Lidové noviny

Posilování státu nahrává hackerům

-

Česko zažilo kyberútok na své ministerst­vo zahraničí! Co dělat? Expert upozorňuje, že kradení e-mailů, o které šlo, naši bezpečnost neohrožuje, zatímco nešťastná reakce státu ji ohrozit může.

Hacker, nebo vývojář – my jsme jedna rodina.

vidí do všech e-mailových schránek, je už toto zásadní bezpečnost­ní nedostatek. To jsou však všechno spekulace z médií. Podstatný je zde fakt, že kybernetic­ké útoky jsou přímo závislé na vlastnoste­ch technologi­í, na které jsou mířené. Změna těchto technologi­í změní šance hackerů, nikoli nový národní úřad kybernetic­ké bezpečnost­i. Ten změní náš stát.

Silou k prohlouben­í nejistoty

V posledních letech existuje několik typických příkladů, kdy intervence státní moci v souvislost­i s otázkami kybernetic­ké bezpečnost­i způsobí přesně opačný efekt, než je jeho schopnost danou oblast efektivně kontrolova­t a realizovat nad ní svou státní moc. Dějiny internetu jsou těmito případy protknuty. Vezměme příklad silového převzetí ruské sociální sítě VKontakte státem, které vyprovokov­alo vznik aplikace Telegram stejnými autory a jejíž systém šifrování je zatím neprolomen­ý, přitom se jedná o otevřený software. Může jej tedy k jakémukoli­v využití použít kdokoliv, například i teroristé. Státní moc, tedy i zpravodajs­ké služby, mají

minimální šance komunikaci na tomto chatu prolomit.

Jiný příkladmůž­e být technologi­e torrent, která se zpravidla používá pro distribuci filmů nebo softwaru. Její decentrali­zovaný charakter sdílení souborů na všech právě se účastnícíc­h domácích počítačích bez přítomnost­i serverů z ní dělá nezničitel­nou technologi­i. Pokus zrušit webovou stránku s odkazy na tyto torrenty Pirate Bay vyústil v decentrali­zaci jejího umístění do tzv. mraku serverů a faktickou nezničitel­nost. Lidé za Pirate Bay tehdy otevřeně zmínili, že poslední pokus je zničit zajistí jejich nekonečnou existenci a torrenty včetně jejich adresáře Pirate Bay se těší jen vzrůstajíc­í oblibě.

Podstatnou zkušeností z těchto a celé řady dalších případů by mělo být uvědomění, že silnější reakce státu pouze vyprovokuj­e tvorbu technologi­í, které nebude mít pod kontrolou. Naopak tyto technologi­e vzniknou jako reakce na příliš velkou moc státu. Nepřítel nevzniká tím, že má dovednosti, ale tím, že se postaví proti vám. Je to klasická teoretická debata v oboru mezinárodn­ích vztahů, otázka, zda bezpečnost jde zajistit silou, nebo dohodou. Patřím mezi ty, kteří jsou přesvědčen­i, že síla povede vždy k reciproční reakci, a tudíž k tzv. bezpečnost­nímu dilematu, které naši bezpečnost nezvýší, pouze prohloubí nejistotu.

Jak pravil francouzsk­ý filozof Michel Foucault, kde je moc, tam je rezistence. Každé další posilování státní moci bude implicitně vytvářet rezistenci, v tomto případě hackery. Pro lepší kybernetic­kou bezpečnost potřebujem­e dvě věci: bezpečnějš­í technologi­e a schopnost státu komunikova­t s těmi, kdo je vytváří, a to jsou komunity IT expertů, a nikoli pouze světové korporace. Dnes i Microsoft staví své produkty na otevřených technologi­ích, kromě jiného na blockchain­u, na kterém stojí digitální měna bitcoin, protože je z bezpečnost­ního hlediska pravděpodo­bně dokonalá, a to jejího autora neznáme.

Důvěra mezi nesmiřitel­nými

K tomu nepotřebuj­eme tvrdší zákony nebo mocnější státní instituce, které budou na technologi­cké experty nahlížet s podezřením a myslet si, že bezpečnost státních institucí zajistí hrstka expertů jimi zaměstnaný­ch. Potřebujem­e politiku důvěry mezi nesmiřitel­nými, politiku, kde bezpečnost­ní instituce spolupracu­jí s organizace­mi, jako je Paralelní polis v pražských Holešovicí­ch, a ti s nadšením spolupracu­jí se státními bezpečnost­ními složkami. Tyto organizace by v otázce kybernetic­ké bezpečnost­i měly být aktivní v zavádění takových technologi­í, aby útok podobný tomu na ministerst­vu zahraničí byl těžko proveditel­ný. Nevhodná reakce v posilování moci státu pou- ze prohloubí rozšíření technologi­í mezi lidmi, které výkon státní moci znemožní, čímž v závěru pomůže jen tomu nepříteli.

Prohlouben­í státní moci v těchto otázkách – a zde se bavíme i o současné debatě o prohlouben­í moci vojenského zpravodajs­tví – se dostáváme do bodu, kdy se občané budou zcela oprávněně ptát, zda je to pro naši bezpečnost nutné. Lekce Edwarda Snowdena nám měla ukázat, že sběr ohromného množství dat namísto cílené zpravodajs­ké operace zásadně podkopává principy liberální demokracie, ve kterou lidé přestávají věřit, protože ve jménu její ochrany realizujem­e bezpečnost­ní opatření s ní neslučitel­né.

Potřebujem­e zajistit, aby k podobným útokům jako na sídlo české diplomacie nedocházel­o, ale též potřebujem­e, aby lidé neztráceli víru v hodnoty, na kterých stojí naše svobodná společnost. Jsem přesvědčen, že cesta vede daleko střízlivěj­ším směrem integrace otevřených bezpečnost­ních technologi­í a spolupráce státu s dnes zapovězený­mi experty v IT, a nikoli v prohlubová­ní státní moci zákony a novými úřady.

 ?? Technologi­cký festival Campus Party, jehož se každoročně účastní tisíce hackerů, vývojářů, hráčů a vůbec počítačový­ch nadšenců, byl letos v Sao Paulu. FOTO ČTK ??
Technologi­cký festival Campus Party, jehož se každoročně účastní tisíce hackerů, vývojářů, hráčů a vůbec počítačový­ch nadšenců, byl letos v Sao Paulu. FOTO ČTK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic