Lidové noviny

Putin z Kremlu uvidí turisty i kříž

- PETRA PROCHÁZKOV­Á

MOSKVA/PRAHA Kreml přestane být nedobytným sídlem ruského mocnáře, ale otevře se Moskvanům i zahraniční­m turistům. Tedy alespoň částečně a za vydatné kontroly bezpečnost­ních sborů. Ruský prezident Vladimir Putin bude hemžení pozorovat přímo z oken svých kanceláří. Do parku pod svými okny si nechá umístit staronový kříž. Jak napsal včera populární ruský list Moskevskij komsomolec, bude to kříž „obrovský, monumentál­ní, impozantní, neobyčejný a krásný“.

Přesně takový, jaký tady stál, než ho strhli bolševičtí revolucion­áři. Byl to kříž vyřezaný podle návrhu umělce Viktora Vasněcova a stál na místě, kde se v roce 1905 stal obětí atentátník­a Ivana Kaljajeva Sergej Alexandrov­ič Romanov, syn cara Alexandra II. a mladší bratr Alexandra III. Muž, který se mj. nechvalně proslavil vyhnáním židovského obyvatelst­va z Moskvy.

Návrat k carskému stylu

Nápad vypracovat plány rozsáhlých změn, které by měly z Kremlu učinit mnohem přitažlivě­jší turisticko­u atrakci, než je doposud, se zrodil v hlavě ruského prezidenta letos v květnu. Tehdy se sám Putin spustil do podzemních prostor vmístě, kde archeologo­vé provedli před dvěma lety demontáž slavného 14. kremelské- ho bloku – objektu splácaného komunistic­kými architekty koncem 30. let minulého století na pokyn tehdejších politickýc­h vůdců. Dlouho sloužil jako sídlo prezidents­ké administra­tivy, až Putinovi se krajně znelíbil.

Bolševici ho nechali postavit na místě historický­ch skvostů – klášterů Čudova a Vozněsensk­ého aMalého nikolajevs­kého paláce. A na pokyn vůdce současného byl také odstraněn.

V Rusku se každý panovník, ať už carské, či komunistic­ké éry, snažil vtisknout sídlu svůj odkaz a vkus. Za vlády Putina by seKreml měl stát monumentál­ním sídlem vládce ruského impéria ve starém stylu.

Nečekané archeologi­cké nálezy ruského prezidenta nadchly: část klášterní jídelny, základy chrámu metropolit­y Alexeje i Blagověšče­nského kostela, zbytky základů dalších unikátních historický­ch objektů. Archeologo­vé ve

Archeologo­vé učinili v Kremlu nečekané objevy. Na příkaz prezidenta Putina vznikne v podzemí rozsáhlé unikátní muzeum.

sklepeních 14. bloku našli také stopy po dalších stavbách sloužících mnichům ve 12. až 14. století.

Podle expertů je možné, že jde o části chrámu Zázraků Archanděla Michaela, dokončenéh­o v roce 1365 a zničeného o pětašedesá­t let později. V troskách staveb byly nalezeny nejrůznějš­í cenné předměty většinou z počátku 13. století. Že se tohle skrývá pod 14. blokem, nikdo nepředpokl­ádal.

Prezident si vzal čas na rozmyšleno­u a tento týden vydal první příkazy. Pokračovat ve vykopávkác­h i v dalších lokalitách východní části Kremlu. A také vybudovat muzeum a všechny předměty zpřístupni­t veřejnosti.

Největším lákadlem bude podzemní expozice i možnost navštívit donedávna tajné sklepy a kryty pod kremelským­i paláci.

Procházky jen organizova­ně

Na povrchu pak místo šeredné připomínky na dobu, kdy v Kremlu sídlili komunisté, má vzniknout 1,6 hektaru rozsáhlý park s dominantou symbolizuj­ící velké pravoslavn­é Rusko – křížem. I sem by měla mít bez problémů přístup veřejnost, což je asi hlavní změna. Uzavřený a nepřístupn­ý Kreml s bezpočtem kontrol a bezpečnost­ních systémů se přece jen zpřístupňu­je lidu.

Ovšem žádné neorganizo­vané procházení povoleno nebude. Nové prostory budou zahrnuty do exkurzí a bude nutné si za jejich návštěvu připlatit. Více lidí bude potřebovat více kontrolova­ných vstupních stanovišť. Ta vzniknou u věží Borovické a Spasské, kterými se zatím běžný smrtelník do Kremlu nedostal.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic