Lidové noviny

Kumulace radikálníc­h změn bych se bál

Říká právník Jan Wintr. S ohledem na vývoj například v Polsku a Maďarsku by výsledný mix Babišových vizí mohl být nebezpečný

- LN LN LN LN LN LN LN

V našem systému parlamentn­í demokracie můžeme zlepšovat dílčí věci, připouští ústavní právník Jan Wintr. Nesouhlasí ale s tím, aby byl systém zcela překopán.

zvaného australské­ho volebního systému. Problém senátní volební účasti jsou právě druhá kola.

Volič vyjadřuje více preferencí. Postupně se škrtají kandidáti s nejmenším počtem prvních preferencí, preference se přerozdělu­jí do momentu, kdy jeden z kandidátů získá většinu hlasů. Je to systém, který nahrává konsenzuál­nějším kandidátům proti těm extremisti­čtějším. Navíc si myslím, že možnost udělit kandidátům jednotlivé preference by politické kultuře posloužila jako kultivační prvek. stvo, což však považuji za nešťastný nápad. Obecní samospráva je jedna z nejstaršíc­h vrstev demokracie vůbec. Karel Havlíček Borovský už před rokem 1848 napsal dílo Co jest obec. Právě obecní samospráva byla tím, co se jako první začalo v tuzemsku rozvíjet.

Na chodu obce se díky ní může podílet větší počet občanů. Naše ústava navíc ani starosty nezná, říká se v ní, že obec je spravována zastupitel­stvem. Zastupitel­stvo vtáhne do správy obce více lidí a tím politiku a chod obce přiblíží lidem. člen zastupitel­stva, může být omezující. Strany občas nemají v zastupitel­stvu dostatek vhodných kandidátů. Zastupitel­stva bych však rozhodně nerušil. Je na úvahu, zda by místo rady neměl fungovat tým, který si sestaví starosta. Je ale důležité, aby takový orgán a starosta byli pod dohledem zastupitel­stva. Nelze pokladnu velkého města svěřit jednomu volenému starostovi, který nebude průběžně kontrolova­ný a bude se za své činy zodpovídat před občany jen jednou za čtyři roky.

To je pravda, ale nevadí mi to. Starosta, který chce řídit obec, se musí opřít o většinu obce reprezento­vané zastupitel­stvem.

To je velmi široká otázka. Jako i v řadě jiných zemí se tu projevuje krize důvěry v tradiční politické strany. Jako nejlepší cesta k ozdravění systému by bylo oživení standardní­ch stran. Je škoda, že naše strany mají málo členů. Je třeba lidi motivovat ke vstupu do stran, a naopak utlumit rétoriku, že strany jsou něčím špatným pro demokracii. Je tomu přesně naopak.

ANO se teprve bude muset transformo­vat v klasickou politickou stranu. Ještě jí ale není. Klasická strana má ukotvenějš­í program a je důležité, aby měla propracova­nou stranickou strukturu od celostátní úrovně po místní úroveň. Pokud chce být velkou stranou, musí mít mnohem větší počet členů. Zatím působí dojmem spíše personální agentury, která shání lidi do různých pozic. Po komunálníc­h volbách v roce 2014 jsme viděli, že ANO získalo překvapivě hodně starostů a primátorů. O řadu z nich ale později přišlo v důsledku vnitřních konfliktů. Hnutí musí dokázat, že není stranou na jedno použití, že má i jiná témata než jen boj proti korupci. Pokud přežije vícero volebních období, může se stát standardní politickou stranou.

 ?? Který nebude průběžně kontrolova­ný, brání Jan Wintr existenci obecních zastupitel­stev FOTO MAFRA – PETR TOPIČ ?? Nelze pokladnu svěřit starostovi,
Který nebude průběžně kontrolova­ný, brání Jan Wintr existenci obecních zastupitel­stev FOTO MAFRA – PETR TOPIČ Nelze pokladnu svěřit starostovi,

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic