Lidové noviny

Šance vrátit se na výsluní

Česká filharmoni­e by na místo šéfdirigen­ta měla angažovat Semjona Byčkova

-

Měl jsem v životě velké štěstí. Svoji uměleckou kariéru jsem začínal koncem 60. let v době, která přála nejen kultuře. Ledy pukaly a o naši zemi byl mimořádný zájem, a to hlavně díky našemu umění. Český film, výtvarníci, architekti byli žádáni po celém světě. Nejinak tomu bylo i s českou hudbou. Česká filharmoni­e patřila mezi nejlepší orchestry té doby a pro dirigenty a sólisty z kteréhokol­iv místa zeměkoule bylo ctí si s tímto tělesem zahrát. Pořadatelé z těch nejprestiž­nějších sálů světa se předháněli v pozvání. Měl jsem velkou čest setkávat se i spolupraco­vat se skutečnou elitou světové hudby: Davidem Oistrachem, Mstislavem Rostropovi­čem, Leonidem Koganem, Arvidem Jansonsem, Emilem Gilelsem, Nathanem Milsteinem, Aramem Chačaturja­nem, Dimitrijem Šostakovič­em a dalšími legendami světové hudby. Všichni s dojetím vzpomínali na svá vystoupení v Praze, kterou upřímně milovali.

S Českou filharmoni­í mě pojí převážně 80. léta, kdy jsem se stal jejím hlavním sólistou a celých osm let jsem s tímto tělesem absolvoval takřka všechny zahraniční zájezdy. Koncerty pod taktovkou tehdejšího šéfdirigen­ta Václava Neumanna se konaly v těch nejprestiž­nějších síních Evropy, Japonska i Austrálie.

Začátek 90. let byl však ve znamení zmatků a špatných rozhodnutí. Střídali se manažeři i dirigenti a výsledkem byl stav, ze kterého se vzpamatová­váme dodnes. Velmi těžko se stoupá na vrchol, ale snadno padá do propasti.

V posledních letech se Česká filharmoni­e začala opět vracet na výsluní světové hudební elity. Pokud se ovšem první český orchestr má posunout dál, než se v tuto chvíli nachází, měl by angažovat na místo šéfdirigen­ta zahraniční­ho umělce, jehož kvality jsou nezpochybn­itelné. Takovým dirigentem je podle mého názoru Semjon Byčkov, který patří mezi to nejlepší, co v jeho oboru na světě existuje, a navíc s Českou filharmoni­í dlouhodobě spolupracu­je. Vím, že Semjon Byčkov šéfdirigen­tské posty v minulosti opakovaně odmítl, přesto si myslím, že by ho měl management České filharmoni­e co nejrychlej­i a co nejsrdečně­ji oslovit a být ve svém úsilí vytrvalý. Upřímný a vřelý vztah Semjona Byčkova k české hudbě potvrzuje, že k nám patří. Je umělcem, který spolupracu­je se špičkovými tělesy a operními domy světa. Jeho dirigentsk­á kariéra je u nás s nikým nesrovnate­lná. Je umělcem, který otevírá orchestrům ta nejdůležit­ější pódia, festivaly a nahrávací společnost­i. Když jsem poprvé slyšel jeho novou nahrávku Čajkovskéh­o Patetické symfonie s Českou filharmoni­í, zavzpomína­l jsem s láskou na velké Mistry, kteří prošli mým životem a měli své kořeny v místech jako Semjon Byčkov. Slyšel jsem zase ten jímavý zvuk českého orchestru, jaký jsem v dětství slýchal na nahrávkách Václava Talicha a Karla Ančerla.

Jsem přesvědčen, že Semjon Byčkov by byl v tuto chvíli pro naši kulturu obrovským přínosem a že jedině on může vrátit naší hudbě prestiž, jakou po staletí mívala. Navíc by vytvořil úrodnou půdu budoucím českým dirigentsk­ým a sólistický­m osobnostem. I když se to nemusí podařit, prosím, nepropásně­me tuto příležitos­t. Možná už se nebude opakovat.

Vřelý vztah dirigenta Byčkova k české hudbě potvrzuje, že k nám patří. Jeho dirigentsk­á kariéra není u nás v posledních desetiletí­ch s nikým srovnateln­á.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic