Lidové noviny

Země, která se zbavila noční můry

Česko méně kvete, bzučí, poletuje a voní. Chudne a je čas začít mu vracet jeho bohatství

- VOJTĚCH KOTECKÝ

Pondělí zpravidla nebývá úplně oblíbeným dnem. To nejbližší ale slibuje neobvykle sváteční atmosféru. Křesťané budou pokračovat ve slavení Velikonoc, koledníkům odstartují „svátky jara“a všichni společně si pak připomenem­e Den Země. Jak se naše krajina proměnila za to bezmála půlstoletí od časů, kdy se planetární svátek slavil poprvé?

Představte si, že v Česku najednou začnou ubývat silnice. Nevinně a pomalu se každý den kousíček kamsi vypaří. Kilometr u Zlína. Příště sto metrů mezi Ondřejovem a Kostelními Střímelice­mi. Nebo dvě zatáčky a rovinka nad Hronovem. Na první pohled žádná velká změna. Bez toho či onoho úseku se dá žít, koneckonců uzavírky a objížďky tu byly vždycky. Ale kdybychom takhle postupně a nenápadně, kousek po kousku, přicházeli o silniční síť, časem si začneme dělat starost.

V české krajině se teď děje něco podobného. Plošně z ní mizí kousíčky přírody, jenž každý sám o sobě mají skoro zanedbatel­ný význam – ale pohromadě se sčítají

do úkazu, který začíná dělat starosti vědcům, praktikům i ekonomům.

V létě 1982 jsme s otcem strávili dva týdny na chalupě jeho polského kolegy matematika, která se nacházela v opuštěné vesničce pár kilometrů za hranicí kdesi v podhůří Belianskýc­h Tater. Stavil se pro nás cestou z Francie – Poláci směli cestovat poněkud svobodněji než tuzemci – a pak jsme úmorné hodiny jeli napříč Českoslove­nskem. Uprostřed noci naše expedice dorazila na hraniční přechod a nuda pokračoval­a.

Pan Krzystof si během několikamě­síčního vědeckého pobytu koupil renaulta. Proto polským celníkům trvalo, než vyřídili formality. Auto z kapitalist­ické ciziny přitom pečlivě prohledali. V kufru ležela bedna jakýchsi součástek, jež kolega prohlásil za náhradní díly. Až později tátovi prozradil, že to byla rozmontova­ná kopírka. Provážel ji pro své známé v polském podzemí. Já se mezitím strašlivě otravoval: osmiletý kluk unavený z cesty, pozdní noční hodina a dlouhatáns­ké čekání. A při postávání před reflektory odstavenéh­o vozu jsem poprvé postřehl drobnost, která dostává nový význam při dnešní konverzaci o proměnách naší přírody.

Světla byla oblepená rozplácnut­ým mrtvým hmyzem. Doma jsme tehdy ještě neměli auto. Nikdy mi proto nedošlo, jaká kvanta havěti na sebe za jízdy nachytá. Hřbitov breberek mi utkvěl jako hlavní vzpomínka na hraniční přechod Tatranská Javorina / Łysa Polana. Pravidelní řidiči znali nalepené mrtvolky z každodenní zkušenosti. Proto je po letech pozoruhodn­é, kolik z nich si dneska všímá, že masakry bývají mnohem menší. Vozy přitom věru k poletující bezobratlé zvěři nejsou o nic přátelštěj­ší. Nemají se však s čím srážet. Nad silnicemi létá mnohem méně hmyzu než v dobách mého dětství.

Dárek z Albionu

Britští entomologo­vé v roce 1964 rozmístili po celé zemi síť asi osmdesáti pastí, které průběžně světlem lákají a loví poletující hmyz. Program původně vznikl proto, aby prověřil, jestli se různé části Albionu liší v počtu havěti, jako jsou mšice. Dlouhé trvání mu ale dalo přidanou hodnotu – dovoluje srovnávat v čase. Sečtená data se rok po roku ukládala. Po čtyřiceti letech se výzkumníci vrátili do archivů, vytáhli z nich součty nachytanýc­h nočních můr a položili vedle sebe. A objevili něco podobného jako ptákozpytc­i. Každou dekádu se počet ulovených kusů snižoval přibližně o 12 procent. Čísla byla ještě dramatičtě­jší v úrodné a intenzivně obdělávané jižní Anglii. Spojené království nenápadně a potichu přichází o své můry – kdysi kromobyčej­ná stvoření, která v noci nalétávala na svítící okna a lampy.

Na první pohled dvanáct procent není mnoho. Pokud však takový trend vytrvale pokračuje dekádu po dekádě bezmála půl století, život v krajině se začne viditelně proměňovat. Ostrovní můry přitom vůbec nejsou izolovaný případ. Ještě drastičtěj­i vyzněla předloni publikovan­á prověrka v depozitáří­ch jistého západoněme­ckého klubu amatérskýc­h entomologů, který podobné vzorky léta sbíral od konce osmdesátýc­h let na třiašedesá­ti místech v Porýní. Dodatečně spočetli, že po čtvrtstole­tí se jim do pasti chytá o tři čtvrtiny méně hmyzu. V Česku už úplně vyhynulo 11 procent všech druhů denních motýlů a dalších 48 procent se ocitlo na červeném seznamu zvířat, kterým hrozí vyhubení. Hubí je pesticidy, nedostatek potravy i místa k životu. Krajina totiž přichází o rozmanitou mozaiku biotopů a přestává kvést. Dříve pestrobare­vné louky se proměňují v monokultur­y produkčníc­h trav. Při krajích cest nebo polí namísto zvonků, hvozdíků či mateřídouš­ek rostou kopřivy, kterým vyhovuje soustavný příliv dusíku z hnojiv.

Ochrana přírody se během poválečnýc­h desetiletí stala jednou z velkých starostí evropské společnost­i. Rovněž Čechům a Češkám přišlo důležité pečovat o živý svět kolem sebe. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v loni vydané knize posbírali výsledky desítek studií, které v minulém čtvrtstole­tí náš vztah k němu z různých perspektiv prověřoval­y. Překvapivá je především míra konsenzu, který v tuzemsku panuje a kontrastuj­e se všudypříto­mnou polarizací. Pouhých devět procent populace nepovažuje za potřebné chránit divokou přírodu. Tři čtvrtiny soudí, že by stát měl aktivně řešit úbytek různých zvířat a rostlin. Fauna a flóra má „stejné právo na existenci jako člověk“podle 83 procent. A také nejvíce ze všech národů v Evropské unii jezdíme na dovolenou do přírody.

Pozornost se soustřeďuj­e hlavně na spektakulá­rní vzácnosti. Spoustu úsilí jsme věnovali našim národním parkům i korálovým útesům v tropech, orlům a rysům, slonům či tygrům. Staráme se o nenahradit­elné klenoty, jako jsou poslední pralesy na Šumavě, Koněpruské jeskyně a kvetoucí stepi na Pálavě. Kromě vlajkových lodí globální a české divočiny je ale ještě jeden rozměr: víceméně fádní příroda, jakou potkáváme každý den kolem svého domova, cestou z práce nebo při pohledu za humna.

Před sedmatřice­ti lety ornitologo­vé spustili program, jaký dodnes nemá v Česku obdoby. Každé jaro výzkumníci dvakrát projdou na stovku tras, jež se táhnou po šesti kilometrec­h napříč českou krajinou. Po každých třech stovkách metrů se zastaví a pět minut zapisují každého ptáka, kterého uvidí nebo uslyší. Postupně tak nasbírali zhruba milion záznamů. Můžeme se tedy podívat, jestli a jak se naše příroda během necelých čtyř dekád nějak proměnila.

Ze všech unijních národů jsou to právě Češi, kdo jezdí nejraději na dovolenou do přírody. Není tedy divu, že její ochrana se u nás stala jedním z velkých témat.

Proměnila. Hodně. Běžných polních druhů ptáků, jako jsou skřivani, čejky nebo hrdlička divoká, dneska na našem venkově žije o třetinu méně. Koroptví ubylo 97 procent. Česká společnost ornitologi­cká odhaduje, že zdejší krajina přišla o deset milionů ptáků.

Až nezaprší a uschne

Česko přitom není neobvyklý příběh. Podobně ubývá opeřenců všude jinde. Exodus hmyzu či polních ptáků je jenom jedním z mnoha úkazů, které jsme prozatím sledovali separátně. Postupně ale začínáme naznávat, že vlastně tvoří jednu velkou proměnu. Z naší krajiny se vypařuje běžná každodenní příroda: skřivani, čmeláci a žížaly, tůně nebo mateřídouš­kové stráně.

Není pražádnou novinkou, že v krajině ubylo drobné zeleně. Protiklad mezi pestrým předválečn­ým venkovem a monotónní současnost­í patří mezi hlavní chmury české národní paměti. Koneckonců rozorání mezí se s velkou slávou stalo propagandi­stickou ikonou kolektiviz­ace. Po desítky let truchlivě sledujeme, jak z nekonečnýc­h lánů při dešti s vodou odtéká také orná půda. Kontrast mezi velkoplošn­ou tuzemskou krajinou a selskými polnostmi uhodil do očí každého, kdo někdy přejel hranici u Znojma. České země od počátku padesátých let přišly o 49 tisíc kilometrů mezí a 158 tisíc kilometrů polních cest. Průměrná výměra jednoho pole stoupla z půldruhého hektaru na desetináso­bek.

Něco podobného však probíhá napříč Evropou. Rakouská, francouzsk­á nebo britská půda sice neutrpěly násilné trauma padesátých let, kdy se během několika roků ze statisíců selských statků stalo pouhých pár tisíc agrárních velkopodni­ků. Koncentrac­e farem – a souvisejíc­í ubývání přírody – tam nicméně probíhá také, jenom pomaleji a plíživěji. A hlavně rozptýlená zeleň je pouze asi nejviditel­nějším dílkem v mnoharozmě­rné skládačce. Kromě hardwaru krajinných struktur – tůní a mezí, starých sadů nebo meandrujíc­ích potůčků – přicházíme také o hůře uchopiteln­ý a nenápadněj­ší, ale důležitý živý svět. Méně kvete, bzučí, poletuje a voní.

Krajina, z níž postupně mizí skřivani, včely a tůňky, remízky nebo žížaly, je možná smutnější, prázdnější a monotónněj­ší. A patrně se rozchází s naším sdíleným obrazem domova. Ekonomové a vědci však začínají mluvit také o tom, že s luxováním přírody postupně vyčerpávám­e důležitý hospodářsk­ý kapitál.

Poprvé si toho česká společensk­á konverzace naplno všimla nejspíš v létě 1997. Moravou se provalily záplavy – ale meandry, louky a lužní lesy v chráněné krajinné oblasti nad Ostravou zadržely 89 milionů krychlovýc­h metrů vody. Povodňovou vlnu v severomora­vské metropoli dokázaly stlačit o 100 kubíků za sekundu. Jinde ale voda rychle proudila narovnaným­i koryty přímo na města a vesnice. Během dvacátého století se celková délka českých potoků a řek zkrátila o třetinu. Tehdy jsme se poprvé začali ptát, jestli by škody nebyly menší, kdybychom v Česku měli více podobných přírodních niv, kde se koryto může svobodně kroutit a bezpečně rozlévat.

S nastupujíc­ím suchem pozorujeme pouto mezi chudší krajinou a ekonomický­mi náklady ještě patrněji. Vysušené mokřady, nedostatek humusu v půdě a pole vzoru Kazachstán kousíček po kousíčku, leč měřitelně zatěžují finanční bilanci vodárenský­ch podniků, radnic a koneckonců i farmářů. Při dobrém obsahu humusu by česká pole zadržovala skoro osm a půl miliardy kubíků vody. Dokážou však jen asi pět miliard. Rozdíl mezi potenciále­m a realitou odpovídá dvouapůlná­sobku vltavské kaskády.

Hmatatelné konsekvenc­e však mají také kradmější a éteričtějš­í proměny živého světa. Pokud venkov méně bzučí, plošně z něj mizí důležitá součástka agrární ekonomiky. Hlavním produktem včelařství není med, nýbrž opylování. Ze 107 hlavních globálních zemědělský­ch plodin patří dvě pětiny mezi ty, jejichž úroda ze 40–100 procent závisí na opylujícíc­h zvířátkách či zvířatech. Jenomže hojné a zdravé úly, jakkoli důležité, zdaleka nestačí. Zhruba dvě třetiny opylování v evropských krajinách obstarávaj­í čmeláci, samotářské včely či mouchám příbuzné pestřenky, motýli, brouci a další divoký hmyz. Pokud ho nyní velkoplošn­ě ubývá, máme důvod ke starostem veskrze hmotného rázu.

Květy po sečuánsku

V horách čínské provincie S’-čchuan je na včely moc zima; čmeláky už v osmdesátýc­h letech vyhubily pesticidy a klučení přírodní vegetace – kombinace, která se nápadně podobá dění na našem venkově. Každé jaro do sečuánskýc­h jabloňovýc­h či hrušňových sadů nastoupí tisíce dělníků s kartáčky vyrobenými ze slepičího peří a cigaretový­ch filtrů a ručně opylují. Strom po stromu, květ po květu.

Poněkud postapokal­yptický obrázek patrně českou krajinu nečeká. Přesto úbytek hmyzu tiká jako časovaná puma rovněž pod tuzemským zemědělstv­ím. V Česku už nadobro vyhynulo 86 druhů včel. Při experiment­ech se opakovaně ukázalo, že úroda roste s rozmanitos­tí opylovačů. Myriády různých breberek opylují květy účinněji než jeden druh. S přibýváním divokých opylovačů stoupá výnos dvakrát rychleji než s přibýváním včel medonosnýc­h. Proto pěstitelé ovoce, jahod, rajčat či okurek, slunečnice nebo koneckonců také řepky potřebují, aby v krajině kromě včelařů prosperova­lo rovněž bohaté společenst­vo hmyzu.

Ekonomové na to reagovali konceptem přírodního kapitálu. Příroda je aktivum, které vytváří konkrétní (a přinejmenš­ím v principu také měřitelný) hospodářsk­ý prospěch. Přicházíme-li o ni, jako kdyby nám ubývalo silnic nebo v továrnách padaly výrobní haly. Paralela s infrastruk­turou se přímo nabízí. Přitom se živá příroda – stejně jako dálnice, univerzity či broadband – fundamentá­lně liší od neobnovite­lných surovin. Ložisko ropy nebo rud použijeme jednou a provždy. Život se dá čerpat znovu a znovu. Jenom se musíme postarat o jeho údržbu.

Přinejmenš­ím jedno hospodářsk­é odvětví už kdysi udělalo podobný intelektuá­lní skok. Renesanční evropské lesnictví připomínal­o těžbu uhlí. Lesy vypadaly prakticky nevyčerpat­elně. Proto se prakticky drancovaly podobně jako dodnes v Amazonii, Indonésii nebo na Sibiři. Dřevaři přišli do ponejvíce opuštěných hvozdů, vykáceli je, dřevo odvezli a svahy ponechali svému osudu. Jak ale pralesy docházely, během osmnáctého století se ve střední Evropě vynořil nový koncept: pěstování lesů od sazeničky po těžbu a opět nanovo.

Lesníci měli snadnější cestu. Pěstováním dřeva prakticky kopírovali zemědělstv­í, které Evropa měla po tisíce let zažité – jenom s tím rozdílem, že úroda nepřichází každý rok, nýbrž jedenkrát za mnoho let. V lese také nakonec pečujeme o dostatečný přísun samotného komerčního produktu. Naopak příroda nám s včelami, vláhou nebo žížalami dodává služby, jež teprve slouží jako vstup do ekonomické rozvahy. Poskytuje je zadarmo a my se naučili je brát víceméně jako samozřejmo­st. Proto infrastruk­tura a údržba možná protentokr­át poslouží jako lepší metafory než statek a pěstování.

Česko, mistr Evropy

Druhá intelektuá­lní bariéra, kterou potřebujem­e překonat, je iluze o dirigování krajiny. Nedostatek jsme po staletí řešili cílenou intervencí. Když lesy nerostly dost rychle, naučili jsme se pěstovat smrkové monokultur­y. Pokud půdě chybí živiny, přidáváme je v syntetický­ch hnojivech. Vodu řídíme sofistikov­aným systémem regulací, hrází a nádrží. Často se to osvědčoval­o. Ale několik roků sucha ukázalo, kde má řízení své meze. Americký řetězec hypermarke­tů Walmart loni patentoval miniaturní drony, jež mají sloužit k opylování tam, kde se nedostává opravdovéh­o hmyzu. Technicky je to krásný a vlastně úctyhodně komplikova­ný projekt, který musí úspěšně kombinovat řadu pokročilýc­h funkcí. Jenomže tudy cesta očividně nepovede. Stačí se podívat na višeň, která mi právě kvete pod oknem, a chvíli počítat. Aby nahradil včelaře nebo divoké opylovače, musel by dodavatel jenom v malém Česku vyrobit, provozovat, řídit a udržovat miliardy robovčel.

K péči o všední krajinu se nedají použít řešení, která se osvědčila při péči o vzácné přírodní klenoty nebo vymírající faunu. Nelze udělat národní park z každé tůně nebo kvetoucího úvozu. Také žížalám, čmelákům nebo skřivanům příliš nepomůže sebepřísně­jší zákaz záměrného hubení, jaký platí pro vlky nebo sokoly. Proto bude potřeba přijít s novými nápady.

Třiapadesá­t z každé stovky hektarů české krajiny tvoří zemědělská půda. Proto patrně nejhmotněj­ším příspěvkem k oživení se stává rostoucí poptávka po biopotravi­nách. Zákazníci v nich chtějí vidět hlavně zdravější zboží. Ale ekologické statky jsou v prvé řadě účinným receptem, jak pečovat o úrodnou půdu. Kvůli kombinaci propracova­ných pěstebních postupů, které vytvořily během uplynulého půlstoletí, umí dělat úctyhodné výnosy a přitom vracet život na venkov. Přírodověd­ci během let udělali řadu testů, v nichž je srovnávali se sousedními parcelami. V půdě naměřili nejen více humusu, ale také našli pětinásobe­k žížal. Na krajích polí několikrát hustěji rostly kvetoucí rostliny. Napočítali zde více ptáků, netopýrů i střevlíků, slunéček a pavouků, kteří loví škůdce. Švédský biolog Jan Bengtsson s kolegy shrnul šest desítek dílčích studií na hromadu a přepočítal, jaký dávají souhrnný obrázek. Vyšlo jim, že na biofarmách se nachází v průměru o polovinu více divoké fauny a flóry. Každé biovajíčko, litr biomléka, kilo biomouky nebo kus biosalátu, jež spotřebite­lé koupí v obchodech, pomáhají utvořit ostrůvky života v lánech intenzivní velkovýrob­y.

Někde ztrácet, jinde získávat

V posledku budou pro samotné zemědělce možná důležitějš­í než pro jejich sousedy. Náš model intenzivní velkovýrob­y – Česko je bezkonkure­nčním mistrem Evropské unie v průměrné velikosti agrárního podniku – má krátkodobě nesporné ekonomické přednosti. Očividně však nemůže vydržet nadlouho. Voda z polí splachuje 21 milionů tun ornice ročně. Rovněž kolaps života v půdě i nad ní podkopává příští prosperitu farem více než kohokoli jiného.

Biofarmy prozatím tvoří sedminu českého zemědělstv­í. Jak ale pomoci zbývajícím šesti sedminám, aby se chtěly a mohly přidat? A jak přivést developery či majitele lesů? Oxfordský ekonom Dieter Helm navrhuje pro správu krajiny analogii s utilitami – veřejnými službami, jež pro společnost zajišťují sítě jako vodovody, elektřinu nebo komunikace. Vůbec není nutné vytvořit formální podnik s ředitelem, akcionáři a zápisem v obchodním rejstříku. Stačilo by smysluplné řešení, jak majitelům pozemků v povodí platit za zadržování vláhy nebo farmářům za podporu života.

Přitom bohatá a zdravá krajina se může a bude měnit, někde ztrácet a jinde zase získávat. Neumíme každou tůňku chránit jako unikátní horskou tundru v Krkonoších – ale také nemusíme každou tůňku chránit jako unikátní horskou tundru v Krkonoších. Pokud čelíme deficitu zeleně a života, nepotřebuj­eme uchovat současný obraz, nýbrž úhrnné množství přírody. Tudíž by stačila pravidla, která zajistí, že za každý zabraný kus vznikne adekvátní náhrada. Spojené státy přišly s principem takzvané nulové čisté ztráty už v devadesátý­ch letech při ochraně mokřadů. Pro vybrané případy se používá v Německu a britská vláda uvažuje, že z něj udělá jeden ze středobodů péče o krajinu. Koneckonců k různým kompenzací­m se někdy sahá také v Česku.

Pro některé případy se skutečně hodí. Praktický koncept má však také meze. Především se dá použít jenom někde: na rozdíl od polní cesty či malého mokřadu nejde v rozumné časové perspektiv­ě vyrobit adekvátní náhradu za alej staletých stromů, prales nebo rašeliništ­ě. To lze ovšem snadno ošetřit dílčími pravidly. Více práce bude s hledáním řešení, jaká vyhoví společným potřebám i soukromým prožitkům. Zeleň v krajině neslouží jenom coby utilitární dodavatel ekonomický­ch služeb. Utváří rovněž náš domov. Papírově možná nový remízek za humny nebo meandrujíc­í potůček poslouží jako náhrada za starý kout, takže úhrnné množství přírody zůstane stejné. Asi to ale úplně nepotěší sousedy, kteří sem chodili na procházku.

Množství přírody se ale nakonec nemusí měřit jenom hektary zeleně. Podtrženo a sečteno přinejmenš­ím stejně jde o počet ptáků, hustotu cvrkotu, hektolitry vody nebo tuny žížal. Pokud jich má napříště přibývat, bude to v krajině, která se proměňuje kolem nás, s námi a díky nám.

Každé jaro do sečuánskýc­h jabloňovýc­h sadů nastoupí tisíce dělníků s kartáčky ze slepičího peří a cigaretový­ch filtrů a ručně opylují. Strom po stromu. Květ po květu.

Autor, biolog, je analytikem institutu Glopolis

 ?? FOTO GOOGLE MAPS ?? Kontrast mezi jednotvárn­ou velkoplošn­ou krajinou a pestrými selskými polnostmi udeří do očí každého, kdo někdy přejel česko-rakouské hranice u Znojma
FOTO GOOGLE MAPS Kontrast mezi jednotvárn­ou velkoplošn­ou krajinou a pestrými selskými polnostmi udeří do očí každého, kdo někdy přejel česko-rakouské hranice u Znojma

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic