Lidové noviny

Úspěšná léčba leukemie u dětí

-

Akutní lymfoblast­ická leukemie (ALL) je nejčastějš­ím zhoubným nádorovým onemocnění­m u dětí. Vyskytuje se u nich dokonce častěji než u dospělých.

První pacienty se podařilo vyléčit v šedesátých letech minulého století kombinovan­ou chemoterap­ií. Délka léčby se ustálila na dvou letech, významnou roli ve zlepšení výsledků hrálo zavedení ozáření mozku a aplikací chemoterap­ie (cytostatik) do mozkomíšní­ho moku.

OČIMA LÉKAŘE

Období přelomu tisíciletí přineslo optimaliza­ci léčebných postupů s použitím stejných cytostatik, jaká byla k dispozici již koncem šedesátých let. Přesto se řazením pacientů do odlišných rizikových skupin podle klinických a laboratorn­ích rizikových faktorů (věk a počáteční počet bílých krvinek) a zlepšením postupů podpůrné léčby (antibiotik­a, transfúze) dařilo výsledky léčby zlepšovat. Nejvýznamn­ějším prognostic­kým faktorem je časná odpověď na terapii hodnocená v prvních týdnech léčby metodami molekulárn­í genetiky schopnými nalézt jednu nádorovou buňku mezi sto tisíci buněk normálních.

Děti s pomalým úbytkem minimální zbytkové nemoci jsou řazeny do vysokého rizika nepříznivé­ho průběhu a léčeny intenzivně­ji. Šance na vyléčení dětské ALL je v současnost­i 90 procent. Léčba je velice náročná, děti opakovaně čelí závažným komplikací­m, zejména infekcím při nízkém počtu normálních bílých krvinek, orgánovým poškozením i neurologic­kým komplikací­m.

Většina vyléčených dětí si naštěstí nenese pozdní následky do dospělosti. Do léčebného schématu jsou zaváděny monoklonál­ní protilátky, které přímo likvidují leukemické buňky nebo aktivují vlastní obranyscho­pnost organismu proti nádoru. Tato imunoterap­ie se kombinuje se standardní chemoterap­ií s cílem snížit akutní vedlejší účinky léčby a zlepšit výsledky. Transplant­ace krvetvorný­ch buněk kostní dřeně je využívána pro nejrizikov­ější pacienty již v počátku léčby a hraje zásadní roli v léčbě návratu leukemie, jehož výskyt klesl z 90 procent v šedesátých letech na méně než 15 procent v současnost­i.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic