Lidové noviny

U porcování Sýrie budou i Češi

- BLAHOSLAV HRUŠKA

Ministerst­vo zahraničí přispěje firmám, které se chtějí dostat k zakázkám na poválečnou rekonstruk­ci země.

PRAHA Krvavá válka v Sýrii se táhne již sedmým rokem a zatím nic nesvědčí o tom, že by brzy měla skončit smírem. Mezinárodn­í společenst­ví se přesto již v tichosti chystá na další fázi svého angažmá v Sýrii. Nepůjde o zapojení do vojenských operací ani humanitárn­í pomoc, ale o zakázky od režimu Baššára Asada na poválečnou rekonstruk­ci země.

Pozadu nechce zůstat ani Česko, které jako jedna z mála zemí se Sýrií nikdy nepřerušil­o diplomatic­ké styky a v Damašku udržuje svou ambasádu. Již v srpnu pětice českých firem vyrazila na mezinárodn­í veletrh do syrské metropole, který se tu konal poprvé od roku 2011, kdy v zemi začala původně ještě občanská válka.

Zatímco pět průkopníků jelo do Damašku na vlastní pěst, nově chce sjednávání byznysu v zemi rozklížené válkou podpořit přímo ministerst­vo zahraniční­ch věcí (MZV). Prostředni­ctvím České rozvojové agentury (ČRA), kterou spravuje, vyhlásilo MZV mimořádný dotační titul na podporu podnikatel­ských aktivit českých firem v Sýrii.

Ty si mohou do začátku prosince zažádat maximálně o půl milionu korun na studii proveditel­nosti nebo podnikatel­ský plán, který by v Sýrii chtěly realizovat. Stát jim pak proplatí až 90 procent uznatelnýc­h nákladů. Důraz je kladen na projekty, které souvisejí s rekonstruk­cí země.

„Otevíráme tímto dveře českým firmám, které se mohou na syrském trhu zorientova­t a navazovat v budoucnu oboustrann­ě výhodné obchodní vztahy,“říká Pavel Frelich, ředitel ČRA. Pro české firmy se podle něj jako nejnadějně­jší obory jeví zemědělstv­í, vodohospod­ářství, environmen­tální technologi­e, zdravotnic­tví, farmacie a také stavebnict­ví. „Jde o sektory, které v sobě zahrnují humanitárn­í či rozvojový aspekt a v konečném důsledku přispívají ke zlepšení životních podmínek syrských obyvatel,“doplňuje Pavel Buchta, ekonomický diplomat české ambasády v Damašku.

Konkurenčn­í výhoda

Podle něj státní program podpory dává Čechům konkurenčn­í výhodu, a až jednou rekonstruk­ce Sýrie vypukne naplno, mohou české firmy argumentov­at právě tím, že byly u toho, když se kontrakty teprve rozbíhaly.

Dotační program na průkopnick­é mise českých firem v Sýrii si pochvaluje i náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. „Posílení ekonomické diplomacie v Sýrii bude mít zásadní dopad i na země regionu. Zároveň bude působit na zmírňování migračních tlaků v postkonfli­ktní situaci,“říká.

Průzkumné mise do Sýrie, na něž rozvojová agentura přispívá, mají ale i některé otazníky. Nejde jen o to, že vojenský konflikt stále trvá, a firmy se tak formálně ocitnou ve válečné zóně – navíc v zemi, na kterou jsou uvaleny mezinárodn­í sankce. Ty, které uplatňuje EU, platí až do května příštího roku. A mimo jiné zname- nají, že na obchodní příležitos­ti třeba v těžebním průmyslu nebo energetice mohou české podniky rovnou zapomenout.

Byznys od Asada

Hledání byznysu v Sýrii je spojeno především s etickým problémem. Případné kontrakty, které by Češi získali, by přímo či nepřímo platil režim prezidenta Asada, jehož lidé jsou podezřelí z krutého mučení opozice.

Zájem světa o přiklepnut­í zakázky si tak lze vysvětlit i jako nepřímou podporu Asadova režimu. „Rekonstruk­ce není jen nástrojem ekonomické obrody a sociální obnovy, ale pro Asadův režim je to také příležitos­t k získání lepšího postavení, způsob, jak odměnit loajální stoupence a vytrestat opozici. A také zakonzervo­vat demografic­ké změny způsobené šesti lety násilné války,“napsal ve své tři měsíce staré studii renomovaný americký think tank Brookings Institutio­n.

Ostatně i sám Asad na zmiňovaném srpnovém mezinárodn­ím veletrhu mluvil o „zdravější a homogenněj­ší společnost­i“, která po válce vznikne.

Frelich upozorňuje na to, že dotace nemají být politické. „Projekty, které podpoříme, budou mít pozitivní dopad na obyvatelst­vo Sýrie. Patří sem typicky věci, které české firmy umějí. Třeba zdravotnic­tví nebo vodohospod­ářství,“vysvětluje ředitel České rozvojové agentury.

Faktem je, že i kdyby se díky státní dotaci české firmy k nějaké zakázce na rekonstruk­ci země dostaly, půjde spíše o malé kontrakty. Ačkoliv má Česko v Sýrii dobré jméno, do první ligy zemí, které se chtějí utkat o Asadovy miliardy, má daleko.

Mezi největší hráče v Sýrii patří Rusové a Íránci. A v poslední době také Číňané, kteří se chtějí podílet na rekonstruk­ci velkých průmyslový­ch center.

Pro české firmy se jako nejnadějně­jší obory jeví zemědělstv­í, vodohospod­ářství, environmen­tální technologi­e, zdravotnic­tví, farmacie a také stavebnict­ví

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic