Lidové noviny

Když už se soudit, tak v Náchodě

- ŠÁRKA KABÁTOVÁ

Podle aktualizov­ané mapy průtahů, kterou sestavili brněnští právníci, lidé stále čekají na soudní verdikty i několik let.

PRAHA „Otázku, jak dlouho ještě bude ten soud trvat, od svých klientů slýchá každý advokát,“říká právník David Záhumenský. „Nejsem výjimkou a také se setkávám s průtahy. Proto jsem se rozhodl založit portál Mapa průtahů a dát klientům možnost dopředu zjistit, do čeho jdou.“

Aktualizov­aná data za rok 2016 ukazují, že byť jsou statistiky o něco lepší než v minulých letech, průtahy soudů zůstávají problémem. Navíc rozdíly mezi nejpomalej­ším a nejrychlej­ším okresním soudem jsou stále značné.

Za průtahy satisfakci

Právní předpisy zpravidla nestanovuj­í lhůtu, která by jasně vymezila dobu, ve které musí soud o dané věci rozhodnout. Právo na přiměřenou délku řízení ale zaručuje Listina základních práv a svobod.

Podle Davida Záhumenské­ho, jehož analýzu získal server Lidovky.cz, má jednoduchý ukazatel o délce řízení informovat občany, zda se mohou bránit. Za nepřiměřen­é průtahy mohou žádat finanční odškodnění. Díky informacím, které web Mapa průtahů obsahuje, získali lidé od státu už 2,6 milionu korun jako satisfakci, tvrdí Záhumenský.

Zbytečné průtahy dlouhodobě kritizuje veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová i Soudcovská unie. A přestože platí možnost požádat o finanční odškodnění, není jistota, že se jej poškození dočkají. Tedy alespoň v zákonné lhůtě. Ani ministerst­vo spravedlno­sti totiž není schopné vyřizovat žádosti o odškodnění za soudní průtahy včas. Lidem pak paradoxně nezbývá nic jiného než se znovu obrátit na soudy.

Civilní řízení

Ze sesbíranýc­h dat nejhůře vychází zpravidla okresní soudy v občanských řízeních, na jejichž délku má vliv více faktorů. Nejen typ sporu či počet účastníků řízení, ale také míra kriminalit­y v daném regionu.

Na špičce žebříčku deseti nejpomalej­ších soudů v civilních řízeních se umístil Okresní soud v Chomutově, kde průměrná délka soudního řízení trvala 692 dní. Naopak nejrychlej­i probíhala civilní řízení u soudu v Náchodě, průměrně trvala 130 dnů. „Rozpětí mezi nejrychlej­ším a nejpomalej­šími okresními soudy je u civilních řízení poměrně značné,“komentuje čísla autor statistiky.

Vývoj je ale v posledních letech příznivý. „U civilních řízení došlo za pět let nejprve k nárůstu průměrné délky soudního řízení až na 400 dnů, za poslední tři roky průměrná délka civilních řízení klesla. V roce 2015 na 364 dnů a v roce 2016 na 325 dnů,“analyzuje data Záhumenský.

Především se snížil počet projednáva­ných sporů. „Po změně advokátníh­o tarifu se věřitelům nevyplatí obracet se na soudy s některými drobnými pohledávka­mi v řádu stokorun. Je ale otázkou, zda bude pokles trvat, či se jedná jen o přechodný stav. Pozitivně ale hodnotím snahu ministerst­va spravedlno­sti posilovat personál- ní situaci na nejpřetíže­nějších soudech,“říká Záhumenský.

Ministerst­vo spravedlno­sti právě na dnešek chystá konferenci k tomuto tématu. „Na rozdíl od Mapy průtahů máme konkrétní

Trestní řízení

analýzy dat za rok 2016 i komentář k časovým řadám,“uvedla mluvčí resortu Tereza Schejbalov­á. „Budeme hovořit o místech, kde se situace zlepšila, i zmiňovat opatření ke zlepšení,“doplnila.

Podle Záhumenské­ho by však měl stát zajistit, aby rozdíly mezi jednotlivý­mi soudy nebyly „tak propastné“. Lidé si totiž nemohou vybrat, u kterého soudu svůj spor zahájí.

Mapa průtahů se zabývá i délkou řízení v civilních sporech u krajských soudů. Nejpomalej­ší je Krajský soud v Ústí nad Labem, kde civilní spor v roce 2016 trval 1436 dnů (v předchozím roce to přitom bylo „jen“1055 dnů). „Zrychlení je možné pozorovat jen u Krajského soudu v Brně a Ostravě,“konstatuje Záhumenský.

Trestní řízení je rychlejší

Méně kritický je právník, když analyzuje trestní řízení. „Průměrná délka v posledních letech klesala, což bylo zřejmě dáno především zavedením zkráceného přípravnéh­o řízení,“poznamenáv­á. Zatímco průměrná délka řízení v roce 2008 činila 226 dnů, loni to bylo 176 dnů. Ovšem „rozpětí mezi nejrychlej­ším a nejpomalej­ším okresním soudem je takřka pětinásobn­é,“připomíná Záhumenský (viz grafika).

V tabulce deseti nejpomalej­ších okresních soudů lze najít vesměs tytéž okresní soudy jako minulý rok: v Ústí nad Labem, Děčíně, Jablonci nad Nisou, Chomutově, České Lípě, Liberci, Litoměřicí­ch a Chebu. Tyto soudy je možné obecně považovat za „pomalejší“, a to nejen v trestních řízeních.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic