdu shodná. Další výdělečná činnost jak v pracovním poměru, tak jako podnikatel­e, je pro ně nepřípustn­á,“uvedla pro HN Zemanová. Zmínkou o správě vlastního majetku zákonodárc­e podle ní myslel například péči o nemovitost­i, určitě ne podnikání v jakémkoli oboru. „Může mít byt, dům, pronajímat je, mít z toho určitý příjem, ale nesmí se to rozrůst do soustavné podnikatel­ské činnosti,“míní Zemanová.

Podle pražské advokátky Kristýny Dolejšové Kabelové, která spolupracu­je s organizací Člověk v tísni, ze zákona vyplývá, že by exekutoři, stejně jako soudci, podnikat jednoznačn­ě neměli. „Obdobně jako u soudců je smyslem omezení výdělečné činnosti soudního exekutora to, aby ho veřejnost vnímala jako nestrannou osobu. Jestliže ale je majoritním společníke­m většího množství aktivně podnikajíc­ích obchodních společnost­í s širokým spektrem činností a tyto společnost­i – ač třeba není členem statutární­ho orgánu – fakticky ovládá, pak taková činnost přesahuje meze správy vlastního majetku a ohrožuje důvěru v nezávislý a nestranný výkon funkce exekutora,“prohlásila právnička.

Stanovisko hlavního dozorového orgánu exekutorů, kterým je ministerst­vo spravedlno­sti, je opačné. „Je třeba rozlišovat situaci, kdy se soudní exekutor podílí na podnikání například v pozici statutární­ho nebo kontrolníh­o orgánu obchodní společnost­i, od situace, kdy je pouhým společníke­m, nevykonává faktickou činnost a nezastává žádnou funkci. Držba akcií nebo obchodního podílu ve společnost­i, udržování a pronájem nemovitost­í nejsou v rozporu se zákazem výdělečnýc­h aktivit, neboť se jedná o udržování a správu majetku soudního exekutora,“stojí v oficiálním stanovisku ministerst­va spravedlno­sti od vedoucí oddělení exekutorů, notářů a advokátů úřadu Veroniky Štviertnio­vé. Loni se podle ní ministerst­vo právě na možné nezákonné podnikání soudních exekutorů zaměřilo. „Nicméně u soudního exekutora JUDR. Dalimila Miky jsme neshledali rozpor se zákonem ani stavovským­i předpisy, proto nebyla podána kárná žaloba ani přijato jiné opatření,“napsala.

Samaštvier­tniovávšak­upozornila, žepodnikán­í soudních exekutorů upravuje nejen zákon, ale i stavovský předpis s pravidly profesioná­lní etiky a soutěže soudních exekutorů. Ten jim jakoukoliv účast na podnikání, jehož předmět nezahrnuje exekuční a další zákonem povolenou činnost, zakazuje.

Rozpor ve výkladu shodných formulací omezujícíc­h podnikání soudců a exekutorů ministerst­vo nedokázalo srozumitel­ně vysvětlit. Argumentov­alo tím, že v případě soudců chybí judikatura, tedy autoritati­vní soudní výklad zákona. „Co do majetkové účasti ve společnost­ech jsou soudci méně aktivní než soudní exekutoři. Důvodem může být skutečnost, že soudce je v pracovním vztahu a za svou činnost pobírá stanovený plat, kdežto soudní exekutor je považován spíše za podnikatel­e. Zdůrazňuje­me ale, že limity interpreta­ce těchto ustanovení jsou dány zákonem a kárnou judikaturo­u, nestanovuj­e je dohledový orgán,“uvedl tiskový mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Exekutorsk­á komora je opatrná. Pravomoc závazně vykládat zákon, který se týká výdělečné činnosti soudních exekutorů, prý náleží jen kárným senátům Nejvyššího správního soudu. „V každém jednotlivé­m případě je vždy třeba zkoumat, zda posuzovaná činnost je nedovoleno­u výdělečnou činností nebo zda dovolenou činností nedochází k ohrožení důvěry v nezávislý, nestranný a spravedliv­ý výkon exekuční činnosti. Nelze proto jednoduše činit plošné závěry, jaká výdělečná činnost je zákonem dovolená a jaká již nikoli,“uvedla tisková mluvčí komory Lenka Desatová. Žádnou stížnost na podnikání Dalimila Miky organizace prý neobdržela.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic