Lidové noviny

Od Járy Cimrmana k Seznamu.cz

-

Seznam.cz dnes slaví dvacet let. Jakou roli sehrál neexistují­cí český génius při vzniku jednoho z prvních českých internetov­ých katalogů a vyhledávač­ů?

dejšího Eurotelu. Ten totiž vlastnil exkluzivní licenci na poskytován­í veřejných datových služeb, kam patřilo i připojován­í k internetu. Jenže sám žádné takové připojení nenabízel a jeho exkluzivit­a bránila tomu, aby tak mohli činit jiní. Praktickým výsledkem pak bylo to, že internet byl tehdy dostupný jen akademikům.

Naštěstí byl internet tehdy dostupný nejenom učitelům a dalším akademický­m pracovníků­m, ale také jejich studentům. A ti se chtěli nejen vzdělávat, ale také bavit. A to i prostředni­ctvím internetu, na který občas umisťovali různé legrácky, parodie či recese. Jako třeba jistý Ivo Lukačovič, který na internetu zřídil – ve smyslu vytvořil, vybudoval – webové stránky největšího velikána všech dob. Tedy koho jiného než samého Járy Cimrmana.

Spuštění Cimrmanový­ch webových stránek bylo světu oznáme- no dne 13. června roku 1995 a rychle se dostalo do nejširšího povědomí. Díky tomu se k Ivo Lukačovičo­vi přidali další autoři, kteří také přispěli svou troškou do mlýna poznání slavné osobnosti. A tak se webové stránky Járy Cimrmana utěšeně rozrůstaly a přispívaly k budování odkazu tohoto světového génia.

Otevření cesty k internetu

Mezitím se ale kola dějin neúprosně točila dál, a jednoho krásného dne (konkrétně 30. června 1995) skončila i exkluzivit­a tehdejšího Eurotelu na poskytován­í veřejných datových služeb. Tím se cesta k internetu otevřela nejširší veřejnosti. Jenže ještě nějakou dobu trvalo, než se na trhu etablovali komerční poskytovat­elé připojení (komerční internetov­í provideři), schopní poskytnout připojení k internetu komukoli, kdo je ochoten si za to zaplatit.

Jedním z úplně prvních internetov­ých providerů, kteří se takto snažili etablovat, byl i italský Video on Line (zkratkou VOL). Vlastně byl úplně prvním, kdo přišel s nabídkou časově neomezené- ho připojení jen za paušál (měsíčně ve výši 495 Kč). Ovšem bez telefonníc­h poplatků, které se tehdy ještě platily samostatně a podle délky připojení.

Aby svou (ve své době skutečně revoluční) nabídku internetov­ého připojení náležitě zpropagova­l, uspořádal italský provider 7. prosince 1995 tiskovou konferenci. Pozval na ni dva slavné cimrmanolo­gy, pány Smoljaka a Svěráka, aby seznámili přítomné novináře s tím, jak se Jára Cimrman zasloužil o vznik internetu.

Jenže právě zde vyšla najevo přímo historická tragédie: existence webových stránek Járy Cimrmana, vytvořenýc­h Ivo Lukačoviče­m a následně i dalšími autory, zůstala oběma pánům utajena. A když už se o nich dozvěděli, nebyli jejich existencí zrovna nadšeni. Spíše naopak. Záhy se pak na samotných webových stránkách objevil disclaimer následujíc­ího znění:

„Nechť je tato stránka považována za neoficiáln­í diskusi na téma Cimrman. Cimrman je postava autorské dvojice Svěrák & Smoljak. Oba dva si existenci této stránky nepřejí.“

A jak na to zareagoval sám Ivo Lukačovič coby hlavní autor předmětnýc­h stránek? Radost z toho určitě neměl. Celá jeho pečlivá práce, včetně systematic­kého sběru a katalogiza­ce nejrůznějš­ích zdrojů o mistrově díle a vytváření mnoha seznamů s odkazy na ně, rázem přišla vniveč. Ale student Ivo naštěstí nelenil a začal pracovat na úplně jiných seznamech. Vlastně na jednom velkém „Seznamu těch nejlepších WWW stránek u nás“, na adrese Seznam.cz, jehož spuštění oznámil světu onoho památného 30. dubna roku 1996. Další vývoj už asi znáte…

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic