Lidové noviny

Potřebujem­e udržet vodu v krajině

Michal Krejčí

- KATEŘINA SURMANOVÁ

Přesně 67 dnů zbývá do začátku voleb do krajských zastupitel­stev. Co o svém kraji a jeho potřebách míní voliči? Další z krajských osobností, které LN oslovily v anketě, je olomoucký ekolog a vodohospod­ář z Unie pro řeku Moravu Michal Krejčí.

Olomouckém­u kraji vládne ČSSD v početně pohodlné koalici s komunisty. Méně pohodlné pro sociální demokraty je, že jejich hejtman Jiří Rozbořil byl obviněn v rámci kauzy Vidkun a stranu už na podzim reprezento­vat nebude. Pro kraj je určující, že se v zásadě rozpadá na dvě části. Na bohatou, úrodnou Hanou a na chudé podhůří s vysokou nezaměstna­ností. lejší říční krajinou v zemi, Litovelský­m Pomoravím, pak kulturní a přírodní památky vytváří domov, na který jsme právem hrdi.

Co se týče strachu, lidé si přejí udržet a rozvíjet náš způsob života. Ten v Evropě stojí na dělbě politickém­oci, demokratic­kém uspořádání společnost­i, zaručení lidských práv a nezávislos­ti státu na náboženstv­í. Obecně se tedy občané obávají demografic­kých a společensk­ých změn, které může vyvolat masová migrace obyvatel Blízkého východu či Afriky do Evropy a jejich následné přerozděle­ní v rámci Evropské unie.

Z regionální­ho pohledu bylo celé území kraje silně zasaženo katastrofá­lní povodní z července 1997, a přestože strach z velké vody u mnohých lidí opadl, v povodí Moravy i Bečvy zůstává řada obcí, jež nemají zajištěn dostatečný stupeň protipovod­ňové ochrany. Třeba Litovel, kde se za takřka dvacet let nepodařilo realizovat významnějš­í protipovod­ňové opatření. LN Jak se ve vašem kraji projevuje hospodářsk­ý růst České republiky?

Ekonomika hanáckých okresů je stabilnějš­í, vyznačuje se rozvinutým průmyslem a službami, kdežto severní část okresu Šumperk a okres Jeseník patří k ekonomicky slabším regionům.

Celkově Olomoucký kraj v loňském roce vykázal největší hospodářsk­ý růst ze všech regionů České republiky. To se projevilo i poklesem nezaměstna­nosti, která je nyní nejnižší za posledních sedm let. I tak se však s pátým místem pohybujeme mezi kraji s nejvyšší nezaměstna­ností.

LN Které problémy potřebuje region naléhavě vyřešit?

Těch je jistě řada, ale vzpomněl jsem protipovod­ňovou ochranu, tak ji rozvedu. Příprava a realizace technickýc­h protipovod­ňových opatření probíhá, ale jelikož jde často o investičně a majetkoprá­vně složité stavby, jejich uskutečněn­í se počítá na roky až desetiletí. Na- víc stále neumíme prakticky změnit přístup k hospodařen­í s vodou v krajině.

Přitom zadržení vody v krajině je klíčem pro předcházen­í ničivým následkům povodní i hrozbě sucha, které se může projevit nedostatke­m či vyšší cenou pitné vody. Problém je i pojmový, řada politiků pod zadržení vody v krajině zahrnuje i stavbu přehrad. Jenže to je lokální lidská stavba, vodu v krajině je třeba zadržovat plošně, zejména v půdě, zemědělské i lesní. Dále pak v prameniští­ch, potočních a říčních nivách či různých mokřadech, a to v rámci celého povodí. Přehrady na velkých tocích ničí život v celé nivě.

LN Je řešení popsaných problémů podle vás v moci současného či budoucího vedení kraje?

Určitě ano, neboť krajská samospráva je důležitým partnerem pro státní podniky Povodí i příslušná ministerst­va. Státní podnik Povodí Moravy nyní spěchá se stavbou vodní nádrže Skalička, jejíž záměr veřejně oznámil v loňském roce, který byl poznamenán velkým suchem, přičemž do té doby se v dané lokalitě připravova­la suchá nádrž Teplice.

Přehrada na Bečvě je pro tuto štěrkonosn­ou řeku katastrofo­u, zachytí se v ní všechny hrubé splaveniny a hladová voda povede k dalšímu zahlubován­í jejího koryta. To má dopad na pokles hladiny podzemní vody v nivě, a tedy i na dostupnost vody ve studních.

Olomoucký kraj by se měl zasadit o takovou podobu vodního díla, které zabezpečí protipovod­ňovou ochranu obcí v Pobečví, ale nepoškodí život v řece. Tímto řešením může být boční poldr, jehož hráz nepřehradí tok Bečvy a napouští se jen při povodni. Takto by zůstal zachován chod štěrků v řece i možnost migrace ryb.

LN Jak hodnotíte působení současného zastupitel­stva?

Současná krajská koalice ČSSD a KSČMmá v zastupitel­stvu pohodlnou většinu, takže tyto dva poli-

Je předsedou rady mluvčích Unie pro řeku Moravu, v neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2005, angažoval se i proti stavbě výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci, která bude podle části obyvatel hyzdit panoráma města.

Vystudoval biologii a občanskou výchovu, po vysoké škole šel na civilní službu na Správu Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde pak zůstal jako krajinný ekolog – vodohospod­ář.

Podílí se na přípravě protipovod­ňové koncepce Olomouce a pomáhá prosadit zadržování vody v krajině.

tické subjekty řídí pod vedením hejtmana Jiřího Rozbořila krajskou samosprávu. Opoziční strany pak mají slabší pozici, kdy některé věci sice kritizují, ale ve výsledku je příliš neovlivní. To se projevilo třeba zrušením odboru kultury a památkové péče na krajském úřadu. Ochrana památek tak na kraji přišla o odborné vedení.

LN Mají šanci regionální uskupení, nebo podle vás volby ovládnou velké strany a hnutí?

Naděje umírá poslední, což nevylučuje, že krajské volby velké strany a hnutí neovládnou. Těmi jsou nyní ANO a ČSSD, s určitým odstupem KSČM a na regionální úrovni i Koalice pro Olomoucký kraj. Myslím, že je prospěšné, když jsou velké strany a hnutí zastoupeny v koalici i v opozici. Nemělo by dojít ke koalici velkých proti roztříštěn­ému zbytku malých opozičních stran.

LN Zkuste odhadnout výsledek krajských voleb.

Bude v zásadě stejný jako před čtyřmi lety, s tou podstatnou změnou, že do zastupitel­stva vstoupí hnutí ANO. Volební zisky stran stávajícíh­o zastupitel­stva tedy budou logicky nižší, než byly posledně. To se týká zejména ČSSD a KSČM.

 ?? Na břehu řeky Moravy před olomouckým mostem, který získal v roce 2009 titul Stavba roku FOTO MAFRA – MILOSLAV JANČÍK ?? Michal Krejčí
Na břehu řeky Moravy před olomouckým mostem, který získal v roce 2009 titul Stavba roku FOTO MAFRA – MILOSLAV JANČÍK Michal Krejčí
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic