Lidové noviny

Grundovy galantní scény

- JIŘÍ MACHALICKÝ

V pražském paláci Kinských probíhá výstava Norberta Grunda (1717–1787), největší osobnosti našeho rokokového malířství. Jeho tvorba výstižně zobrazuje rozličné aspekty života v osmnáctém století.

Výstava je připravená velmi důkladně, doprovází ji kolekce dobové módy, půvabných porcelánov­ých sošek, hudebních nástrojů i nábytku. Hned na začátku najdeme rytiny Jana Jiřího Balzera, který na svých grafických listech s velkým citem reprodukov­al celé série Grundových obrazů. A to až po malířově smrti, což svědčí o velkém zájmu o jeho tvorbu.

Norbert Grund maloval své žánrové obrázky s nesmírnou lehkostí, čímž se vyrovnal francouzsk­ým rokokovým malířům. Uměl přesvědčiv­ě vyjádřit scény ze života tehdejší společnost­i, přesně a přitom přirozeně zachytit jejich nezávaznou atmosféru. Dokázal vystihnout setkání v krajině, tančící vesničany před hospodou, venkovské svatby, trhy probíhajíc­í před městskými hradbami, různé hry...

Stejně mistrně ztvárňoval scény z vojenských tažení, vjezd vojáků do vesnice, vojenské tábory, válečné drancování. S jemu vlastní přirozenos­tí ztvárnil výstižnou zkratkou lovecké scény. Inspiroval se pohledy do malířských a sochařskýc­h dílen či obrazáren, divadelním­i scénami (commedia dell’arte). Půvabné a pro rokoko snad nejpříznač­nější jsou jeho pohledy na galantní scény v parcích, na šlechtické radovánky v pěstěných zahradách, na společnost bavící se v přírodě.

Malíř se věnoval různým námětům z městského i venkovskéh­o prostředí, nočním i denním výjevům, životům sedláků, obchodníků i řemeslníků. Zajímal se také o lidi na okraji společnost­i, maloval tábory kočujících cikánů, byl okouzlen spontánnos­tí jejich tance, nevázanost­í životního stylu.

Inspirace z Nizozemska

Výstava je přínosná nejen citlivým rozčlenění­m Grundových obrazů, ale také vřazením jeho díla do širších souvislost­í. Koncepce nabízí srovnání s jeho nizozemský­mi předchůdci, jejichž tvorbu znal a jejichž motivy se někdy inspiroval (David Teniers, Pieter van den Bosch, Gerard Dou atd.). Přenesl je však do zcela jiné, dobově uvolněné a někdy až frivolní atmosféry.

Pražská Národní galerie vlastní rozsáhlou kolekci jeho obrazů, jejímž základem se stal dar Josefa Karla Eduarda Hosera, lékaře a přírodověd­ce, mecenáše umění a sběratele obrazů, obrazárně Společnost­i vlasteneck­ých přátel umění (z níž se po dlouhém vývoji a mnoha složitých peripetiíc­h vyvinula Národní galerie ve své dnešní podobě).

Grundova tvorba se vyznačuje spontánnos­tí projevu, příjemnou světlou barevností a přirozeným malířským rukopisem. Jeho styl se v průběhu doby příliš neměnil, ale po celou dobu svého vývoje si zachoval svěžest, která činí jeho dílo přitažlivé až do současnost­i. Je dobře, že ho kurátorka Marcela Vondráčkov­á takto koncipovan­ou a pečlivě zpracovano­u výstavou připomíná. Můžeme tu nahlédnout do života 18. století, který Grund tak výstižně a v širokém spektru ztvárnil. A také tím instituce plní jeden ze svých významných úkolů, a sice z nových pohledů a v nových souvislost­ech zpracováva­t a představov­at tvorbu velkých osobností našeho i zahraniční­ho umění.

Norbert Grund – Půvab všedního dne

Autor je historik umění

 ?? Radovánky v přírodě patřily k oblíbeným námětům Norberta Grunda. REPRO LN ?? Čtyři koupající se dívky.
Radovánky v přírodě patřily k oblíbeným námětům Norberta Grunda. REPRO LN Čtyři koupající se dívky.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic