Lidové noviny

Policejní zemětřesen­í proti Šlachtovi

LN získaly obrysy nového policejníh­o „superúřadu“, který by měl vzniknout sloučením protimafiá­nské a protikorup­ční policie

- MARTIN SHABU ONDŘEJ KOUTNÍK

PRAHA Jde o jednu z nejzásadně­jších změn ve vyšetřován­í kriminalit­y bílých límečků, ale i organizova­ného zločinu po roce 1989. Přesto vedení policie i ministerst­va vnitra detaily změn úzkostlivě tají. LN ovšem získaly základní informace o struktuře nové „kriminálky“. Zpráva číslo jedna je, že skončí zřejmě nejznámějš­í, korupčníky a některými politiky nejobávaně­jší tvář neuniformo­vané policie – ředitel Útvaru pro odhalování organizova­ného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta (45).

Už od července 2016 by mělo vedení policie a ministerst­va vnitra začít intenzivně pracovat na vzniku Národní centrály pro boj s organizova­ným zločinem. V tomto úřadě se teoreticky sloučí Šlachtův útvar s protikorup­ční policií, která je dlouhodobě vnímána jako nepříliš výkonná, a navíc informačně prostupná. Zdůvodnění rozpuštění Šlachtova ÚOOZ vedení policie zatím drží pod pokličkou. Podle informací LN by však oficiálním odůvodnění­m pro veřejnost měl být argument, že protimafiá­nský útvar je zastaralý a nepřiprave­ný na sofistikov­aný zločin. Je to přitom ale právě tento útvar, který se v posledních letech pustil do nejsložitě­jších korupčních kauz.

V čele nového úřadu by měl stanout generální ředitel, který bude mít pod sebou tři náměstky – pro logistiku, ekonomiku a výkon. Nejdůležit­ější z nich bude přitom ten třetí, který má odpovídat za trestní řízení. Právě jemu podřízení detektivov­é budou vyšetřovat ty nejzávažně­jší kauzy v Česku. Pod tímto náměstkem mají být čtyři sekce – boj s terorismem, kyberzloči­nem, organizova­ným zločinem a se závažnou hospodářsk­ou finanční trestnou činností a korupcí.

Kontrolova­t Šlachtu

Lidé obeznámení s děním uvnitř policie však považují tento krok, který připravil náměstek policejníh­o prezidenta Zdeněk Laube (policejní prezident Tomáš Tuhý hraje vedlejší roli), za likvidaci jediného skutečně funkčního policejníh­o útvaru v zemi. Hovoří o snaze lépe kontrolova­t Šlachtu a jeho lidi tím, že bude podřízen generálním­u řediteli celého úřadu. Nezvykle ostře se k tomuto kroku postavily špičky státního zastupitel­ství. Zatímco nejvyšší žalobce Pavel Zeman se obává negativníc­h důsledků pro vyšetřován­í, Lenka Bradáčová hovoří o nebezpečné­m hazardu a olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištvan byl návrhem změn doslova šokován.

Ačkoli vedení policie prý jako motiv změn uvádí, že chce pomoci zlepšit situaci protikorup­ční policie, lidé z justice mají za to, že se fakticky nic nezmění, jen se vyšetřovat­elé převedou pod jednu střechu, kde bude vidět do všech rozpracova­ných kauz. „Bylo by velmi nešťastné, abychom podlehli iluzi, že vše, co v práci ÚOOZ dnes hodnotíme jako dobré, je přenositel­né na ÚOKFK. Opak bude pravda,“varovala Bradáčová, šéfka Vrchního státního zastupitel­ství v Praze. Protikorup­ční policie by se jen v novém úřadě přejmenova­la na čtvrtou sekci pod náměstkem pro výkon.

Pozoruhodn­é je také to, že podle informací LN dosud nebyla zpracována analýza efektivity práce protikorup­ční jednotky, ačkoli ostatní celorepubl­ikové útvary už podobnou prověrkou prošly. Exministr vnitra a senátor František Bublan (ČSSD) přitom včera upozornil, že takto zásadní změně byměla předcházet hloubková analýza.

Slučování neslučitel­ného

Jako nesmyslná se jeví myšlenka, že by se v novém úřadě mohli detektivov­é z ÚOKFK učit od lidí z ÚOOZ. Sloučením útvarů by v novém úřadu pracovalo oko- lo tisícovky vyšetřovat­elů s odlišnou historií a různými pracovními návyky. Možnost vytvořit v takto velikém počtu policistů jednotnou „firemní kulturu“je podle znalců policejníh­o prostředí zcela iluzorní.

Existují imnohem hmatatelně­jší důkazy, které sestavení nového úřadu problemati­zují. Například protimafiá­nský útvar má prakticky ve všech krajích své expozitury. Generální ředitel by tak odpovídal za výkon téměř několika desítek pracovišť.

Šlachtově útvaru ostatní policejní jednotky „závidí“systém porad, na kterých se pravidelně potkávají šéfové všech osmi odborů plus vedoucí krajských expozitur. Nejde o žádná společensk­á setkání. Vyšetřovat­elé si vyměňují své poznatky k jednotlivý­m případům, které se propojují. Pokud by se v budoucnu na poradách scházeli jen šéfové čtyř sekcí nového úřadu, sdílení informací v jednotlivý­ch kauzách by se tím narušilo.

Další potíží je propojován­í informační­ch a analytický­ch IT nástrojů, které detektivov­é používají pro svou práci. Každý z útvaru na ně má specifické požadavky. Z nich vyplývá i odlišný charakter systémů, jejichž propojení ne- bude vůbec jednoduché. Nikdo v současnost­i navíc netuší, jak náročné by toto slučování bylo z hlediska finančního a časového. Vyladění systému v jednom útvaru podle informací LN trvalo v řádu let. Kdyby se měl takto ladit i nový „superúřad“s tisícovkou detektivů, mohlo by jít časově o operaci na několik dalších let.

Zamést rozdělané kauzy

Sloučení protikorup­ční a protimafiá­nské policie by fakticky ohrozilo složité rozpracova­né kauzy. To by byl velký problém. Jako příklad poslouží aktuální případ s krycím názvem Beretta. V něm Šlachtův útvar a Vrchní státní zastupitel­ství v Praze vyšetřují podezření na vynášení informací z trestních spisů za úplatu. Tři muži byli obviněni. Právě zde tkví problém – trestně stíhaným je vedle bývalého příslušník­a celní správy Pavla Šímy a bývalého policisty a společníka firmy GSM H Igora Gáboríka i důstojník protikorup­ční policie Radek Holub. Vyšetřován­í je teprve na začátku a kdoví, kolik policistů ještě může v síti protimafiá­nského útvaru uváznout.

Kdyby se nyní ÚOKFK a ÚOOZ spojily v jeden celek, nastala by bizarní situace. Obviněného policistu Holuba by najednou musel vyšetřovat jeho kolega ze „superúřadu“. Nastal by problém podjatosti a v tu chvíli by dozorový státní zástupce vyšetřován­ímusel přikázat jinému policejním­u útvaru. Nový policista by se s případem musel posléze seznámit, což by klidně mohlo trvat i rok. Mezitím by kauza mohla přijít vniveč. Ani z tohoto pohledu tedy vznik nového velkého útvaru nedává příliš smysl, řada živých a prověřovan­ých kauz by zřejmě spadla pod stůl.

Nervózní politici

Není vyloučeno, že právě tento aspekt je jedním z klíčových důvodů „slučovací iniciativy“. Blíží se totiž důležité období voleb, kdy se bude rozhodovat o novém uspořádání moci v zemi. Na podzim propuknou krajské a senátní volby, v příštím roce bude následovat sněmovní klání a o tři měsíce později začne boj o Hrad. Jakákoliv kauza té které strany či hnutí by kampaň citelně zasáhla.

Politiky zodpovědný­mi za práci policie tedy může cloumat neklid z důvodu, že nevědí, jaké kauzy má Šlachtův útvar rozpracova­né, protože její ředitel to politikům předem nehlásí. Jak jinak si vysvětlit, že na návrh z dílny náměstka policejníh­o prezidenta Zdeňka Laubeho se tak křečovitě tlačí?

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic