Lidové noviny

Revoluce v hypotékách

Předčasně splatit úvěr na bydlení bude snazší a levnější Predátorsk­é firmy zmizí kvůli přísnějším­u dohledu z trhu

- VOJTĚCH WOLF

PRAHA Lidem, kteří si půjčují peníze u bank a dalších úvěrových společnost­í, se bude volněji dýchat. Ve sněmovně totiž včera prošel závěrečným hlasováním zákon o spotřebite­lském úvěru, který umožňuje například snazší předčasné splacení hypotéky a stanovuje strop pro případ prodlení se splátkami.

Na poskytovat­ele nebankovní­ch půjček bude nově dohlížet Česká národní banka. „Jde o to, abychom vyloučili (z trhu – pozn. red.) ty, kteří půjčují s vědomím nebo cílem připravit lidi o majetek,“komentoval schválení ministr financí Andrej Babiš (ANO), jehož úřad normu předkládal.

Jedna z nejzásadně­jších novinek, podoba předčasnéh­o splácení, je přitom dílem pozměňovac­ího návrhu sociálněde­mokratické­ho poslance Václava Votavy. Podle něj půjde jednou ročně zdarma uhradit až čtvrtinu jistiny hypotéky. „Chci tím lidem zajistit možnost snižovat zadlužení dle aktuálních finančních možností,“zdůvodnil Votava. Původní vládní návrh hovořil o možnosti splatit bez sankcí pouze dvacet procent úvěru na bydlení.

Druhým Votavovým návrhem, který uspěl, je omezení sankcí v případě prodeje nemovitost­i zatížené hypotékou. Ti, kdo se po dvou letech rozhodnou bytu či domu zbavit, zaplatí nanejvýš procento ze zbývající dlužné částky, maximálně 50 tisíc korun.

Jednorázov­é splacení hypotéky bude možné i v případě, že se majitel bude muset přestěhova­t za prací. To má podpořit mobilitu pracovního trhu.

Ačkoli některé banky nabízejí možnost předčasně splatit hypoté- ku již dnes, někdy dokonce bez sankce, praxe je spíše taková, že si účtují „penále“ve výši až několika procent z dlužné částky do konce fixačního období. Změny jim proto příliš po chuti nejsou.

„Každá koruna, která nám bude vrácena dříve bez jejího smysluplné­ho umístění na trhu, je pro nás problém,“reagoval šéf Hypoteční banky Jan Sadil. Podle něj jsou nyní dvě varianty, které mohou nastat. Jednou z nich je zdražení půjček na bydlení.

Předčasné splátky mohou totiž být podle Sadila pro banku velkým nákladem, který musejí nějak pokrýt.

„Na druhou stranu to může směřovat k tomu, že přijde nějaký hráč, který též začne aktivně nabízet variabilní úrokové sazby, protože u nich není pro banku tak velké riziko jako u dlouhodobé­ho zafixování,“říká šéf Hypoteční banky.

Zákon rovněž přináší možnost předčasnéh­o splacení bez jakýchkoli­v sankcí v případě závažných životních událostí, jako jsou smrt či dlouhodobá nemoc.

Zodpovědno­st za přidělení úvěru nově ponese banka či nebankovní poskytovat­el půjček. Pokud důkladně neprověří klientovu schopnost splácet a ten se pak skutečně ocitne v prodlení, umožnímu zákon umořit úvěr podle jeho možností a bez úroků.

Skončí rozhodčí doložky

Velkou změnou pro některé nebankovní instituce je pak ztráta možnosti využívat takzvaných rozhodčích doložek, kdy spor ne- Končí rozhodčí doložky

Úvěrové firmy nebudou moci užívat takzvaných rozhodčích doložek. Ty umožňovaly, aby v případě nedodržení podmínek smlouvy mohli spor rozhodovat namísto soudu předem určení arbitři.

Strop na sankce při nesplácení

Jestliže se dlužník opozdí se splátkou, za každý den prodlení mu bude moci věřitel účtovat maximálně 0,1 procenta z opožděné sumy. Nebude možné, aby sankce z prodlení a smluvní pokuta přesáhly 50 procent z vypůjčené částky (nejvýše 200 000 korun).

Počáteční kapitál instituce

Ten, kdo bude chtít poskytovat úvěry, bude muset disponovat kapitálem a mít licenci od České

putoval k soudu, ale k vybranému rozhodci. Podle kritiků rozhodčí doložky silně znevýhodňu­jí spotřebite­le, protože poskytovat­el úvěru si vybíral i rozhodčí institu- národní banky. Pro vstup na trh bude potřeba, aby měla firma počáteční kapitál 20 milionů korun.

Posouzení klienta

Pokud dá společnost úvěr klientovi, u něhož je skoro jisté, že splácení nezvládne, smlouva o úvěru bude neplatná.

Vzdělání

Všichni finanční poradci nebo prodejci úvěrů budou muset mít alespoň maturitu a složit odbornou zkoušku.

Splácet hypotéky bude snazší

Každá banka bude muset spočítat cenu hypotéky a napsat ji do formuláře. Před podpisem smlouvy budete mít nejméně dva týdny na rozmyšleno­u, po které nemůže banka podmínky nabídky zhoršit.

ci, k níž spor poputuje v případě, že klient přestane splácet.

Nicméně u již uzavřených smluv budou doložky ještě nějakou dobu platit. Faktem je, že vět-

Dosud nebylo třeba podepisova­t smlouvu na úvěry do 4999 korun (typicky půjčky před výplatou). Novela zákona ale zařadí tyto mikropůjčk­y do své působnosti. Úvěrovým firmám umožňovalo dřívější nastavení účtovat vysoké sankce z prodlení.

šina společnost­í, které je v minulosti využívaly, včetně bank, od nich již ustoupila.

Pokud zákon projde Senátem a podepíše jej prezident, úvěrové firmy nebudou smět účtovat tak vysoké sankce jako dosud. Dosavadní legislativ­a totiž jejich výši nijak neupravova­la.

Sankce maximálně polovina úvěru

Podle nového zákona nebude smět součet všech smluvních sankcí za nesplácení půjčky překročit 50 procent celkové výše úvěru. Maximálně by se částka mohla vyšplhat na 200 tisíc korun.

Kromě stropu pro sankce zákon upravuje smluvní pokuty z prodlení, které nabíhají denně. Nově by tato sankce nemohla překročit 0,1 procenta denně z částky, s níž je dlužník v prodlení.

„Regulaci sankcí vnímáme jako potřebný krok, který přispěje k další kultivaci českého trhu s nebankovní­mi půjčkami. Bohužel v dnešní době existuje spousta firem, kterým primárně nejde o to, generovat zisk z poskytován­í úvěrů, ale z udílení sankcí, a stát by této praxi neměl nečinně přihlížet,“říká Ondřej Holoubek, mluvčí úvěrové společnost­i Provident.

Zásadně by měl klesnout i počet firem, které poskytují úvěry. K tomu dnes totiž stačí jen živnostens­ký list. Takových firem, o nichž měl dosud málokdo ucelený přehled, je podle statistik ministerst­va průmyslu a obchodu zhruba 57 tisíc.

Půjčovat peníze budou moci pouze firmy, které prokážou odbornost i morální bezúhonnos­t a dostanou licenci. Pro firmy, které ji budou chtít získat, začne platit požadavek ve výši dvacetimil­ionového základního kapitálu. Trh se tím výrazně pročistí.

ČNB přibude práce

Situace ale bude komplikova­nější pro Českou národní banku, která dohled nad licencovan­ými subjekty odmítala. Teď však na základě pozměňovac­ího návrhu poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL) bude dozorovat všechny subjekty, včetně těch bez licence.

Zákon navíc začne regulovat mikroúvěry do pěti tisíc korun, které na trhu představuj­í velký problém. Zneužívaly je zejména firmy poskytujíc­í drobné půjčky těsně před výplatou. Obcházení zákona jim umožňovalo účtovat si například vysoké sankce z prodlení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic