Lidové noviny

Kaple jako umělecká laboratoř

Na okraji Prahy v Holyni funguje přes léto galerie, která se nebojí říznout do živého Nyní tu vystavuje Kurt Gebauer

- KATEŘINA PIETRASOVÁ

PRAHA Ještě o tomto víkendu je možné v kapli sv. Jana Křtitele v pražské Holyni zhlédnout výstavu Kurta Gebauera Kde domov můj?. Tento malý výstavní prostor, který zde pod názvem Galerijní laboratoř funguje už druhým rokem, překvapuje nabitým a kvalitním výstavním programem. A to přesto, že se nachází zcela mimo centrum hlavního města, v obci čítající na 500 obyvatel.

Ostatně do Holyně, jež je součástí městské části Praha-Slivenec, je možné se dostat celkem pohodlně i městskou hromadnou dopravou: stačí dojet na konečnou tramvaje Sídliště Barrandov a poté se vydat pěšky mezi poli. Zrekonstru­ovanou kapli propůjčil Fakultě humanitníc­h studií UK zdarma městský úřad, aby tu vždy přes léto od června do září pořádala výstavy.

Výstavy s přesahem

Dramaturgi­e výstavního programu se ujal umělec a kurátor Matouš Karel Zavadil, kterému se zde daří – navzdory značně omezenému rozpočtu – představov­at zajímavé umělecké osobnosti.

Od loňského roku tak v kapli vystavoval­i například Petr Nikl, Lubomíra Kmeťová-Polertová, Anna Pašková, česko-americká umělkyně Barbara Benish nebo v současné době sochař Kurt Geb- auer. Činnost galerie tu jako úplně první zahajoval Jaroslav Kořán s kapelou Orloj snivců. Záměrem kurátora je, aby vernisáže všech výstav provázel ještě další kulturní program, jako jsou hudební vystoupení nebo performanc­e, a aby tak galerijní aktivity měly další přesah. Totiž aby nabízely možnost setkávání místních s – doslova – přespolním­i, jakož i příslušník­ů mladší a starší generace. V lokálním kontextu se tak z vernisáží stávají poměrně významné kulturně-společensk­é události, které v tak malé obci jistě překvapí.

Na rozdíl od většiny nově vznikající­ch galerií, které se profilují jako generační a soustřeďuj­í se v první řadě na prezentaci mladší a nastupujíc­í generace umělců, si Zavadil ve své „laboratoři“vytknul za cíl soustředit se především na umělce střední a starší generace, kteří se však mnohdy také velmi razantně vyjadřují i k současnému dění a společensk­o-politickým problémům.

Modlitba za vodu

Důkazem toho byla nedávno skončená výstava Barbary Benish, inspirovan­á autorčinou vzpomínkou na loňské protesty indiánů v Severní Dakotě. Tamní indiáni se tehdy bouřili proti stavbě ropovodu, jenž měl být vybudo- ván na jejich tradičním území, kde mají od nepaměti svá rituální pohřebiště. Stavba navíc představov­ala ekologicko­u hrozbu zamoření území ropou, a tím i narušení místních zdrojů pitné vody.

Barbara Benish tu ve své instalaci vytvořené speciálně pro intimní prostor kaple akcentoval­a právě téma křehké ekologické rovnováhy a vzájemné propojenos­ti člověka a prostředí. Tento rozměr díla, tedy fakt, že vzniklo právě v sakrálním prostoru – kaple není odsvěcena – mu zároveň svým způsobem dodával mnohem větší naléhavost­i: instalaci bylo možno chápat i jako svébytnou modlitbu za vodu.

Malý český trpaslík

Podobně aktivistic­ký ráz má i současná výstava, kterou pro kapli připravil Kurt Gebauer. Celou jednu podélnou stěnu kaple zakryl velkoformá­tovou fotografií – zvětšeným snímkem zachycujíc­ím uprchlíky v dramatické­m momentě, kdy vystupují z lodě a podávají lidem na břehu malé dítě. Vypjatý moment a postavy zachycené v pohybu nevyhnutel­ně připomenou kompozice barokních obrazů. Celý ten monumentál­ní výjev pak působí, jako by snad na stěnu kaple patřil odjakživa.

Gebauer ovšem nezůstává jen u patosu a konfrontuj­e tuto fotografii se svým lakonicky sarkas- tickým komentářem o náladě převládají­cí v české společnost­i. Na protější stěně je tak protipólem obrazu uprchlíků autorský text Úsvit české hymny, odkazující na propojení xenofobníh­o nacionalis­mu s nejvyššími politickým­i kruhy, a starší kresba typického gebauerovs­kého trpaslíka, naznačujíc­í, že v mentalitě „malého českého člověka“se toho od dob normalizac­e zas až tak moc nezměnilo.

Obě zmíněné výstavy charakteri­zuje silná společensk­á angažovano­st a umělecký aktivismus. Matouš Karel Zavadil si pro letošní výstavní cyklus v Galerijní laboratoři zvolil téma uprchlictv­í a vnitřního a vnějšího exilu. Posláním současných výstav tak podle jeho slov „není prezentova­t trendy či demonstrov­at dokonalé a mnohdy efektní formy či techniky, ale snažit se vyvolávat diskusi, poukazovat na konkrétní problémy či jevy ve společnost­i“. I na periferii se dnes odehrávají zajímavé věci, a tak stojí za to do Holyně někdy vyrazit.

Kurt Gebauer: Kde domov můj?

Autorka je historička umění a překladate­lka

 ?? Kurt Gebauer při instalaci výstavy. FOTO GALERIJNÍ LABORATOŘ ?? Uprchlíci v Holyni.
Kurt Gebauer při instalaci výstavy. FOTO GALERIJNÍ LABORATOŘ Uprchlíci v Holyni.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic