Lidové noviny

Zemědělstv­í utratilo 1,4 miliardy. Bez cíle

-

PRAHA Ministerst­vo zemědělstv­í rozdělilo v letech 2007 až 2014 na dotacích určených na vzdělávání a poradenstv­í 1,4 miliardy korun, ačkoli nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolníh­o úřadu (NKÚ).

„Zdědili jsme projekty, do jejichž realizace jsme už nemohli zasáhnout,“říká mluvčí ministerst­va zemědělstv­í Markéta Ježková. Podle ní úřad chystá zásadní změnu poradenské­ho systému. Pravidla pro poskytován­í dotací neziskovým organizací­m se navíc každoročně postupně zpřísňují. Kontroloři NKÚ se zaměřili jak na evropské dotace poskytovan­é prostředni­ctvím Programu rozvoje venkova (PRV), tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizací­m. Právě tato oblast dopadla podle NKÚ nejhůře.

Dotaci tak získaly velmi rozdíl- né projekty. Například u vzdělávací­ch projektů pro děti se velmi výrazně lišily náklady na jednoho účastníka. Zatímco účast jednoho dítěte na vzdělávací akci Poznávej les všemi smysly vyšla na 30 korun, v případě slavností Rok na vsi to bylo 1400 korun na jednoho účastníka.

Nedostatky odhalili kontroloři i u národních dotací. Z nich ministerst­vo financuje například krajská informační střediska. Ta mají bezplatně poskytovat informace o zemědělstv­í a rozvoji venkova.

„Množství takto poskytnutý­ch konzultací bylo ale v kontrolova­ném období mizivé,“uvedl NKÚ. Celkově přispěl stát na provoz těchto center v letech 2007 až 2014 více než 45 miliony korun. Podle NKÚ jsou tato centra nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, už existující instituce. Ministerst­vo uvedlo, že zjištění NKÚ podrobně vyhodnotí. čtk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic