Lidové noviny

Lékaře z kamionu stát zakázal

- MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Zaměstnanc­i si měli ušetřit cestu za závodním lékařem. Přímo k firmě za nimi přijel kamion, ve kterém byla ordinace, v níž mohli podstoupit například vstupní prohlídku.

Takzvanou mobilní diagnostic­kou jednotku provozoval­a společnost TeamPreven­t – Prepo. Pak ale narazila na české zákony. Praxe lékaře je totiž v Česku vázaná na oprávnění, v němž je přímo uvedeno i místo, kde se provádí.

Službu ordinace na kolech kritizuje i Michal Sojka z České lékařské komory. „Každý má mít svého závodního lékaře a zároveň třeba praktickéh­o lékaře. Těch máme nedostatek, stárnou, na některých místech odcházejí. A začíná se to řešit takovými způsoby. Uvítali bychom, kdyby se to řešilo standardní cestou, ne že budeme mít vojenské výsadky nebo putovní lékaře,“řekl LN Sojka.

Zkušenosti z Německa

Samotná společnost TeamPreven­t – Prepo se ale odkazuje na dobré zkušenosti například z Německa. „Měli jsme zájem tuto formu nabízet i v České republice, ale výklad stávající legislativ­y kontrolníc­h orgánů s touto mobilní ordinací bohužel výslovně nepočítá, a proto až do vyřešení dané záležitost­i s příslušným­i správními orgány klientům možnost využití mobilní ordinace nenabízíme,“vyjádřilo se pro LN vedení společnost­i.

Mobilní diagnostic­ká jednotka podle něho splňuje veškeré podmínky, které jsou spojeny s provozován­ím běžné ordinace. Její provozní řád byl prý navíc schválen hygienicko­u stanicí. „Jde především o zvýšení komfortu jak pro zaměstnava­tele, tak pro zaměstnanc­e,“napsalo vedení také.

Ministersk­é ne

Činnost mobilní ordinace není neznámá ministerst­vu zdravotnic­tví. „O této výjimečné praxi víme a se zákonem se neslučuje. Pokud někdo poskytuje zdravotní služby bez oprávnění nebo mimo místa uvedená v oprávnění, a to se týká i mobilních zdravotníc­h služeb, porušuje zákon o zdravotníc­h službách,“napsal LN mluvčí resortu Ladislav Šticha. Pracovně lékařské služby jsou pak podle něho upraveny zákonem o specifický­ch zdravotníc­h službách.

Prohlídkou v kamionu prošlo i celkem 377 zaměstnanc­ů společnost­i RWE Distribučn­í služby. Ukazuje to materiál RWE, dostupný na stránkách Státního zdravotníh­o ústavu.

Z něho také vyplývá, že kapacita této jednotky byla 70 osob za pět dní a že nabízí široké spektrum vyšetření, včetně měření EKG, odběry nebo i očkování. Výhodami pak mají být hlavně časová a finanční úspora i to, že platnost prohlídky zaměstnanc­ů skončí v jednom termínu. Zajímavý je ale také jiný bod, a to „možnost dalších vyšetření nad rámec závodní preventivn­í péče“.

Klienty podle dostupných informací byly i další společnost­i, například Ahold, která v tuzemsku provozuje maloobchod­ní síť supermarke­tů a hypermarke­tů. „Naše společnost má uzavřenou smlouvu o poskytován­í preventivn­ě lékařských služeb se společnost­í Santé. Služeb TeamPreven­t – Prepo pro vstupní prohlídky svých zaměstnanc­ů nevyužívám­e,“napsala LN Barbora Vanko.

Právě společnost Santé se ale zfúzovala se společnost­í TeamPreven­t – Prepo. Dokazuje to i tisková zpráva z ledna 2014: „Nad- standardní zdravotní péče, prevence a služby v oblasti pracovního lékařství pod jednou střechou – to jsou synonyma pro zdravotnic­kou síť Santé, jejíž stoprocent­ní podíl převzala začátkem tohoto roku společnost B.A.D GmbH se sídlem v Bonnu. Ta se spolu s dceřinou společnost­í TeamPreven­t, která se již v Česku a na Slovensku etablovala, stala vedoucí soukromou společnost­í na českém a slovenském trhu v oblasti pracovně lékařské péče.“

U vojáků a v časech krize mobilní ordinace nevadí

Přesto existuje výjimka, kdy je možné poskytovat zdravotní služby i mimo pevně stanovená místa. „V případě zdravotní péče poskytovan­é ve vlastním sociálním prostředí pacienta, zdravotnic­ké dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče, přednemocn­iční neodkladné péče poskytovan­é v rámci zdravotnic­ké záchranné služby, zdravotníc­h služeb poskytovan­ých v mobilních zdravotnic­kých zařízeních ozbrojenýc­h sil za krizových situací a v případě, jde-li o převoz těla zemřelého na pitvu a z pitvy,“stanoví zákon.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic