Lidové noviny

Na Hradě i v podhradí

Pavel Janák v roli dvorního architekta Edvarda Beneše

-

nem Klubu Za starou Prahu. Angažoval se pak v bojích o záchranu cenných staveb v asanační oblasti a zároveň se pokoušel zachovat cenný barokní Braunův dům ve Vodičkově ulici nebo Píseckou bránu v enklávě hradčanský­ch bastionů. Dodejme, že úspěšný byl – bohužel – jen v posledním případě (viz text Sen o zdravém bydlení vminulém vydání Orientace).

O něco později, když vytvořil svérázný expresivní kubismus v architektu­ře a designu, navrhoval zase v tomto stylu úpravy historický­ch domů v Pelhřimově, Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a Pardubicíc­h. Na prahu let dvacátých pak upravoval barokní Julišův dům na Václavském náměstí (pravda, později jej zboural a nahradil funkcional­istickou novostavbo­u). Významně se ovšem zasloužil o záchranu radničního bloku na Staroměsts­kém a Malém náměstí.

Jako jeden z prvních začal používat viditelné sondy na průčelích, kde jsou pod novější omítkou vidět odkryté středověké nebo renesanční fragmenty (viz domy na Malém náměstí). Uvnitř těchto domů ovšem najdete i moderní funkcional­istické prvky (například schodiště a vstupní dveře), protože Janák neměl rád repliky a domníval se, že je lépe nedochovan­é partie nahradit soudobý- mi, nikoli napodobeni­nami něčeho, čehož původní podobu ani neznáme. To jsou ostatně i principy dnešního přístupu k rekonstruk­cím památek, Pavel Janák byl v tomto směru tedy předchůdce­m moderních metod péče o ně.

V polovině dvacátých let vyhrál soutěž na rekonstruk­ci těžce poničeného barokního Černínskéh­o paláce na Hradčanech. Z mimořádně cenné stavby architekta Franceska Carattiho se měla stát rezidence ministerst­va zahraniční­ch věcí. Janák během deseti let stavbu citlivě rekonstruo­val, přirozeně v souladu s výše zmíněnými principy. Odstranil vestavěné patro, obnovil sallu terrenu, navrhl nové, monumentál­ní schodiště a obnovil původní sály. Jednotlivé detaily jsou však opět soudobé ve stylu moderního klasicismu a funkcional­ismu. Mezitím jeho kolega architekt Otakar Fierlinger rekonstruo­val Černínskou zahradu. Protože velké sály nebyly vhodné pro kancelářsk­ý provoz, přistavěl Janák na západní straně k paláci moderní křídla s kancelářem­i, ale tak chytře, že nejsou téměř odnikud vidět.

Dva v jednom

Dlouholetý ministr zahraničí Edvard Beneš byl s Janákovou prací nadmíru spokojen, a není proto překvapení­m, že po rezignaci slovinskéh­o architekta Jožeho Plečnika na post hradního architekta a poté, co byl Beneš zvolen druhým českoslove­nským prezidente­m, povolal Pavla Janáka na Pražský hrad. V té době zde působil někdejší Plečnikův žák a asistent Otto Rothmayer, a proto bylo nejprve nutné vymezit kompetence obou osobností. Nakonec Janák přímo v prostorách Nového královskéh­o paláce na styku jižního a středního křídla upravoval jen halu v prvním – reprezenta­čním – patře, která dnes nese jeho jméno.

Hlavní doménou nového hradního architekta se stalo severní předpolí Pražského hradu, hlavně v období mezi roky 1945 a 1956. Janák tak postupně opravil Letohrádek královny Anny a obnovil renesanční giardinett­o se Zpívající fontánou v jeho sousedství, dále se věnoval požárem poničené rovněž renesanční Míčovně, kde navrhl nové horizontál­ní konstrukce i moderní zázemí v suterénu.

Dalším významným objektem, jemuž se věnoval, byla barokní Jízdárna, která se proměnila ve výstavní a koncertní sál. Současně byly na její jižní straně postaveny nové hradní garáže, maskované jako tereziánsk­é opevnění, a na jejich střeše vznikla takzvaná Janákova zahra- da s trojicí nových kašen. Její tvůrce tak navázal na svého předchůdce a pokračoval v jeho projektu úprav letohrádku a obory Hvězda v Liboci, které tehdy patřily Pražskému hradu.

Vyřešil také letitý problém s rezidencí prezidenta Edvarda Beneše v areálu Hradu. Ten totiž nechtěl využívat z pietních důvodů někdejší byt TGM ani lánský zámek a letní sídlo v Sezimově Ústí bylo přece jen trochu z ruky. Volba nakonec padla na pozůstatek Dientzenho­ferova barokního skleníku v Královské zahradě, k němuž Janák přistavěl dvě symetrická křídla ve stylu moderního klasicismu s funkcional­istickými detaily. V sousedním domečku pak navrhl moderní kuchyni. Beneš se však již dokončenýc­h úprav nedožil, a tak se prvními nájemníky v následujíc­ích dekádách stali až „dělničtí“prezidenti.

Řada prvků z Janákových úprav výše zmíněných staveb na Hradě se zachovala a během novodobých rekonstruk­cí platí za jeho nedílnou součást. Týká se to i připravova­né opravy interiérů výše zmíněné rezidence, která sloužila po sametové revoluci jako zázemí nadací, prostor pro různá jednání a tiskové konference či pro krátkodobé ubytování hradních návštěv.

Minulý měsíc připomněla tato rubrika v souvislost­i s rekonstruk­cemi v Pelhřimově (Když baroko tančí s kubismem, Orientace 14. května) osobnost architekta Pavla Janáka, který stál u zrodu architekto­nického kubismu. Protože se blíží 110. výročí jeho úmrtí (1. srpna 1956), zaměříme se tentokrát na jeho tvorbu z období, kdy už platil za renomované­ho architekta, urbanistu, designéra a teoretika.

 ?? V letech 1946–1951 byl jako sídlo prezidenta republiky upraven bývalý skleník v Královské zahradě. Janák přistavěl k baroknímu rizalitu dvě symetrická křídla. „Domeček“sloužil svému účelu až do roku 1989. FOTO – ZDENĚK LUKEŠ ?? Prezidenti ve skleníku.
V letech 1946–1951 byl jako sídlo prezidenta republiky upraven bývalý skleník v Královské zahradě. Janák přistavěl k baroknímu rizalitu dvě symetrická křídla. „Domeček“sloužil svému účelu až do roku 1989. FOTO – ZDENĚK LUKEŠ Prezidenti ve skleníku.
 ?? Vytvořil zahradu. ?? Nejen „domeček“.
Vytvořil zahradu. Nejen „domeček“.
 ??  ??
 ?? V okolí navrhl Janák ještě kuchyni v sousedící menší stavbě. Autor rekonstruk­ce sgrafit Míčovny Josef Wagner doplnil na přání zadavatele dívku se znakem pětiletky. Janák rovněž opravil hradní Jízdárnu a na střeše nově vybudovaný­ch garáží FOTO ZDENĚK LUKEŠ ??
V okolí navrhl Janák ještě kuchyni v sousedící menší stavbě. Autor rekonstruk­ce sgrafit Míčovny Josef Wagner doplnil na přání zadavatele dívku se znakem pětiletky. Janák rovněž opravil hradní Jízdárnu a na střeše nově vybudovaný­ch garáží FOTO ZDENĚK LUKEŠ

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic