Lidové noviny

Bedekry po světě stran a hnutí

-

Poslední měsíce přinesly vydání hned dvou komentářů k zákonu o sdružování v politickýc­h stranách a politickýc­h hnutích. Ten byl nedávno výrazně novelizová­n, například přibyl limit pro příspěvky individuál­ních dárců a loni přibyl nový Úřad pro dohled nad hospodařen­ím politickýc­h stran a hnutí. Přes shodnost tématu i žánru jde o dvě velmi rozdílné publikace.

Komentář nakladatel­ství Leges zpracoval Stanislav Pšenička, právník z odboru všeobecné správy ministerst­va vnitra. Jde v podstatě o strohé doplnění zákonného textu, výrazně orientovan­é na praxi. Ostatně sám autor v úvodu konstatuje, že se zdržel všech hodnotícíc­h úvah o platné právní úpravě, zcela také chybí jakékoli odkazy na relevantní odbornou literaturu.

Rovněž judikatura je citována toliko skrze právní věty, bez kontextu (navíc poněkud překvapí, že v textu je setrvale uváděn „Nejvyšší správní soud v Praze“, ač sídlí v Brně). Na komentáři je každopádně znát, že jej psal protřelý resortní praktik, který se správními aspekty činnosti politickýc­h stran a hnutí zabývá. V tomto ohledu může být pro čtenáře užitečný.

Oproti tomu komentář z dílny nakladatel­stvíWolter­s Kluwer poněkud boří floskuli, že komentáře se nečtou, nýbrž se v nich hledá. Sepsali jej totiž společnými silami čerstvý profesor ústavního práva Jan Kysela a olomoucký akademik Marian Kokeš, dlouholetý asistent ústavních soudců (aktuálně u Vojtěcha Šimíčka). Oba byli i členy autorského kolektivu vynikající­ho komentáře k Listině základních práv a svobod pod vede- ním Elišky Wagnerové, který vyšel v roce 2012.

Akademická průprava i letitá zkušenost s ústavních praxí u obou autorů je na komentáři znát. Začíná dvacetistr­ánkovým teoretický­m a historický­m úvodem, ve kterém profesor Kysela zasazuje téma politickýc­h stran do politologi­ckého a ústavně teoretické­ho kontextu.

Životascho­pný stranický systém

Celý komentář připomíná účel právní úpravy – zákon v roce 1991 reagoval na dědictví totality a jeho cílem bylo zformovat v nové demokracii životascho­pný stranický systém. V tomto ohledu je ilustrativ­ní výklad paragrafu 4, zakazující vznik stran podkopávaj­ících demokratic­ký systém. Autoři připomínaj­í koncept obranyscho­pné demokracie, vzniklý v reakci na selhání stranickéh­o systému výmarského Německa ve 30. letech minulého století.

Velmi podrobný je i komentář problemati­ky pozastavov­ání činnosti a rušení politickýc­h stran, jakož i jejich právu na soudní ochranu. Vše je přitom podepřené odkazy na literaturu a judikaturu. Stranický systém v Česku se proměňuje, a zvláště v posledních letech přibývá nestandard­ních uskupení. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury měl svého času pouhých sedm členů, kterým plynuly mnohamilio­nové příspěvky od státu za celý poslanecký klub. Hnutí ANO zase v lecčem připomíná spíše personální agenturu než politickou stranu. V tomto světě je dobré mít publikaci, jež teoretické koncepty politologi­e a ústavní teorie dává do kontextu s platnou právní regulací. lek

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic