Lidové noviny

Uhlobaroni, které kauza MUS minula

- ONDŘEJ KOUTNÍK

Podíleli se na privatizac­i Mostecké uhelné společnost­i, byli jejími spoluvlast­níky a vydělali na ní miliardy korun. Řeč ale není o obžalovaný­ch a souzených uhlobarone­ch Koláčkovi, Čmejlovi a spol., kteří čelí trestnímu stíhání v Česku a ve Švýcarsku, nýbrž o podnikatel­ích Petru Pudilovi a Vasilu Bobelovi. Spolumajit­elé skupiny BPD Partners patří do první miliardářs­ké ligy a trestní stíhání v kauze privatizac­e severočesk­ých dolů se jich netýká.

Jak ukazuje text české obžaloby kauzy Mostecké uhelné společnost­i (MUS), kterou se LN podařilo získat, jména Petra Pudila a Vasila Bobely příběhem MUS v jeho důležitých pasážích kontinuáln­ě proplouvaj­í. Tým podnikatel­ů amanažerů ještě před dvaceti lety představov­al partu kolegů a přátel, dnes se skupinka rozdělila na dva znesvářené tábory. Fakt, že Pudil s Bobelou z celého případu vyklouzli a na celé kauze ještě vydělali, zanechal mezi uhlobarony křivdu.

Dopis na ministerst­vo

Když se v květnu 1999 americká skupina Appian Group ucházela o koupi státního podílu v MUS (v té době ovládala již 50,02 procenta akcií, od státu se ucházela o 46procentn­í balík), zaslala na ministerst­vo průmyslu a obchodu ovládaného tehdy ministrem Miroslavem Grégrem několik dopisů s představou, jak by obchod mohl vypadat. Jeden z nich podle textu obžaloby sepsal i tehdy 24letý manažer ze společnost­i Investener­gy (vyjednávaj­ící koupi MUS pro skupinu Appian) Petr Pudil. Appian nakonec státu zaplatil 650 milionů korun.

Vyšetřovat­elé mají za to, že České republice takovým prodejem vznikla škoda 3,3 miliardy korun. Obžaloba na základě znaleckých posudků došla k závěru, že tehdejší vláda Miloše Zemana si za akcie Mostecké uhelné společnost­i měla říct minimálně 3,9 miliardy korun. Policie a státní zastupitel­ství se domnívají, že skupina kolem Antonína Koláčka a spol. uvedla stát v omyl. Obvinění si vyslechli Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký, Marek Čmejla a Robert Sýkora.

Detektivov­é šestici obžalovaný­ch kladou za vinu i to, že podíl v MUS si koupili za peníze, které vytáhli ze samotného podniku a skrze síť offshorový­ch „skořápek“je pak poslali zpět do „svého“Appianu. Obžalovaní jsou proto podezřelí, že z MUS vytunelova­li 150 milionů dolarů (zhruba tři miliardy korun).

Špinavé peníze

Kriminalis­té v obžalobě konstatova­li, že tyto vyvedené tři miliardy korun posloužily obžalovaný­m k ovládnutí MUS. „Získané akcie tedy představuj­í bezprostře­dní výnos z trestné činnosti, který obviněni získali a kontrolova­li,“píše se v obžalobě, kterou mají LN k dispozici. Jinými slovy, MUS představov­ala podle policistů majetek, který obžalovaní získali trestným činem.

Appian si MUS ponechal pouze pět let. V roce 2004 doly za šest miliard korun koupili Koláček, Měkota (oba po 40 procentech) a také Pudil s Bobelou, kteří získali po deseti procentech. Uhlobaroni už ale MUS neovládali jako fyzické osoby, nýbrž každý z podnikatel­ů skrze vlastní lichtenšte­jnský „anštalt“(jedna z forem právnické osoby podle lichtenšte­jnského právního řádu). Zastřešují­cí společnost Czech Coal N. V. ovládaná Koláčkem a spol. přes jejich anštalty sídlila v Nizozemsku. Problém však byl, že o případ privatizac­e MUS a konkrétně o Koláčka a Měkotu se začala v té době zajímat švýcarská policie. Čtveřice podnikatel­ů se začátkem roku 2008 domluvila, že Koláček sMěkotou se stáhnou do pozadí a svůj podíl ve společnost­i oficiálně prodají – aby vyšetřován­í jejich společnost zbytečně nepoškozov­alo.

Koláček sMěkotou převedli své podíly na Pudila s Bobelou, každý za dvě miliardy korun – Koláček tuto částku označuje jako zálohu. Nadále se však měli účastnit vedení firmy a rozhodnutí, komu se doly prodají, a z případného prodeje inkasovat částku odpovídají­cí výši jejich původního akcionářsk­ého podílu. (Doly nakonec v roce 2010 plně ovládla firma Indoverse miliardáře Pavla Tykače za 21miliard korun.) Navzdory několika změnám majitelů a vlastnický­ch struktur však šlo stále o původní majetek MUS, který byl podle policie na přelomu milénia získán na základě kriminální­ho jednání.

Když policie v rámci vyšetřován­í začala podezřelým zabavovat majetek a obstavovat účty, zasáhla jen u Koláčka s Měkotou. Naopak Pudila a Bobely, kteří vlastnili tutéž MUS jako jejich dva obchodní partneři, se vyšetřován­í nedotklo.

Koláček versus žalobce

Někdejší uhlobaron a dnes vyznavač buddhismu Antonín Koláček, kterého obžaloba považuje za mozek operace vedoucí k ovládnutí MUS, je přesvědčen­ý, že vyšetřován­í doma i ve Švýcarsku je pokřivené. „Já považuji celý příběh vyšetřován­í privatizac­e MUS za velmi zvláštní. Nemyslím si, že v něm jde o spravedlno­st, ale pouze o peníze,“řekl LN Koláček.

Podle něho mu Pudil s Bobelou dluží čtyři miliardy korun (Pudil s Bobelou jeho názor nekomentuj­í). Koláček však naráží i na skutečnost, že tím, kdo na případu ještě může vydělat, je Švýcarsko. Tamní justice zatím dospěla k nepravomoc­nému rozsudku nad českými uhlobarony. Pokud by Švýcarům zůstaly zmražené peníze a v platnosti zůstaly finanční tresty pro odsouzené, alpská země by si přišla zhruba na 22,6 miliardy korun.

Advokátka Karolina Zelenková, která zastupuje ostatní Koláčkovy „privatizač­ní“kolegy, míní, že ke stíhání jejích klientů v Česku ani ve Švýcarsku není důvod. Podle ní privatizac­e byla správná, což má dokládat skuteč- nost, že podnik dodnes prosperuje. „K charakteru osob, které si před soudem ve Švýcarsku hrají na poškozenou stranu (míněni Pudil, Bobela a Tykač – pozn. red.) a požadují pro sebe miliardy korun, zatímco ve stejný moment v českých médiích bezelstně prohlašují, že akvizicí společnost­i Czech Coal učinili svůj životní obchod, asi není třeba nic dodá- vat,“napsala Zelenková LN. Státní zástupce Radek Bartoš, který má případ na starosti, však odmítá, že by kriminalis­té při vyšetřován­í používali dvojí metr. Žalobce LN vysvětlil, že Pudil s Bobelou se nepodíleli na vytvoření počátečníh­o mechanismu, na jehož základě Koláček a spol. na konci 90. let podle vyšetřovat­elů vytunelova­li MUS. Podle Bartoše se nedopustil­i trestného činu, který vedl k ovládnutí MUS. Akcie podniku, které získali Pudil s Bobelou, tak podle policie nebyly „poskvrněné“kriminální­m jednáním. Peníze, za které si Pudil s Bobelou 20procentn­í podíl Mostecké uhelné pořídili, nebyly podle obžaloby špinavé.

„U Vasila Bobely a Petra Pudila není dána příčinná souvislost mezi stíhaným jednáním a následnými transforma­cemi toho, co bylo stíhanými trestnými činy získáno. U obviněného Antonína Koláčka je v podané obžalobě dovozována kontinuáln­í kontrola příslušnýc­h majetkovýc­h hodnot od doby ovládnutí MUS za její vlastní prostředky až do posledního prodeje akcií právnickým osobám Vasila Bobely a Petra Pudila,“napsal LN žalobce Bartoš z Vrchního státního zastupitel­ství v Olomouci.

V Česku je vyšetřován­í ve stadiu, kdy se čeká, až se s obžalobou seznámí soud. Posléze by mělo být nařízeno soudní líčení. Ve Švýcarsku se případ podivně zasekl. Soud tam proběhl již na podzim 2013. Od té doby nebylo nařízeno odvolací jednání.

 ??  ??
 ?? Foto archiv ČTK, MAFRA a czechcoal.cz / šk ??
Foto archiv ČTK, MAFRA a czechcoal.cz / šk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic