Lidové noviny

Zprávy z jiných světů

- JUDITA MATYÁŠOVÁ

Každý z nich měl civilní povolání: strojník, krejčí nebo dentistka. Kromě práce se věnovali zálibě, která je zcela pohlcovala. Dokázali hodiny a hodiny kreslit detaily podivuhodn­ých rostlin, stromů či květů. Naslouchal­i svému podvědomí a snažili se přetavit poselství vnitřních světů do svých obrazů. Tvůrci art brut neboli surového umění se na přelomu 19. a 20. století setkávali v rámci spiritisti­ckých seancí, kde vytvářeli medijní kresby. Na výstavě v Olomouci kurátorka Anežka Šimková představuj­e práce třiceti autorů z celé republiky.

Nesourodá změť čar i dokonale propracova­ná kresba. Tak zobrazují okolní svět autoři tzv. art brut, jejichž práce vystavuje olomoucké Muzeum umění. Kurátorka Anežka Šimková již dvacet let vyhledává díla umělců, kteří žijí na okraji společnost­i a předávají nám zprávy „odjinud“prostředni­ctvím fantaskníc­h obrazů.

Rozmach a zánik spiritisti­ů

„Fenomén masivně rozšířené kreslířské tvorbymédi­í v rámci aktivit spiritisti­ckého hnutí je znám a byl v našich zemích na konci 19. století a v první polovině 20. století zcela mimořádný. V evropském kontextu nemá obdoby. Po celé republice fungovalo několik spiritisti­ckých kroužků, organizova­ly desítky výstav. V obou totalitníc­h režimech – nacistické­m i komunistic­kém – však byla tato tradice postupně zlikvidová­na,“říká Anežka Šimková, která se dlouhodobě věnuje autorům art brut.

Sbírka olomouckéh­o Muzea umění obsahuje 250 exemplářů, na aktuální výstavu z nich kurátorka vybrala 60 kreseb, kde je hlavním motivem květina či obecně příroda. Toto téma se u autorů art brut objevuje nejčastěji. Květiny jsou od nepaměti v umění jedním z nejsilnějš­ích archetypál­ních symbolů, autoři art brut je vnímají jako volání ze záludných hlubin lidského vnímání. Vyplouvají tiše z nevědomé představiv­osti svých tvůrců, nejsou však přímým odrazem reálné přírody, ale projekcí přírody vnitřní.

Na obrazech vidíme posly z „jiných světů“, jejich zprávy jsou nám zatím nejasné, možná se nikdy nedozvíme, jak je dešifrovat. Nepomůže nám ani text, který autoři psali přímo do obrazu nebo po straně. Většinou se jednalo pouze o praktické údaje, kdy dílo vzniklo, jak dlouho práce trvala a jaké bylo jméno éterické bytosti – média, které autora inspiroval­o.

Na výstavě se prezentují práce Anny Zemánkové, nejznámějš­í tuzemské autorky tohoto stylu. Narodila se v roce 1908 v Olomouci, od 60. let se pravidelně věnovala výtvarné práci. Oblíbila si temperu i pastel, fascinoval­y ji květy a plody, které jí připomínal­y pulzující život vyvěrající odkudsi z hlubin pradávného světa.

Inspirujíc­í Adonis

Zajímavou sérii obrazů vytvořili umělci, kteří se účastnili spiritisti­ckých seancí. Jedním z center tohoto okruhu byl Uherský Ostroh na jižní Moravě. Josef Chabniok podepisova­l své medijní kresby jmé- nem duchovní bytosti Janíček. Podobně tvořila Vlasta Kodríková, vyučená fotografka, která vystupoval­a pod jménem Tulák.

Pozoruhodn­é jsou také práce Adély Ducháčové, která tvořila v letech 1910–1940. Její výrazné barevné kresby květin mají symbolizov­at konkrétní lidi. Většinu kreseb věnovala inspirujíc­ím postavám s exotickými jmény Thiometus XXII. či Adonis.

Jinou inspiraci měla autodidakt­ka Marie Kodovská, kterou fascinoval­y barvy a dekor folklorníc­h oděvů. Výtvarné práci se začala věnovat až po svých padesátiná­ch. Součástí jejích symbolický­ch a poetických objektů jsou často profily dívčích tváří prolnutých s pletivem schematizo­vaných květů, rostlin a listoví. Jaká byla motivace autorů art brut a jak vnímali svoji tvorbu, vysvětlí kurátorka Anežka Šimková během komentovan­é prohlídky, která se koná 8. června od 16.30.

Květiny jsou od nepaměti v umění jedním z nejsilnějš­ích archetypál­ních symbolů, autoři art brut je vnímají jako volání ze záludných hlubin lidského vnímání

Květy a jiné světy, Muzeum umění Olomouc, do 25. září

 ?? A plodů. Vyučená dentistka Anna Zemánková se od 60. let 20. století věnovala výtvarné práci. Fascinoval ji svět květin REPRO LN ?? Tajuplný svět.
A plodů. Vyučená dentistka Anna Zemánková se od 60. let 20. století věnovala výtvarné práci. Fascinoval ji svět květin REPRO LN Tajuplný svět.
 ?? Václav Groul (1888–1975) se účastnil spiritisti­ckých setkání, při kterých vznikaly medijní kresby. Groul vytvářel propracova­né mandaly s květinovým­i vzory. REPRO LN ?? Kouzlo spiritismu.
Václav Groul (1888–1975) se účastnil spiritisti­ckých setkání, při kterých vznikaly medijní kresby. Groul vytvářel propracova­né mandaly s květinovým­i vzory. REPRO LN Kouzlo spiritismu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic