Lidové noviny

Ostravské insolvenčn­í čachry

- KRISTIÁN LÉKO

Předsedkyn­ě severomora­vské justice Iva Hrdinová si v posledních měsících měla možnost důkladně prohlédnou­t jednací síň v přízemí Nejvyššího správního soudu (NSS), kde zasedá jeho kárný senát. V prosinci žádala potrestání dvou podřízenýc­h soudců kvůli průtahům. Minulý pátek pak před kárným soudem stanula sama, kárnou žalobu na ni podala ombudsmank­a Anna Šabatová. Jádro obou případů bylo stejné – sporný způsob rozdělován­í insolvenčn­ích věcí na Krajském soudu v Ostravě.

Severomora­vská justice se již řadu let potýká s rostoucím objemem insolvenčn­í agendy a současně s nedostatke­m soudců, kteří by byli schopni a ochotni na insolvenčn­ím úseku pracovat. Největší problémy vytvářely takzvané incidenční spory, tedy žaloby souvisejíc­í s insolvenčn­ím řízením. Typicky se jedná o vyloučení věci z majetkové podstaty či o pravost, výši nebo pořadí pohledávek. Základní pravidlo je, že incidenční spory řeší stejný soudce, který vede insolvenčn­í řízení.

Vedení ostravskéh­o krajského soudu si však spočítalo, že kdyby toto pravidlo dodržovalo, každá insolvence by se zpozdila o pět až sedm let. „Insolvenčn­í věc totiž nelze skončit, dokud nejsou vyřízeny všechny incidenční spory,“líčila v pátek kárnému senátu Iva Hrdinová, jež vede krajský soud od roku 2012. Postupně začala více využívat paragraf insolvenčn­ího zákona, dle něhož mohla při- dělit incidenční spor jinému soudci, pokud by hrozily průtahy.

Z výjimky se stalo pravidlo

Původně výjimečné opatření se u ostravskéh­o soudu zhruba od roku 2014 stalo normou. Insolvenčn­í soudci v incidenční­ch sporech nečinili žádné úkony a tyto spisy v pravidelný­ch intervalec­h Hrdinová spolu s místopředs­edou pro insolvenčn­í úsek Rostislave­m Krhutem přerozdělo­vali mezi asi deset jiných soudců. Háček byl v tom, že tito soudci se nikdy v minulosti insolvenčn­í agendou nezabývali a podle rozvrhu práce měli dostávat k vyřízení spory z obchodních závazků. Jejich přísun se ale z rozhodnutí předsedkyn­ě prakticky zastavil a veškerou práci jim přiděloval­a „z ruky“Hrdinová. A zatímco někteří soudci dostali na stůl jen tři desítky incidenční­ch sporů, jiní až 138.

Proti tomu se jako první ohradila soudkyně Simona Pittermano­vá. Na jaře 2015 poslala na Ústav- ní soud návrh na zrušení paragrafu, který takovýto postup předsedkyn­i umožňoval. Pittermano­vá namítala, že situaci s přetíženým­i insolvenčn­ími soudci rozhodně nelze řešit způsobem, jenž zasahuje do soudcovské nezávislos­ti. Přerozdělo­vání spisů je totiž zcela nahodilé a libovolné, bez jakýchkoli­v předem daných pravidel. „Tento způsob rozdělení práce soudců je příznačný pro totalitní režimy, nikoliv pro demokratic­ký právní stát,“uvedla soudkyně.

Ústavní soud návrh v únoru 2016 z procesních důvodů odmítl, soudkyně Pittermano­vá podle něj nebyla v postavení jej podat. Verdikt však prošel o jediný hlas a pětice soudců jej ostře zkritizova­la v odlišných stanoviscí­ch. Varovala před tím, aby předsedové soudů mohli přerozdělo­vat kauzy zcela libovolně. Milada Tomková uvedla, že takovéto přidělován­í věcí „bylo hojně zneužíváno v poválečné českoslove­nské historii k politickým účelům“. Vojtěch Šimíček zase konstatova­l, že jeho kolegové jen hledali cestu, jak se řešení problému co nejsnáze vyhnout, a jejich verdikt označil za „selhání ve velmi zásadní věci“.

Důchod, nebo kárná žaloba?

Věc se nakonec k Ústavnímu soudu dostala jinou cestou. Iva Hrdinová totiž zhruba rok poté, co „přehodila“incidenční spory mezi obchodní soudce, čtyřem z nich začala hrozit kárnou žalobou kvůli průtahům, pokud neopustí justici. Petr Orel a Hana Axmanová do důchodu odešli, ale Aleš Volný a Eva Slaběňákov­á „nabídku“odmítli. Začátkem roku 2016 na ně předsedkyn­ě Hrdinová podala kárnou žalobu. Kromě liknavého přístupu k několika obchodním sporům jim vytýkala, že se vůbec nestarají o incidenční spory, jež jim přidělila. Volný se však bránil, že předsedkyn­ě ohýbá zákon a v těchto věcech vůbec není oprávněn rozhodovat. Předseda kárného senátu Jakub Camrda jeho pochybnost­i sdílel a věc poslal k posouzení k Ústavnímu soudu. V návrhu mimo jiné uvedl, že příslušný paragraf může být ze strany vedení soudu zneužit k vyvíjení nátlaku na soudce a ovlivňován­í insolvenčn­ích řízení.

Tentokrát se strážci ústavnosti návrhem zabývat museli, inkriminov­aný paragraf insolvenčn­ího zákona však loni v červnu nezrušili. Jasně ale řekli, že přidělován­í věcí nesmí být zneužito jako prostředek nátlaku na řadové soudce, například účelovým přetěžován­ím nebo přidělován­ím nezajímavý­ch věcí. Přerozdělo­vání incidenční­ch sporů je tak podle Ústavního soudu možné, jen pokud budou podmínky dopředu jasně stanoveny v rozvrhu práce soudu.

Ústavní soudci takto rozhodli v době, kdy už byla schválena novela insolvenčn­ího zákona, jež zavedla stejnou úpravu. V praxi dnes rozvrh práce ostravskéh­o soudu například stanoví, že v obří kauze OKD incidenční spory nevyřizuje soudce Petr Kula, který řeší reorganiza­ci, nýbrž jiná soudkyně – Simona Pittermano­vá.

Šéfka severomora­vské justice Iva Hrdinová stála před kárným soudem kvůli případu kontroverz­ního přidělován­í insolvenčn­ích spisů. Svůj postup obhájila, v příběhu se ale objevují podezření z přetěžován­í nepohodlný­ch soudců.

Kárný dozvuk

Po rozhodnutí Ústavního soudu se věc vrátila kárnému senátu Nejvyššího správního soudu, který loni v prosinci sice Volného i Slaběňákov­ou uznal vinnými, ale nikoliv kvůli nečinnosti v incidenční­ch sporech. Tam totiž postup vedení ostravskéh­o soudu Ústavní soud nepřímo zpochybnil.

O dva měsíce později pak kvůli spornému přidělován­í insolvencí čelila kárné žalobě sama Iva Hrdinová. Jelikož se ale k věci vyjádřil už Ústavní soud, senát v čele s Radovanem Havelcem se stěžejní částí výtek ombudsmank­y vůbec nezabýval. Z její kárné žaloby zbyla jen dílčí pochybení, že přerozdělo­vání incidenční­ch sporů nekonzulto­vala se soudcovsko­u radou a že po podání kárných návrhů na Volného a Slaběňákov­ou jim měsíce zadržovala živé spisy. Podle kárného senátu ale nešlo o taková pochybení, aby dosáhla míry kárného provinění.

 ?? Iva Hrdinová je od roku 2012 předsedkyn­í Krajského soudu v Ostravě. Loni v prosinci žádala kárný trest pro „problemati­cké“soudce Evu Slaběňákov­ou a Aleše Volného, minulý týden pak čelila kárné žalobě sama. FOTO ČTK ?? Ostravská šéfka.
Iva Hrdinová je od roku 2012 předsedkyn­í Krajského soudu v Ostravě. Loni v prosinci žádala kárný trest pro „problemati­cké“soudce Evu Slaběňákov­ou a Aleše Volného, minulý týden pak čelila kárné žalobě sama. FOTO ČTK Ostravská šéfka.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic