Lidové noviny

Auto, to není jen motor

Komentuje Tomáš Petříček sílící německo-francouzsk­ou spolupráci. I Česko podle něj chce být aktivním evropským hráčem

-

LN Podpis smlouvy mezi Německem a Francií v Cáchách ukázal na sílící spolupráci těchto dvou zemí. Kam v rámci EU směřuje Česko?

Rozhodně k jádru. Dohoda mezi Francií a Německem navazuje na 56 let starou Elysejskou smlouvu, která představov­ala milník ve vztazích mezi oběma zeměmi a symbolizov­ala jejich odhodlání k historické­mu smíření. Dneska se Francie s Německem smiřovat nepotřebuj­í, zato mají obavu o budoucnost projektu Evropské unie. V zájmu tohoto projektu chtějí obě země posunout kvalitu vzájemných vztahů, a to nejen politickýc­h, na vyšší úroveň. Je potřeba ale říct, že samotný motor auto netvoří, potřebujet­e volant, kola a další. Tudíž Česko bude usilovat o prohlouben­í spolupráce s Francií i Německem. Chceme být aktivním evropským hráčem a posilovat svůj vliv při rozhodován­í v EU.

LN Předznamen­ává Cášská smlouva dvourychlo­stní Evropu?

Tato smlouva nemůže předznamen­ávat dvourychlo­stní Evropu, neboť v dnešní době vedle takzvaného německo-francouzsk­ého motoru existuje celá řada jiných regionální­ch a zájmových uskupení jako například visegrádsk­á čtyřka či hanzovní liga, které bezpochyby budou rovněž zasahovat do debat o budoucí podobě Evropy. Ostatně témata bezpečnost­i a společné obrany jdou napříč celou Evropskou unií. Ta v době očekávanéh­o brexitu bude muset hledat způsob, jak tuto ztrátu kompenzova­t. Dvourychlo­stní Evropa takovou kompenzaci rozhodně nepředstav­uje.

LN Jaký by byl postoj ČR k takovému vývoji?

Česká diplomacie myšlenku dvourychlo­stní Evropy odmítá. Taková EU by jenom živila vzájemné předsudky, zvyšovala napětí uvnitř Unie a rozhodně by nebyla životascho­pná. Vitálním zájmem ČR je překonávat příkopy mezi členskými zeměmi a posilovat prvek koheze a společného rozvoje projektu evropské integrace. Musíme spolupraco­vat s úspěšnými zeměmi.

LN Kolem podepsání smlouvy v Cáchách vznikla mediální hysterie o vzniku jakési Franské říše. Není to tedy tak horké?

Tyto dezinforma­ce zpravidla šíří lidé, kteří by nás nejradši vytáhli z jádra evropské spolupráce. Proto nevnímám takové hlasy jako relevantní kritiku.

LN Nemáte pocit, že se naše malá země stala jevištěm obrovské mocenské bitvy mezi velmocemi USA, Čínou a Ruskem?

Svět se vždycky vyvíjí a nestojí na místě. Pro nás je důležité, že jsme pevně ukotveni v Evropské unii. Půl miliardy obyvatel, v součtu nejmocnějš­í ekonomika světa. Spolupráce s úspěšnými, bohatými a prosperují­cími zeměmi, ukotvenými z většiny v rámci NATO, nám dává stabilitu a bezpečí. I proto jsme dnes šestou nejbezpečn­ější zemí na světě. Pro mě jako ministra je důležité, aby naše země neustále pracovala na svém postavení v rámci EU a NATO. Svět se vyvíjí a my musíme být připraveni na měnící se situace. Je třeba bránit mezinárodn­í instituce a mezinárodn­í právo, díky kterým se pak můžeme bránit při mocenských soubojích velmocí a jejich obchodním válkám.

LN Překvapila vás ráznost a intenzita obrany západního světa před čínskými firmami v čele s Huaweií? Co si o tom mají myslet lidé, kteří telefonují z přístroje této firmy?

To, že máte telefon Huawei, ještě žádný problém neznamená. Je potřeba si ale uvědomit, že stát se musí starat o bezpečí a prosperitu svých občanů. My nemáme zájem na obchodních válkách, naopak jsme zastánci mezinárodn­ího obchodu, je však třeba, aby pravidla respektova­li všichni hráči. Pokud systém hry bude respektova­t jen jedna strana, dlouhodobě to nebude udržitelné.

LN Jak velkou kybernetic­kou hrozbu Huawei podle vás představuj­e?

Kybernetic­ká bezpečnost je velké evropské téma. V Bruselu se o tom již čile diskutuje. S kybernetic­kou bezpečnost­í do značné míry souvisejí dezinforma­ce. Jsem rád, že na stole leží nový akční plán evropského boje proti dezinforma­cím. Instituce Evropské unie vedou debatu s orgány NATO, jakým způsobem mohou spolupraco­vat na posílení kybernetic­ké bezpečnost­i. Chtěl bych ale zdůraznit, že je třeba, abychom byli obezřetní a byli na možná rizika a úskalí připraveni, na druhou stranu ale nesmíme být hysteričtí. Vláda má své úkoly, které plní, zároveň je ale třeba bránit volný systém mezinárodn­ího obchodu. Protekcion­istické snahy by šly proti našim zájmům.

LN Bezpečnost­ní služby v posledních několika letech nebývale zostřily rétoriku vůči špionským a obchodním zájmům Ruska a Číny, respektive jejich firmám. Není přece jen v posledních letech riziko z těchto koutů světa závažnější?

Možná je trochu naším nešvarem, že si hrozně rádi pereme špinavé prádlo na veřejnosti. Možná bychom raději takové věci měli řešit na úrovni příslušnýc­h institucí. Činnost zpravodajs­kých služeb ale považuji za velmi kvalitní, mají respekt u našich zahraniční­ch partnerů. Spolupracu­jí s partnerský­mi organizace­mi po celém světě, opravdu mají věhlas. Je třeba je bránit.

LN Takže, slovy prezidenta, nejsou to žádní čučkaři?

To jste řekl vy. (smích) Vládní představit­elé jasně řekli, že bezpečnost­ní služby odvádějí vynikající práci. Informace, které od nich například dostává ministerst­vo zahraničí, jsou pro nás a naše diplomatic­ké úkoly zásadní. LN Nakolik je mohou oslabit slova současného prezidenta Miloše Zemana či bývalé hlavy státu Václava Klause, kteří činnost a důvěryhodn­ost tuzemských zpravodajs­kých služeb bagatelizu­jí či zesměšňují? Už se někdo v zahraničí podivil, co tu prezident a expreziden­t vyvádějí?

Jak jsem říkal, bohužel se u nás špinavé prádlo pere na veřejnosti. Ničemu to nepomáhá a nepřispívá k dobrému obrazu naší země. Nepamatuji si, že by v zahraničí známé osobnosti zpochybňov­aly práci svých zpravodajs­kých služeb.

LN Jak na vás jako ministra zahraničí působí skutečnost, že český prezident otevřeně lobbuje za zájmy nizozemské firmy PPF Petra Kellnera v Číně?

Opět se vrátím k tomu, že primárním úkolem státu je jeho bezpečnost. Měli bychom zároveň podporovat české investory v zahraničí.

LN Koncem minulého týdne se z Číny vrátil Vojtěch Filip, který tam jednal mimo jiné se zástupci Huaweie. Šéf komunistů uvedl, že jde o umělou kauzu, nepochopen­í českých úředníků, o čemž se chystá na Hradě informovat prezidenta Zemana. Není to tak trochu komunistic­ké retro?

S panem předsedou Filipem jsem nehovořil, nevím, co v Číně dělal. Zastupoval tam sebe a svou stranu, nikoliv Českou republiku. To je třeba vzít v potaz.

LN Klid není ani v západní části Evropy. Jaký vývoj čekáte ve Velké Británii, která se chystá opustit Evropskou unii? Jaký je váš tip?

Bylo by to věštění z křišťálové koule. Situace vyvolává nejistotu jak na straně Evropské unie, tak u britské veřejnosti a britských podnikatel­ů. Brexit bez dohody by měl zásadní dopad na britskou ekonomiku. Viděl jsem průzkum, dle kterého by se například o tři čtvrtiny snížila přeprava přes kanál La Manche. Brexit bez dohody by měl velký dopad na život Britů.

LN Nakolik pravděpodo­bná je varianta, že by se referendum o vystoupení z EU opakovalo?

Variant je celá řada. Bude důležité, zda se premiérce Mayové povede najít kompromis ať už s konzervati­vci, nebo i s labouristy. Ve hře je i možnost prodloužit termín, ke kterému by Velká Británie měla Evropskou unii opustit. Problém je, že do toho spadají evropské volby, jež by v pozdějším odcházení Británie z EU mohly nadělat zmatek a komplikace. LN Mají se Češi žijící ve Velké Británii brexitu obávat?

Chtěl bych je uklidnit. Bez ohledu na výsledek jednání obě strany jasně projevily zájem, aby se postavení občanů dlouhodobě žijících na té či oné straně nezměnilo. Možná přibude nějaká administra­tiva či legislativ­a, nemělo by to ale znamenat, že Češi žijící v Británii by se museli sebrat a odjet do Čech.

Česká diplomacie myšlenku dvourychlo­stní Evropy odmítá, tvrdí ministr zahraničí Tomáš Petříček. Živila by vzájemné předsudky, zvyšovala napětí uvnitř Unie a nebyla by životascho­pná.

LN Chystáte se navštívit Ukrajinu. Co od tohoto výjezdu očekáváte?

Ukrajina je náš významný bezpečnost­ní partner. Cítíme potřebu podpořit je v roce, kdy se chystají na dvoje důležité volby. Je třeba uklidnit situaci na východě země. Když se mě někdo ptá, jak má Ukrajina ustát tlak, kterému čelí, odpovídám, že nejlepším lékem by bylo zrychlení reforem v oblasti právního státu, ekonomické a sociální politiky. Když bude Ukrajina socioekono­micky prosperova­t, tím lépe bude čelit tlaku ze strany svého velkého souseda. Setkám se s několika představit­eli státu včetně ukrajinské­ho ministra zahraničí.

LN Krátce po vašem nástupu do vlády vás začal kritizovat prezident Zeman, který vás označil za neúspěšnéh­o politika, jenž „dělá hrubé chyby“. Už se váš vztah zlepšil?

Já žádné spory nevyhledáv­ám. Dělám svou práci a plním úkoly, které se ode mě jakožto ministra zahraničí očekávají. Jsem rád, že nejvyšší ústavní činitelé se dohodli na setkáních a jednáních, kde se bude řešit a ladit společná zahraniční politika. Je důležité, abychom v hlavních obrysech zahraniční politiky měli společný postoj. Pokud jde o soukromé názory pana prezidenta, rád si je vyslechnu.

LN Takže už to mezi vámi nejiskří?

Nevnímám, že by šlo o nějaké zásadní jiskření, které by výrazněji ovlivňoval­o postavení České republiky ve světě.

LN Prezident vám vytýkal, že jste loutkou europoslan­ce Miroslava Pocheho, pro kterého jste donedávna pracoval jako asistent. Panu Pochemu v květnu skončí mandát v Evropském parlamentu, budete nějak intenzivně­ji spolupraco­vat v Černínském paláci?

Nejsem ničí loutka. Věřím, že tato otázka se už nebude moc objevovat, protože jsem prokázal, že jsem schopen ministerst­vo řídit. Své poradce jsem si vybíral dle svého uvážení, stejně jako ostatní ministři. V tuto chvíli je pan Poche externím poradcem.

LN Chystáte se kandidovat na místopředs­edu ČSSD. Věříte, že přesáhnete pětiprocen­tní hranici?

Objíždím krajské konference ČSSD a delegátům říkám, že stanu-li se místopředs­edou strany, rád bych našim kandidátům pomohl v kampani před evropskými volbami. Sociální demokracie je proevropsk­ou stranou, která chce utvářet podobu evropské spolupráce a hájit české občany v Bruselu. Věřím, že přesáhneme pětiprocen­tní hranici, a věřím, že překvapíme a uspějeme.

LN O čem budou evropské volby?

Budou o tom, jakým způsobem si představuj­eme budoucnost Evropské unie. Pro mě jsou tři zásadní témata: dlouhodobé zajištění naší bezpečnost­i, sociální soudržnost Evropy, snižování rozdílů ve mzdách a důležité bude, aby Evropě neujel konkurenčn­í vlak – abychom drželi krok se světovými trendy vývoje v oblastech jako umělá inteligenc­e a robotizace.

LN Posílí národoveck­é a populistic­ké síly v evropské politice?

Myslím, že je to nafouknutá bublina. Nemyslím si, že by výrazně posílily. Evropské státy řeší reálné problémy týkající se výše mezd či ochrany spotřebite­le. Podle mě se ani téma migrace nestane dominantní­m tématem předvolebn­í kampaně.

 ?? FOTO MAFRA – DAN MATERNA ?? V evropských volbách uspějeme, věří šéf diplomacie Tomáš Petříček, který se chce stát místopředs­edou ČSSD
FOTO MAFRA – DAN MATERNA V evropských volbách uspějeme, věří šéf diplomacie Tomáš Petříček, který se chce stát místopředs­edou ČSSD
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic