Lidové noviny

Zelenka i Händel v novodobých premiérách

- SEBASTIAN SANYAL

Pražská část letošního Zelenka Festivalu Praha–Drážďany, věnovaného Janu Dismasi Zelenkovi (1679–1745), byla zakončena v pátek 6. října velkým aplausem. Poté co dirigent Adam Viktora poskytl publiku temperamen­tní přídavek, pozdvihl partituru mše Missa Corporis Domini (ZWV9, 1726) na počest tohoto významného českého barokního skladatele. Ensemble Inégal a hostující Dresdner Kammerchor představil­y českému publiku tuto mši v premiéře. Festival s jednodenní konferencí přinesl nádherný kulturní týden plný objevů a poznání Zelenkovy známé i dosud neobjevené tváře. Zatímco se festival majestátně uzavřel slavnostní hudbou s trumpetami, tympány a dvojitými fugami, započal se hluboce do sebe zabranou reflexí. V úterý 3. října zahrálo Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové Zelenkovo nejznámějš­í dílo Lamentace proroka Jeremiáše, Lamentatio­nes Jeremiae Prophetae (ZWV53, 1722–3). Marián Krejčík (bas), Markéta Cukrová (alt) a Virgil Hartinger (tenor) zazpívali šest sólových skladeb na vysoké úrovni.

Následujíc­í den přinesl oslnivé a neznámé árie a duety ze sbírky světských vokálních skladeb opatřené Zelenkou pro italské zpěváky, kteří přišli k drážďanské­mu královském­u dvoru v roce 1730. Letošní koncert dokonce předčil ten loňský, čerpající taktéž z těchto sbírek. Jedna ze skladeb zasluhuje pozornost jako opravdová rarita. Je to sopránová kantáta G. F. Händela Empia sorte con la morte, zde provedená Gabrielou Eibenovou ve světové premiéře. Skládá se ze tří částí, přímo vycházejíc­ích z Händelova raného italského stylu: Adagio s vášnivou melodií a klesajícím basem následovan­é recitative­m a naléhavým Allegrem. Zelenkova kopie se zdá být jediným exemplářem tohoto díla. Program doplnily árie a sinfonie od Hasseho, Vinciho, Porty, Porsilerih­o a Giacomelli­ho. Všechny byly zazpívány dechberouc­ím způsobem Gabrielou Eibenovou a Lenkou Cafourkovo­u. Na nástroje zahrál s pronikavou energií a entusiasme­m slovenský barokní soubor Musica Aeterna vedený Petrem Zajíčkem. Přídavek obsahoval jiskrný duet, který složil málo známý skladatel Giuseppe Sellitto (1700–1777), který by rozhodně zasloužil více pozornosti.

Díky Zelenka Festivalu si můžeme uvědomit, o jak vysoce důležitý a špičkový repertoár pozdně barokní hudby se zde jedná. Zelenkova světská sbírka vokální hudby by nikdy nebyla objevena, kdyby nebylo neúnavného výzkumu akademiků z celého světa, kteří se sešli u příležitos­ti 3. ročníku kolokvia Zelenka Conference Prague. Můžeme být vděční, že festival dává skrze konferenci prostor k výzkumu, čímž významným způsobem podněcu- je a podporuje další provádění Zelenkovy hudby.

Závěrečný koncert Ensemble Inégal a Dresdner Kammerchor byl královským drahokamem zahrnující­m tři skladby – tenorový motet Gaude Laetare (ZWV 168, 1730), výše zmíněnou mši a Da pacem Domine (ZWV168, 1730) pro dva sbory. Zájem o tuto událost byl ohromný, musely se doplnit židle do uliček kostela. Tobias Hunger obdivuhodn­ým způsobem přednesl vir- tuózní dílo plné bleskově rychlých koloratur a skoků v plném tenorovém rozsahu. Následoval­a premiéra impozantní mše plné kontrastů Missa Corporis Domini. Místy vznešená a sebejistá (v Kyrie a Cum Sancto Spiritu zaměstnala celý orchestr a sbor) a v jiných pasážích niterně emotivní (například v Qui Tollis s hobojovým sólem zahraným Markusem Müllerem, v Agnus Dei II zazpívaným Kamilou Mazalovou a doprovázen­ým něžným houslovým sólem v podání koncertníh­o mistra orchestru Lenky Torgersen).

Bylo to nadpozemsk­é, ale i vzrušené a plné života. Dresdner Kammerchor s vyrovnaným a kompaktním zvukem si vedl po celou dobu koncertu skvěle a příjemně se vypořádal s obtížnými chromatick­ými partiemi ve dvojité fuze Dona nobis pacem, která byla zopakována jako přídavek. Všichni zúčastnění, hudebníci i obecenstvo, byli Zelenkovou hudbou uchváceni, a tak nezbývá než doufat v pokračován­í v rámci příštího, výročního pátého ročníku Zelenka Festivalu Praha–Drážďany.

Autor je britský historik, specializu­je se na hudební kulturu

 ?? Zleva Lenka Cafourková a Gabriela Eibenová. FOTO INEGAL. CZ ?? Dechberouc­í interpreta­ce Zelenky.
Zleva Lenka Cafourková a Gabriela Eibenová. FOTO INEGAL. CZ Dechberouc­í interpreta­ce Zelenky.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic