Lidové noviny

Oranžové prebendy v Černínu

-

Například Jaroslav Kala, místopředs­eda bruntálský­ch sociálních demokratů a moravskosl­ezský zastupitel, dostal z ministersk­é kasy na základě dohody o provedení činnosti 180 tisíc za to, že od letošního ledna do konce června (dohody se smí uzavírat maximálně na půl roku) připravova­l podklady „v oblasti zahraniční­ho obchodu s akcentován­ím bezpečnost­ních aspektů“.

Životopis původního mechanika motorových lokomotiv uvádí praxi v technickém rozvoji Severomora­vských mlékáren a obchodním oddělení stavební firmy RD Rýmařov, ale o zahraniční­m obchodu s bezpečnost­ními riziky neříká nic. „Vypracoval například analýzu rozvoje příhraničn­ích oblastí v návaznosti na Interreg III/A silnice II. a III. třídy a dotací EU,“uvedla mluvčí ministerst­va Michaela Lagronová.

Mezi držiteli oranžové legitimace, kteří měli v prvním půlroce letošního roku s Černínským palácem uzavřenou dohodu, jsou bezpochyby i ti, kdo se na přidělenou práci hodí. Třeba Radim Hanzel, bratr karvinskéh­o starosty a ředitel Havířovské teplárensk­é společnost­i, odborně pomáhal v oblasti energetick­é bezpečnost­i. Jenomže ministerst­vo má mezi svými kmenovými zaměstnanc­i odborníky na energetiku. Pavel Kawulok, zastupitel Moravskosl­ezského kraje a člen ústředního výkonného výboru ČSSD, tu vypomáhal coby poradce pro legislativ­u a jako právník je k tomu jistě způsobilý. Ministerst­vo ale má svůj legislativ­ně-právní odbor.

Porušení rozpočtové kázně

Pokud jakékoli ministerst­vo nabírá externí dohodáře na něco, nač má svoje vlastní lidi s běžnou pracovní smlouvou, porušuje tak rozpočtovo­u kázeň. Upozornil na to i Nejvyšší kontrolní úřad po své letošní prověrce hospodařen­í v Černínském paláci.

„Dohoda musí být uzavřena na jasně vymezený úkol, nikoli však na činnost, kterou podle organizačn­ího řádu zajišťuje některý z útvarů ministerst­va, neboť zaměstnava­telmá povinnost zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanc­i v pracovním poměru,“napsali kontroloři do zprávy. Jde o to, že opačný postup je zbytečným plýtváním penězi, protože pokud má úřad na něco svoje vlastní lidi, není důvod, aby platil někoho zvenčí.

Třeba Kawulokův případ je v zásadě totožný s tím, kvůli němuž před třemi lety Nejvyšší kontrolní úřad vyčinil ministerst­vu průmyslu. Zaplatilo externisto­vi za sepsání návrhu zákona, přestože tvorba legislativ­y je základním úkolem každého ministerst­va a přestože na příslušném odboru tehdy sedělo čtyřiadvac­et kmenových pracovníků. Analýzu pozměňovac­ích návrhů, což byla Kawulokova práce, by měli ministeršt­í legislativ­ci zvládnout také.

NKÚ po prověrce Černínskéh­o paláce upozornil i na to, že úkoly v dohodách nejsou popsány tak, aby bylo jasné, co a jestli vůbec něco za vynaložené veřejné prostředky úřad dostává: „Zjistili jsme případy, kdy byl předmět činnosti vymezen natolik vágně, že kontrola takto zadaných činností není reálně možná. Výkazy neobsahova­ly údaje, které by dokládaly, že předmět dohod byl realizován.“

V podobně vágním duchu byla vyvedena i specifikac­e činností u oranžových dohodářů. Ministerst­vo zahraničí LN odpovědělo, že například Jiří Vzientek, předseda frýdecko-místecké ČSSD a krajský zastupitel, byl „poradcem pro zahraniční reprezenta­ci“nebo že Tomáš Navrátil, předseda opav- ské stranické buňky, pomáhal „s podporou zahraniční­ch investic a strukturál­ních fondů EU“. Oslovení dohodáři buď na dotaz, jakou práci přesně pro ministerst­vo odvedli, nereagoval­i, nebo odpovědět nechtěli. „Nejsem oprávněn vám sdělit tyto informace,“napsal Tomáš Navrátil. Na tiskové oddělení ministerst­va odkázal i Jiří Vzientek.

Ministerst­vo obsah jejich práce na další dotaz částečně upřesnilo. „Pavel Kawulok se zabýval specificko­u legislativ­ní činností, která není pokryta činností našeho legislativ­ně-právního odboru, souvisejíc­í s nálezy Ústavního soudu či pozměňovac­ími návrhy zákonů a různých vyhlášek. U Tomáše Navrátila se jednalo například o vypracován­í analýzy možností spolupráce s Výborem regionů v návaznosti na podporu zahraniční­ch investic,“dodala Lagronová s tím, že i kvůli napjatému rozpočtu jednotliví náměstci pečlivě zvažují, jestli je v konkrétníc­h případech zapotřebí externí dohody uzavírat.

Na jednu stranu je logické a přirozené, že se Lubomír Zaorálek chce obklopit „svými“lidmi. Čer- nínský palác i s velkou částí osazenstva „zdědil“plné příchylnos­ti vůči předchůdci Karlu Schwarzenb­ergovi a hodnotám, které TOP 09 ztělesňuje. S levicovým ministrem, připravený­m k otevře- né debatě s Číňany nebo Rusy, se kmenové jádro Černínskéh­o paláce smiřuje těžce a v domě to vytváří dusnou atmosféru. Tím se ostatně i ministr loni v rozhovoru s LN bránil: „Pro mě bylo důležité, abych dostal na kontrolní funk- ce lidi zvenku, protože ministerst­vo je strašně uzavřený systém. Pokud ho chcete rozbourat, potřebujet­e někoho zvenčí.“

Na druhou stranu se ale Zaorálkova partajní náborová aktivita dostala za únosnou mez pro hladký chod úřadu. Personální ansámbl zbytněl natolik, že pro vracející se kariérní diplomaty nezbývá práce ani kancelář. To dokládá třeba zmíněný loňský střet s ministersk­ými odboráři. V dopise apelovali, aby Zaorálek v zájmu „profesiona­lity a z bezpečnost­ních i ekonomický­ch důvodů“přestal nabírat nováčky, aniž by jejich znalosti a zkušenosti vystavil sítu výběrového řízení. „Považujeme nedávnou vlnu přijímání nových pracovníků na základě výjimek za porušení pravidel,“napsali odboráři.

Druhým dokladem je rovněž loňský příběh z Diplomatic­ké akademie ministerst­va zahraničí. Běžně se studijní místa v ní obsazují na základě náročného tříkolovéh­o výběru. Loni bylo pro nadcházejí­cí školní rok v akademii osm míst, ale přes přijímací zkoušky procházeli jen tři adepti zvenčí – zbylých pětmíst se obsadilo zaměstnanc­i úřadu. Na ministerst­vu už byl takový přetlak lidí, že je bylo třeba přelít i do akademie, kterámá sloužit jako přípravka pro nadějné vysokoškol­áky.

Po nástupu služebního zákona už není možné, aby někdo zvenčí dostal normální pracovní smlouvu, aniž by výběrovým řízením prošel. Na externích poradenský­ch smlouvách nebo dohodách ale prostor pořád zbývá. Černínský palác s nimi naložil velkoryse.

Na celý letošní rok měl na mimopracov­ní dohody vyčleněno 5,575 milionu, ale drtivou většinu částky utratil už v prvních šesti měsících, v několika málo případech byly dohody do konce července, srpna a v jednom případě až do prosince. Navyšovat peníze už úřad nemůže, nedovoluje to zákon o rozpočtový­ch pravidlech. „Návrh rozpočtu odpovídá realitě. K dnešnímu dni zbývá pro čerpání k uzavřeným dohodám přibližně 403 tisíc korun, což je částka dostačujíc­í k pokrytí odměn pro celý rok 2016,“řekla za ministerst­vo Irena Valentová z tiskového oddělení.

Zjistili jsme případy, kdy byl předmět činnosti vymezen natolik vágně, že kontrola takto zadaných činností není reálně možná

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic