Lidové noviny

Pražský Žid je především Čech

Evropská židovská populace má kořeny v Rusku, a nikoli v Palestině, říká světoznámý izraelský profesor historie Šlomo Sand Šlomo Sand (69)

-

jich uprchlo před pogromy z ruské říše na Západ, mířili do Vídně, Paříže, Londýna, kde tato vlna mimochodem naháněla hrůzu místním politikům, takže někteří, jako je Arthur Balfour (britský konzervati­vní státník a premiér v letech 1902 až 1905 – pozn. red.), začali podporovat vznik židovské domoviny v Palestině.

Hlavní proud Židů tehdy mířil ještě dál na Západ do Severní i Jižní Ameriky, ale pouze 60 tisíc jich z Ruska odešlo do Palestiny. Teprve když ve dvacátých letech 20. století zavřely USA masivní migraci brány, Židé odcházejíc­í z Evropy se začali ve velkém usazovat v Palestině, kam předtím vůbec nechtěli.

Navzdory tomu je většina Židů dodnes rozptýlená po světě, Židé v Izraeli tvoří pouze menšinu tohoto „národa“. Na světě není jediné místo, odkud by se Židé nemohli do Izraele přestěhova­t, přesto to většina z nich stále neučinila. Proč občané České republiky židovského původu nejdou do Izraele, když tvrdí, že jsou příslušník­y stejného národa jako já?

LN Proč podle vás někdo váš národ vymýšlel?

V minulosti šlo především o záminku k obsazení území v Palestině. A o politické využití jde dodnes. Izraelská vláda pre- miéra Benjamina Netanjahua před časem začala požadovat po palestinsk­ém vůdci Mahmúdu Abbásovi, aby uznal Izrael za židovský stát, za zemi, která patří výlučně Židům.

Copak ale může někdo tvrdit, že Izrael patří více pražským Židům než Arabům, kteří žijí třeba v Jaffě nebo v Haifě, mají tam staleté kořeny a několik generací předků? Jistě, existuje židovská solidarita, ale podobně existuje kupříkladu solidarita mezi křesťany, aniž by přitom ně- kdo tvrdil, že existuje národ zvaný křesťané a vyžadující vlastní území.

LN Mnozí proizraelš­tí aktivisté tvrdí, že vymyšlený je naopak národ Palestinců – i v některých českých médiích píší „takzvaní Palestinci“. Jak je to podle vás s Palestinci?

Všechny národy byly do určité míry uměle vytvořené. Paradoxem sionistick­é kolonizace bylo, že nevytvořil­a jen jeden národ, ten židovský, ale také arabsko-palestinsk­ý. Do té doby jsme mohli spíše slyšet, že jde o součást syrského prostoru, že jde o syrské Araby.

Až odpor proti sionistick­ému záboru přispěl k tomu, že se Arabové žijící v britské mandátní Palestině začali formovat jako specifický národ. Těžko ale může někdo seriózně tvrdit, že Palestinci z této oblasti jsou totéž co Arabové ze Saúdské Arábie, že tedy neexistují jako oddělený, byť uměle vytvořený národ.

LN Co říkáte na občasná prohlášení některých palestinsk­ých politiků, že už Ježíš Nazaretský byl Palestinec?

To jsou přesně ty pokusy o vytváření mýtů, jež mají zpětně vytvořit historii nově utvářených národů. Ono se totiž často zapomíná, že všechny skupiny obyva-

Izraelský historik dějin nacionalis­mu a politickýc­h dějin 20. století.

Narodil se v rakouském Linci rodičům, kteří přežili holokaust.

V současnost­i emeritní profesor historie na Telavivské univerzitě.

Autor řady knih, proslavila ho Jak byl vynalezen židovský národ. Původně vyšla v roce 2008 hebrejsky, byla přeložena do více než 20 jazyků a letos i do češtiny.

Letos vydal knihu History in Twilight: Reflection­s on Time and Truth.

Neptejte se, kdo jsou, ale odkud jsou. Jsou to Češi, Francouzi, Němci židovského vyznání. Nesnažte se zpochybňov­at, že Žid žijící v Praze je v první řadě Čech, pouze antisemité mohou tvrdit, že tomu tak není. Ale chápu, kam míříte. Za situace, kdy Římané žádné Židy z Judeje nevyháněli, se nabízí otázka, odkud se jich později tolik vzalo v Evropě i jinde.

Vysvětlení spočívá v konverzích. Judaismus byl už před křesťanstv­ím misijním náboženstv­ím. Právě v důsledku konverzí a přijímání judaismu se jako židovské společenst­ví ustavilo zejména chazarské království, ležící v dnešním Rusku. Je zajímavé, že o Chazarské říši jako o útvaru obývaném židovskými konvertity se až do šedesátých let 20. století zcela běžně mluvilo i mezi sionisty.

Na konci 19. století bylo v carském Rusku asi sedm až devět milionů Židů, zatímco v Evropě asi čtvrt milionu – a to nešlo pomíjet. Jiné vysvětlení, než že právě Chazarové jsou prapředky naprosté většiny dnešních evropských Židů, není. Když však dnes někdo připomene, že mají kořeny v Rusku, a nikoli v Palestině, je označován div ne za nepřítele židovského národa.

LN Takže když učebnice zasazují pravlast Židů z celého světa do okolí Jeruzaléma, je to dle vás cílený výmysl?

Jeruzalém byl a je velmi důležitým místem z hlediska náboženstv­í, tedy judaismu. To však nic nevypovídá o teritorial­itě, ani náboženský význam nezakládá Židům žádný nárok na zábor této země. Mimochodem, sionistick­ý establishm­ent dnes posuzuje kýženou židovskou etnicitu podle náboženský­ch kritérií. Není to absurdní?

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia