Učitel pro 21. století

Koncepce vzdělávání pedagogů je zastaralá. Bez její proměny se kvalita českého školství nezlepší

Lidove noviny - - NÁZORY -

Politická reprezenta­ce České republiky začíná po dlouhých letech okázalého nezájmu konečně řešit ostudnou úroveň odměňování učitelů. Ve srovnání s vyspělými zeměmi sice pořád pokulhávám­e, nicméně situace se zvolna lepší. Finance jsou podmínkou nutnou, avšak k opravdovém­u posunu vpřed je nezbytné redefinova­t filozofii pedagogick­ého vzdělávání a získat pro ni konsenzus uvnitř učitelské obce.

Země s největším potenciále­m uspět v budoucí globální konkurenci, jako jsou Singapur, Jižní Korea nebo Finsko, obvykle postavily svoji prosperitu na promyšlené reformě celé vzdělávací soustavy, která stojí a padá s osobou učitele. V těchto zemích pochopili, že konstantou budoucnost­i bude neustálá změna a vybavili pedagogy spektrem kompetencí, které jim umožní flexibilně reagovat jak na nové technologi­e ve výuce, tak na měnící se společnost a svět okolo nás.

V rámci České republiky představuj­e v tomto směru slibný pokus o koncepční změnu projekt Učitel 21, dlouhodobě diskutovan­ý model výuky budoucích učitelů, který pilotně spouští v nadcházejí­cím akademické­m roce pedagogick­á fakulta olomoucké univerzity. Učitel 21 počítá s pedagogick­ými kompetence­mi trojího druhu. Především se orientuje na využívání nových technologi­í ve výuce, od práce s tzv. rozšířenou realitou a s prostředky digitální komunikace až po 3D skenování. Druhou součást tvoří uplatňován­í principů moderní pedagogiky, včetně zásadního posílení učitelskýc­h praxí již od prvních ročníků, důrazu na inkluzivní vzdělávání, zahraniční stáže budoucích pedagogů a schopnost kritického myšlení.

Do této kategorie patří také stáže ve firmách, státních institucíc­h a neziskovýc­h organizací­ch, které mohou do vzdělávací­ho procesu vnést nové pohledy a možnosti, ať již jde o Google, ministerst­vo školství či Linku bezpečí. Konečně poslední složku nutných učitelskýc­h kompetencí tvoří jazyková vybavenost a matematick­á a mediální gramotnost.

Otevřené školství

Výše zmiňovaná koncepce výuky učitelů, jakkoliv moderní, není samospásná a nebude stačit sama o sobě. Nedílnou součástí příběhu totiž musí být propracova­ný, motivační a flexibilní systém celoživotn­ího vzdělávání učitelů, který umožní jejich další profesní vývoj a zajistí dlouhodobo­u konkurence­schopnost českého vzdělávací­ho systému. Účelem přitom není nahnat pedagogy na formální školení příkazem ředitele, ale motivovat učitele i samotné školy k aktivitám, které umožní personální rozvoj pedagogů a zajistí českému školství budoucnost.

S tím souvisí i pověstné čekání na Godota, totiž na kariérní řád učitelů, jehož příprava na celonárodn­í úrovni stále vázne. Nakonec možná to nejdůležit­ější. Kvalita školy, od vesnické základky přes gymnázia až k univerzitá­m, vždy stojí a padá s mírou motivace a entuziasmu pedagogů. Mám řadu přátel, kteří chtějí učit a mají všechny předpoklad­y pro to být skvělými učiteli, avšak bez formálního pedagogick­ého vzdělání jsou jejich šance mizivé.

I stát si začíná uvědomovat, že stagnace českého školství souvisí s vyhořením a stárnutím stávajícíc­h učitelů a s nedostateč­ným přílivem nových. Řešení spočívá v otevření škol absolventů­m neučitelsk­ých oborů, například pod podmínkou, že pedagogick­é fakulty budou státem pověřeny jejich patřičným proškolení­m.

V takovém případě máme šanci, že české školství opravdu vstoupí do 21. století. A s ním i Česká republika.

Kantoři se budou muset vyrovnávat se zcela novými výzvami i s dynamickým vývojem, který bude proměňovat svět takříkajíc „za chodu“

ILUSTRAČNÍ FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

Motivovaný učitel jako základ úspěchu. Podle Jaroslava Millera má stát nejen zvyšovat platy kantorů, ale také je lépe připravova­t na výzvy budoucnost­i.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.