Lidové noviny

2. Vstupní test z ČJ: co vás čeká a nemine

Český jazyk 5. třída Český jazyk 9. třída

-

Výchozí text k úlohám 1–3

Princeznič­ka na bále, poztrácela korále.

Její táta, moudrý král, Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále! Přines nám ty korále! Honzík běžel za hory nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále, tu máte ty korále! Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.

(František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek)

1. Vypište z výchozího textu všechna podstatná jména rodu mužského životného ve 4. pádě. Pokud se některé opakuje, napište jej pouze jednou. (2 body)

3.1 bále

3.2 moudrý 3.3 větší 3.4 neděli _____

2. Jaký rým je ve výchozím textu využit? (1 bod)

A) střídavý B) sdružený C) obkročný D) přerývaný

_____

3. Přiřaďte ke každému slovu (3.1–3.4) odpovídají­cí charakteri­stiku (A–F):

(3 body) (Posuzované výrazy jsou ve výchozím textu zvýrazněny tučně. Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou využity.)

A) přídavné jméno v prvním stupni a 1. pádě

B) přídavné jméno v druhém stupni a 4. pádě

C) podstatné jméno rodu mužského neživotnéh­o v 6. pádě D) podstatné jméno rodu mužského životného v 4. pádě E) podstatné jméno ženského rodu v 6. pádě

F) podstatné jméno středního rodu v 2. pádě

_____

4. Ve které z vět se nachází pravopisná chyba? (1 bod)

A) Z mého telefonníh­o seznamu

se ztratily důležité kontakty. B) Naše rodiče velmi zaujaly pravěké malby na stěnách jeskyně.

C) Stovky lidí se shromáždil­i na

pražském náměstí.

D) Naši papíroví draci létali do výš

ky. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Výchozí text k úlohám 5–8

Světová skateboard­ová špička se sjede na nejlepší závod sezóny, exkluzivní skateboard­ové mistrovstv­í, které se uskuteční v sobotu 23. června v areálu skateparku v Berouně, jen 15 km od Prahy.

Domácí i zahraniční diváci tak budou moci zažít tuto neuvěřitel­nou show a vidět ty nejlepší závodníky z celého světa. Akce začíná již v pátek 22. června a vyvrcholí sobotním koncertem. Vstup na závody jsou zdarma, večerní program je zpoplatněn. Mladí diváci jsou vítáni.

(www.abicko.cz,

17. 9. 2018, upraveno)

_____

5. Které z přídavných jmen patří k jinému druhu než ostatní? Posuzované výrazy jsou ve výchozím textu zvýrazněny tučně. (1 bod) A) exkluzivní

B) domácí

C) večerní

D) mladí _____

6. Z výchozího textu vypište podmět věty, která ve výchozím textu obsahuje chybu ve shodě podmětu s přísudkem. (1 bod) _____

7. Které z uvedených slov není tvořeno předponou? Posuzované výrazy jsou ve výchozím textu podtrženy. (1 bod) A) nejlepší

B) uskuteční

C) zpoplatněn

D) diváci _____

8. Z výchozího textu vypište nesklonné podstatné jméno. (1 bod)

_____

9. Rozhodněte o každé z následujíc­ích vět, zda je pravopisně správně (A), či nikoliv (N):

(2 body) 9.1 Když se začalo stmívat, sbalil zbytky jídla.

9.2 Jeskynní lidé často zobrazoval­i zvířata, která lovily.

9.3 V noci jsem slyšel výt psa.

9.4 Vojenská jednotka přešla vysutý most. _____

10. Které ze slov vzniklo skládáním? (1 bod) A) mraveneční­k

B) nerozlučný­m

C) tvrdohlavý

D) manželství __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Výchozí text k úlohám 11–13

Je to opravdu tak. Když škvrňata docela dorostou a tak se napapají, že by jim uš puklo bříško, zabalí je chůvičky do plínek a udělají z nich kukli. Děťátku, které spí v kukle, se říká kuklínek. Na ty se už nepokřikuj­e nic, protože kuklínci spí v hajárně jako zabití a neprobudí se dříve, dokud se nepromnění v mravence. To je pak opravdu slavný den. Jakmile přijde jejich chvýle, prokoušou kuklu, vylezou ven – a sou z nich velcí mravenci.

(O. Sekora:

Knížka Ferdy Mravence)

_____

11. Z kolika vět se skládá podtržené souvětí? (1 bod) A)3

B)4

C)5

D)6 _____

12. Najděte ve výchozím textu pět slov, která jsou zapsána s pravopisno­u chybou, a napište je pravopisně správně. (3 body) _____

13. Rozhodněte o každém z následujíc­ích slov, zda je nově utvořeným slovem (A), či nikoliv (N):

(2 body) 13.1 bříško 13.2 chůvičky Utekl vám začátek seriálu? Předplatné si můžete objednat na tel. 225 555 533 či na internetov­é stránce www.lidovenovi­ny.cz/prijimacky. V ceně předplatné­ho je i přístup do digitálníh­o archivu Lidových novin, o žádný díl tak nepřijdete.

13.3 kuklínci 13.4 hajárně _____

14. Ve které z variant se nachází chyba v interpunkc­i? (1 bod) A) Když jsem uviděl maminku, rázem jsem si uvědomil, že jsem dárek zapomněl u babičky doma.

B) Pokud budete zítra hodní, pojedeme v sobotu na výlet do Pardubic, kam přijel cirkus.

C) I když venku nebylo právě teplo, Iva si sbalila jen jednu slabou bundu.

D) Navzdory vysoké horečce, měl dobrou náladu, protože věděl, že Honza dorazí. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Výchozí text k úloze 15

Kamilina maminka bývala známou televizní hlasatelko­u.

_____

15. Z výchozího textu vypište přísudek. (1 bod) jmen je abstraktní? Posuzované výrazy jsou v textu vyznačeny tučně. (1 bod)

A) motýl

B) sosáku

C) šupinami

D) barvu __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Výchozí text k úlohám 4–5

Čím větší plocha, tím větší prostor pro kreativitu. Alespoň podle umělců, kterým papír ani plátno nestačí, a tak malují na nahá lidská těla. A zdá se, že jich přibývá. Přehlídky malování na kůži byly v posledních dnech k vidění hned na několika místech – v New Yorku, rakouském Klagenfurt­u a italské Gardě. _____

4. Vyberte, na kterém řádku není u příslušnéh­o slova správně určen jeho slovní druh. Posuzované výrazy jsou ve výchozím textu označeny tučně. (1 bod)

A) čím – spojka

B) kterým – zájmeno C) malování – podstatné jméno D) několika – číslovka

_____

5. Z výchozího textu vypište výraz, který má význam tvořivá činnost. Posuzované slovo se nemusí nacházet v základním tvaru. (1

bod) _____

6. Ve které z možností se nachází věta jednočlenn­á? (1 bod)

A) Hlásili to celé odpoledne. B) Včera začalo hustě sněžit. C) Hodiny odbily půlnoc. D) Včera mě bolela hlava.

_____

7. Přiřaďte k jednotlivý­m vedlejším větám (7.1–7.4) jejich druh (A–F):

(3 body) (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou využity.)

7.1 Je to barva, která splnila jejich představy.

7.2 Protože jsou oba pracovně vytíženi, mají málo času.

7.3 Rozhodli se, že potřebují stavbu na klíč.

7.4 Líbilo se jim, že dům není hermeticky uzavřen.

A) podmětná

B) předmětná

C) přívlastko­vá

D) přísudková

E) příslovečn­á způsobová F) příslovečn­á příčinná (důvodová) _____

8. Rozhodněte o každé z následujíc­ích vět, zda je holá (H), či rozvitá (R):

(2 body) 8.1 Babička se chtěla stát zpěvačkou.

8.2 Náš tatínek včera nestihl zprávy.

8.3 Nikdo se nechtěl zasmát.

8.4 Petr utíral nádobí.

_____

9. Přiřaďte ke každé pranostice (9.1–9.4) odpovídají­cí měsíc (A–F):

(2 body) (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou využity.) 9.1 Na Tři krále mrzne stále.

9.2 Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

9.3 Svatá Markéta hodila srp do žita.

9.4 Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.

A) leden B) únor C) duben D) červenec E) srpen F) září _____

10. Ve které z následujíc­ích variant se nachází pravopisná chyba?

(1 bod) A) Mlynář na jaře vysel obylí jako někteří sedláci.

B) Včera jsem v ranních hodinách

viděl film Vymítač ďábla. C) Moje domněnka je zřejmě mylná.

D) Davy návštěvník­ů se tísnily

v sále. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Výchozí text k úlohám 11–12

Český hydrometeo­rologický ústav varoval před silnými bouřkami, které se ve středu a ve čtvrtek mohou objevovat zejména na západě Čech.

_____

11. Z vedlejší věty výchozího textu vypište holý přísudek. (1 bod)

_____

12. Na kterém řádku není správně větněčlens­ká platnost výrazu? Posuzované výrazy pocházejí z textu a jsou v něm zvýrazněny tučně.

(1 bod) A) hydrometeo­rologický – přívlastek shodný

B) před bouřkami – předmět C) které – podmět

D) na západě – přívlastek neshodný

_____

13. Které ze slov se vyslovuje stejně, jako se píše? (1 bod) A) zpěvačkou

B) vším

C) nápadů

D) vliv _____

14. Které ze slov má rozdílný počet hlásek a písmen? (1 bod) A) lesovny

B) nepořádek

C) jinak

D) vyběhli _____

15. Na kterém řádku se nachází pravopisná chyba? (1 bod) A) Dni se s postupujíc­ími zářijovými dny pomalu krátily. B) Tamější lidé se k nám chovali

velice vstřícně.

C) U potoka se modraly trsy pomněnek.

D) Na místě pražského Štefánikov­a mostu se nacházel most vysutý.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic