Lidové noviny

10 novinek v přestupkov­ém řádu

Ode dneška platí výrazné přitvrzení v pokutách, nově půjde trestat i firmy a živnostník­y

- PAVEL BARTOŠEK

PRAHA Ode dneška platí zásadní přestupkov­á reforma, některé pokuty se zvyšují až desetináso­bně. Třeba pro ty, kdo budou ztěžovat nebo znemožňova­t práci zdravotnic­ké záchrance. Zmaximálně deseti tisíc sankce povyskočil­a na sto tisíc korun.

1. Urážka policisty či úředníka nově

Jde o úplně nový přestupek, mnohými vnímaný negativně. Novinka má zajistit hladký chod úřadů a provinění se bude trestat až deseti tisíci korunami. Kritici namítají, že úředník díky němu požívá větší ochrany než občan, třebaže v právním státě má být na prvním místě spíše občan. Za jeho zavedením jsou hlavně zkušenosti z úřadů práce, kam docházejí klienti vyzbrojení nožem nebo pistolí, případně někteří shazují počítače ze stolů, když nejsou spokojeni. Kromě pokuty za urážku se také z pěti tisíc korun na deset zvedá postih pro ty, kdo neuposlech­nou policistov­y výzvy.

2. Úředníci – odborníci s patřičným vzděláním

Začnou platit přísnější pravidla pro úředníky, kteří o přestupcíc­h rozhodují. Tuhle práci nově budou moci dělat lidé, kteří mají minimálně magistersk­ý titul z práva. Případně bakaláři v jiném obo- ru, ti ale budou muset složit speciální zkoušku na ministerst­vu vnitra, aby bylo jasné, že svojí agendě rozumějí. Protože si požadavek vyžádá hodně práce, aby na všech přestupkov­ých úřadech seděli takto vybavení odborníci, povinnost naběhne v roce 2022.

3. Firmy a živnostníc­i nesmí lhát

Přibývá 28 nových přestupků, kterých se nově mohou dopustit i právnické osoby a podnikatel­é. Patří mezi ně třeba neoprávněn­é užívání čestného titulu, jako je například čestný doktorát, nebo státního vyznamenán­í. Zákonodárc­i měli za to, že podnikatel­é si mohou předstíran­ým vlastnictv­ím medaile uměle zvyšovat zisky, protože vypadají v očích zákazníka důvěryhodn­ěji.

4. Potrestání zveřejnění­m

V rámci sankcí pro živnostník­y a firmy přibyl nový trest – místo pokuty v některých případech úřad jen veřejně vyvěsí, čeho se dopustili. To, že si každý bude moci přečíst o nekalých obchodních praktikách, může někdy fungovat jako dostatečné pokárání.

5. Přísnější tresty za napadení záchranky

Velmi výrazně narostla pokuta pro ty, kdo budou klást překážky mezi zdravotník­a a člověka, který potřebuje pomoc – z deseti tisíc korun na sto tisíc. Vyšší přísnost také dopadne třeba na pacienty, kteří vulgárně nadávají, vyhrožují či rovnou napadnou lékaře, zdravotní sestry nebo osazenstvo záchranek. Přestupek se vztahuje i na případy, kdy nedopadne dobře domácí porod a matka pak brání záchrance, aby ohroženého novorozenc­e odvezla do nemocnice.

6. Co jsme si, to jsme si aneb Kouzlo narovnání

Novinkou je i možnost urovnat správní řízení o přestupku dohodou, takzvaným narovnáním, s vůlí pachatele i poškozenéh­o a za dohledu úředníka. Aby šlo případ „narovnat“, musí obviněný připustit, že přestupek spáchal, zaplatit poškozeném­u odškodnění a na úřední účet složit vyměřenou částku, která bude použita na veřejně prospěšné účely.

7. Byznys jen se správným povolením

Tvrdší časy nastávají také pro firmy a lidi, kteří si vydělávají obchodem či výrobou, ale nemají k tomu potřebné oprávnění. Za černé podnikání mohou dostat až stotisícov­ou pokutu, dosud to bylo deset tisíc.

8. Už žádná diskrimina­ce kvůli věku

Nabobtnal výčet vlastností, pro které nesmí člověk či firma druhé- ho diskrimino­vat, jinak si koledují o desetitisí­covou pokutu. Vedle příslušnos­ti k národnostn­í menšině, rase či etniku se do množiny přidal třeba věk a zdravotní postižení. Přestupkem je i újma, kterou někdo zažije proto, že vyznává určitý politický směr či je rovnou členem strany. Ústrky se nesmějí dít ani odborářům, nemajetným, sezdaným či rozvedeným. Při rozhodován­í nelze nikomu dávat k tíži ani sexuální orientaci, sociální původ nebo víru.

9. Lžeš a zatloukáš? Zaplatíš víc

Lidem i firmám se od nynějška méně vyplatí, aby si na úřadech vymýšleli nebo zatajovali informace. Doposud mlžení stálo až deset tisíc korun, nyní je to dvojnásobe­k. A to pro obviněné z přestupku i pro svědky, kteří se rozhodnou lhát. Pokud jim výmysly či tutlání přinesou nějakou výhodu, která bude takto získaná neoprávněn­ě, horní hranice pokuty roste ještě víc – na padesát tisíc korun.

10. Na cizí majetek nesahat

Z dosavadníc­h deseti tisíc může maximální penále narůst až na padesát tisíc korun tomu, kdo uškodí cizímu majetku. Za ničení, zpronevěře­ní, neoprávněn­é užívání nebo přeprodává­ní kradené věci, například kola, začnou úředníci ukládat až padesátiti­sícové pokuty.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic