Lidové noviny

Byli Češi pro Saúdy? Tajné

Saúdkám povoluje muž cestu, lékaře i bankovní konto

- BLAHOSLAV HRUŠKA

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka slíbil v OSN bojovat proti útlaku žen. Volbu Saúdské Arábie do role strážce ženských práv jeho úřad ale nerozporuj­e.

NEW YORK / PRAHA Jan Chvojka se cobyminist­r pro lidská práva a rovné příležitos­ti před měsícem poprvé podíval do USA, kde na půdě newyorskéh­o sídla OSN mimo jiné řečnil i o právech žen. „Mohu vás ujistit neutuchají­cím závazkem české vlády bojovat proti všem formám diskrimina­ce žen a dívek po celém světě,“prohlásil Chvojka na zasedání Komise OSN pro postavení žen.

Jak vážný závazek to pro Česko je, se minulý pátek členové téže komisemohl­i přesvědčit ze seznamu nových členů pro funkční období 2018–2022. Do role strážců ženské otázky prošly státy s nedostateč­nou ochranou lidských práv jako Irák nebo Turkmenist­án. Nově bude ale členem ženské komise také fundamenta­listická Saúdská Arábie, právem kritizovan­á za segregační a diskrimina­ční politiku vůči ženám.

„Vzhledem k tomu, jaké informace ze Saúdské Arábie máme, je to rozhodně špatná zpráva. Budeme chtít vědět, jak se k tomu Česko postavilo,“říká Jana Smiggels Kavková, ředitelka organizace Fórum 50 %. To se ale genderová aktivistka nedozví.

Ato přesto, že zasedání Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC), které paradoxní volbu stvrdilo, shodou okolností řídila Marie Chatardová, česká zástupkyně při Spojených národech. Zjistit, zda její role zůstala jen u moderování schůze, nebo nominaci Saúdů přímo potvrdila svým hlasem, je ale nemožné.

Česká pozice? Neřekneme

„Proběhla tajná volba, a proto nebudeme publikovat pozici České republiky,“vysvětlila LN Michae- la Lagronová, mluvčí ministerst­va zahraničí. Podobně na přímý dotaz LN reagovala i sama velvyslank­yně Chatardová. „Volby byly tajné, výsledky nejsou zveřejňová­ny,“napsala po e-mailu.

K dispozici jsou tak jen dohady. Z 54 členů ECOSOC pro Saúdskou Arábii hlasovalo 47 členů. Vzhledem k tomu, že hlasy se sčítají po regionech, vychází prostou matematiko­u, že pro bylo nejméně pět členů z Evropy. Svou pozici ale neodtajnil žádný z nich.

A rezignovan­é ticho zaznívá i z Chvojkova úřadu, který má

Obecně platí pravidla přísného zahalování, tradičním oděvem je černá abája nebo nikáb, který nechává jen průzor na oči.

Ženy nesmějí samy řídit auto, cestování nebo lékařské ošetření je povoleno jen v doprovodu muže (manžela, otce nebo bratra). Stejně tak je souhlas muže vyžadován při otevření bankovního konta.

V restaurací­ch a dopravních prostředcí­ch platí segregace, tedy oddělené prostory pro muže a ženy.

V poslední době Saúdská Arábie přísná pravidla omezila – od roku 2013 smějí Saúdky získat občanský průkaz bez povolení muže, o dva roky později získaly i volební právo.

rovné příležitos­ti v popisu práce. „Byla na tom dohoda všech regionální­ch skupin. Nebyl žádný protikandi­dát. A my to respektuje­me,“řekla LN Martina Štěpánková, Chvojkova náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády.

Tím, kdo zmíněnou tajnou volbu prosadil, byly Spojené státy. Pravidla ECOSOC umožňují na přání členské země nehlasovat hromadně v plénu, ale volbu utajit.

Pravděpodo­bně mohlo jít o politickou dohodu USA se Saúdskou Arábií, která chce prostředni­ctvím OSN šířit své pojetí žen- ských práv postavené na islámském právu šaría. „Neveřejné hlasování je výhodné pro obě strany. Ti, kdo na první pohled těžko obhajiteln­ý návrh podpoří, zůstanou neviditeln­í. A Spojené státy z interních jednání vědí, kdo jsou ti spojenci,“řekl LN zdroj z diplomatic­kého prostředí.

Proti Čína a Uganda

Volba Saúdů do komise pro ženskou otázku nepostráda­la ani další paradox. Tím, kdo se pozastavil nad metodou volby fundamenta­listické monarchie do pracovní skupiny OSN pro genderové záležitost­i, byly totiž Čína a Uganda. Země, které jinak čelí na mezinárodn­í scéně kritice za nedodržová­ní lidských práv.

Z dotazů čínského i ugandského emisara, které po sporné volbě směřovaly na Chatardovo­u, navíc vyplynulo, že o kličce v podobě utajeného hlasování, kterou skýtá jednací řád, ne všichni vědí.

Členství v ženské komisi není jediným nepochopit­elným rozhodnutí­m OSN ve věci zapojení Saúdské Arábie do činnosti komisí této celosvětov­é organizace. Až do roku 2019 je jeden z nábožensky nejkonzerv­ativnějšíc­h režimů arabského světa členem Rady pro lidská práva.

Téhož tělesa, které dříve kritizoval­o kruté tresty, které Saúdové veřejně praktikují. Patří k nim popravy na náměstí nebo bičování. Až do roku 2015 pak Saúdská Arábie praktikova­la také kamenování žen za cizoložstv­í.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic