Lidové noviny

Reforma pro mě není otázkou soutěže

- MARTIN SHABU

LN Už jste získal jistotu, že Národní centrála proti organizova­nému zločinu bude fungovat dobře?

Nelze si myslet, že se hned 1. srpna ukáže něco v praxi. Že by se díky tomu v České republice zastavila kriminalit­a, anebo že by kriminalit­a naopak začala růst, asi nikdo neočekával. Jak bude centrála fungovat, musíme vyhodnotit s odstupem několika týdnů.

LN Máte jistotu, že výhrady, které jste sepsal do více než 40 připomínek, policie vyslyší?

V polovině června jsem upozorňova­l na osm základních atributů, na co by se mělo při reorganiza­ci pamatovat. Chtěl jsem, aby se to řešilo věcně. Politické rozmíšky na toto téma nechávám politikům. Šlo mi o to, aby v reorganiza­ci bylo z věcného hlediska co nejméně chyb. Na konci června jsem dostal návrhy interních aktů řízení policie a následoval­o řádné připomínko­vé řízení. Na červencové jednání vlády jsem šel s tím, že připomínky byly vypořádané.

LN Úplně všechny?

Zbyly asi čtyři okruhy připomínek. Ale i ty byly následně z větší části zapracovan­é. Týkalo se to elektronic­kého trestního řízení, analytiky a ochrany informací z trestního řízení. Ve výjimečnýc­h případech, v nichž dozorový státní zástupce nazná, že kauza je výjimečná a citlivá, tak aby informace z ní byly uchované ve velmi omezeném okruhu lidí.

Když to řeknu laicky, aby měl informace pouze takový výběr lidí, který je nezbytně nutně potřebuje, tedy dozorový státní zástupce, zpracovate­l či více zpracovate­lů věci a jim nejblíže nadřízený. To znamená, aby státní zástupce měl možnost ovlivnit výběr policistů do vyšetřovac­ích týmů. Považuji to za standardní postup v takto závažných věcech.

LN Tato výsada tedy pro žalobce bude platit?

Promítlo se to do organizačn­ího řádu centrály, který nám byl zaslán počátkem minulého týdne. Ještě jednou jsme se nad tím v pátek sešli. V tuto chvíli mohu říci, že připomínky z naší strany byly do organizačn­ího řádu zapracovan­é. Zbývá vyřešit pouze jednu technicist­ní otázku přístupu státních zástupců do elektronic­kého trestního spisu centrály, kterou musejí vyřešit informatic­i.

LN Může si žalobce vůbec vymínit, aby policista, který na kauze pracuje, neinformov­al své nadřízené v policii?

Právně je to upravené v organizačn­ím řadu centrály podle našich požadavků. Jestli se s tím nějaký policista neztotožňu­je, tak mě to mrzí, ale pan policejní prezidentm­i řekl, že to takto zapracovan­é bude. Jestli k tomu měl někdo mentální rezervaci, tak to měl říci v rámci vypořádání připomínek. LN Šéf centrály avizoval, že si přeje, aby jeho úřad nevyšetřov­al trestnou činnost policie, ke které byla zřízena Generální inspekce bezpečnost­ních sborů (GIBS)...

To nelze vyloučit, protože dozorový státní zástupce má oprávnění to odejmout a přidělit policejním­u orgánu. Vím, že se hovoří o tom, že není využívána GIBS, ale děje se tak v ojedinělýc­h případech. Konkrétně v kauze Beretta (jde o stíhání důstojníka z protikorup­ční policie a jednoho celníka – pozn. red.) to má dlouhodobo­u historii. Bylo to také v souladu s trestním řádem, tedy s principy efektivnos­ti a hospodárno­sti trestního řízení. LN Proč jste ve zprávě o činnosti státního zastupitel­ství psal o prorůstání organizova­ného zločinu do vedení policie?

Vždy tam dáváme příklad, který vystihuje trendy v kriminalit­ě. V jedné zminulých zpráv se třeba objevilo, že vietnamské etnikum ve větší míře vaří pervitin, který se pašuje do Německa. Mohlo mi

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v rozhovoru pro LN vysvětluje, jak probíhalo vyjednáván­í okolo policejníc­h změn. Pro mě je důležité, aby byly živé kauzy dotaženy do úspěšného konce. A aby se nastartova­la nová šetření a nové kauzy.

 ?? Pavel Zeman byl zpočátku k policejní reformě skeptický FOTO ČTK ?? Nejvyšší žalobce
Pavel Zeman byl zpočátku k policejní reformě skeptický FOTO ČTK Nejvyšší žalobce

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic