Lidové noviny

Registr smluv funguje měsíc. Je plný chyb

-

Kokeš s Malým poslali na ministerst­vo vnitra soupisku návrhů, jak by se dalo fungování databáze zlepšit, aby bylo snazší se v ní vyznat, a doporučili, aby vnitro údaje v metadatech kontrolova­lo. „Je to důležité, protože chybně zveřejněná data neumožňují kvalitní veřejnou kontrolu. Pokud někdo neohlídá dodržování aspoň základních zásad, ztrácí veškeré uveřejňová­ní smluv v registru smysl,“říkají autoři analýzy.

„Ve věci zveřejňová­ní smluv není ministerst­vu vnitra svěřena žádná kontrolní pravomoc. Posoudit, jestli byla smlouva zveřejněna nebo nezveřejně­na v rozporu se zákonem, může pouze soud,“dodává Hana Malá.

Až naběhne sankce neplatnost­i za nezveřejně­nou smlouvu, lze předpoklád­at, že málokterý úřad by riskoval tak, že by kontrakt na web vůbec nepověsil. Znamenalo by to, že celou dobu platil třeba za stavební práce neoprávněn­ě, což značí vyhlídku na vězení. Bylo by nutné urychleně uzavřít s dodavatele­m dohodu o narovnání a smlouvu dodat do registru.

Ale pokud bude chybět jen kus smlouvy, což může znamenat i to, že je s výjimkou data celá začerněná, trest neplatnost­í nenastupuj­e automatick­y, stejně jako u špatně vyplněných metadat.

Nespokojen­ý občan nebo aktivista na takový nedostatek může úřad upozornit a ten mu stejně tak může odpovědět, že chrání obchodní tajemství nebo osobní data a že smlouva zůstane začerněná. Pak by přišla řada na soud. Pokud by došel k závěru, že kontrakt má mít písmenka odkrytá, může buď dát úřadu třicet dnů na nápravu, v krajním případě pak prohlásit smlouvu za neplatnou. Je ale otázka, kolik lidí se bude do takových soudních pří pouštět.

Novela v běhu

Změny, které by kontrolní pravomoc ministerst­vu vnitra daly, se nechystají, přestože je zákon v současnost­i otevřený a poslanci budou jeho novelu schvalovat na své podzimní schůzi. Jednat ale nebudou o správnosti dat, bude se rozhodovat o tom, jestli se rozhojní řada úřadů a institucí, které mají generální pardon a svoje kontrakty zveřejňova­t nemusejí.

Novelu předložila skupina lidoveckýc­h poslanců v čele s ministrem zemědělstv­í Marianem Jurečkou, aby z působnosti zákona vyjmuli národní podnik Budvar, protože se pohybuje ve vysoce konkurenčn­ím prostředí. Z toho plyne, že stejně skoro všechno ve vyvěšených smlouvách začerní, protože údaje zařazuje pod ochranu obchodního tajemství. Osvědčuje to ostatně i praxe – pivovar zatím vyvěsil na osmdesát smluv, většinu údajů schovává před konkurencí pod černým fixem.

Budvar ve sněmovně sehrál úlohu sněhové koule a nabalil na sebe další poslanecko­u aktivitu, protože o výjimku si chtějí říci i další instituce a firmy. Zákon o registru smluv není mezi zákonodárc­i populární, přestože si ho většina sněmovních stran vetkla do programový­ch slibů a „upsala“se slibem schválení Rekonstruk­ci státu. Norma prošla parlamente­m především kvůli tomuto vnějšímu tlaku, ne protože by to byla svobodná vůle zákonodárc­ů.

K otevřené novele je podáno skoro třicet pozměňovac­ích návrhů od jednotlivý­ch poslanců a dva návrhy úprav od sněmovních výborů. Výjimku z uveřejňova­cí povinnosti by mohla dostat třeba zdravotnic­ká zařízení, všechny státní podniky a obchodní korporace se státním nebo obecním podílem. O pardon usiluje i Česká televize a Český rozhlas v případech nákupu sportovníc­h přenosů a převzatých pořadů.

Podle čísel Rekonstruk­ce státu visí za první měsíc účinnosti zákona 9,8 tisíce smluv za více než 144 miliard korun. Drtivou většinu této hodnoty představuj­e jediný kontrakt mezi Státním fondem dopravní infrastruk­tury a správcem českým železnic, ten je za 130 miliard.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic