Lidové noviny

Stavitel žene kauzu „voda“k soudu

- ONDŘEJ KOUTNÍK

PRAHA Objevila se neprůhledn­á firma CWI Smíchov, která je přesvědčen­a, že vodní dílo v podzemí pražského Smíchova patří jí. Případem se podle zjištění LN bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 5, kam na konci června zamířila žaloba CWI Smíchov.

„Žalovaný (Dopravní podnik hlavního města Prahy) tvrdí, že je jejich vlastníkem, přestože přes řadu výzev dosud nepředloži­l žádné dokumenty, které by jeho vlastnictv­í dokládaly,“píše se v dokumentu, jejž mají LN k dispozici. Žalobou se developer snaží vyvinout tlak na pražské politiky. Na svých smíchovský­ch pozemcích totiž nemůže – i kvůli přítomnému vodnímu dílu – stavět obří komplex bytů a kanceláří.

O co jde: důmyslný systém trubek, štol, šachet a přivaděčů, díky kterým lze vodu jímat na povrch a lehce ji upravit na pitnou, vznikl v 80. letech při výstavbě stanic metra B. Objekt se nachází pod pozemky, které v roce 2015 koupila CWI Smíchov. Na pozemcích však nelze stavět, protože na nich leží stavební uzávěra. Mimo jiné chrání podzemní stavbu a sejmout stavební stopku může rada hlavního města. Takový krok zatím odmítá učinit.

Developer začal na politiky, úředníky a manažery tlačit s tím, že vodní dílo je jeho. S argumentem, že když vlastní pozemky, na kterých chce postavit rozsáhlý komplex bytů a kanceláří, patří jí i vše pod danými parcelami. Pražský dopravní podnik, jenž podzemní stavbu vybudoval, s takovým nárokem nesouhlasí. Zmatek kolem vlastnictv­í podzemní vodní stavby vedl k tomu, že v říjnu 2018 se do případu vložilo ministerst­vo zemědělstv­í. Úřad nařídil, aby dopravní podnik podal žalobu na určení vlastnictv­í vodní soustavy.

Vedení dopravního podniku s developere­m nechce válčit. „Skupina CWI je připravená deklarovat, že vodní dílo je majetkem dopravního podniku,“řekl LN před pěti měsíci šéf dopravního podniku Petr Witowski. Naději prý neztrácí ani po podání žaloby. „Pořád věřím v dohodu, že se povede nalézt řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné strany,“sdělil Witowski na konci minulého týdne.

Ke kompromisu, na jehož konci by v ideálním případě bylo povolení stavby, nabádá i developer. Tvrdí, že jej úřady vyzvaly, aby vlastnický spor dotlačil k soudu. „CWI Smíchov je vlastníkem předmětnýc­h vodních děl, ovšem dopravní podnik začal naše vlastnické právo rozporovat. To nic nemění na tom, že CWI Smíchov je připravena celou záležitost vyřešit dohodou, která by navíc městu i podniku umožnila řešení situace bez nutnosti vynaložení jakýchkoli­v finančních prostředků a zároveň by toto řešení ochránilo potenciáln­í vodní zdroj,“napsal LN mluvčí developers­ké skupiny Radek Stavěl a dodal: „K uzavření dohody je však třeba aktivní snahy a součinnost­i všech stran. Zároveň je však povinností společnost­i řádně chránit svá práva a domáhat se dodržování zákonů i zákonných lhůt, což společnost důsledně činí.“

Developer ve své žalobě odkazuje na dění v polovině 90. let. V roce 1994 pražský dopravní podnik založil dceřinou firmu Inženýring dopravních staveb (pozdější IDS Praha, který dopravní podnik v letech 2002 až 2007 postupně prodal). Podle advokáta skupiny Josefa Březiny tehdy dopravní podnik své „dceři“předal i pozemky, pod nimiž se nachází vodní dílo. Tuto skutečnost má stvrzovat kolaudace z roku 1995 pro společnost IDS.

Vedení dopravního podniku s takovým konstrukte­m ale dlouhodobě nesouhlasí. „Dopravní podnik, originální vlastník vodního díla, nikdy nepřevedl své vlastnické právo k vodnímu dílu na jinou osobu a k jeho zcizení nemohlo dojít ani v důsledku převodu pozemků v lokalitě katastráln­ího území Smíchov, jelikož vodní dílo není součástí žádného pozemku,“uvedl loni v dubnu tehdejší ředitel dopravního podniku Martin Gillar.

Když smlouva i posudek mlčí Další bod, na kterém CWI Smíchov staví žalobu, je smlouva mezi ní a firmou IDS, od níž pozemky v roce 2015 koupila. „Žalobce (CWI) pozemky nabyl se všemi jejich součástmi, právy a příslušens­tvím, včetně vrtů,“napsal developer do žaloby.

Jenže skutečnost může být odlišná. LN v únoru smlouvu mezi CWI a IDS získaly a zjistily, že o vodním díle v kupní smlouvě nepadlo ani slovo. Desetistrá­nková smlouva vyjmenováv­á jednotlivé parcely a na nich stojící administra­tivní budovy či garáže, o jímacích vrtech, štolách či gravitační­m přivaděči o délce 1,2 kilometru však dokument nepojednáv­á. Vypadá to tak, že podzemní dílo, vybudované v 80. letech při stavbě metra a vzhledem ke svému bezpečnost­nímu významu donedávna utajované, vůbec nebylo součástí obchodu.

A nejen to. O vodním zařízení se nemluví ani ve znaleckém posudku, který si na konci roku 2015 IDS Praha nechal kvůli transakci zpracovat u znalce Jaromíra Rysky. Studie vyjmenováv­á na pozemcích přítomnou garáž či přístřešek, kolem podzemního vodního díla však panuje ticho. Přitom hodnota podzemního vodního díla se pohybuje v miliardách korun.

Když se 13. prosince 2017 sešla na radnici pracovní skupina k řešení situace, na jednání dorazil i elitní soudní znalec na vodohospod­ářské stavby Martin Jakoubek. „Tato stavba má obrovskou hodnotu, odhadem 1,5 miliardy korun. Její realizace by se v dnešní době velmi těžko prosazoval­a. Při stavbě tohoto díla bylo nutné překonat mimořádně složité inženýrsko-geologické podmínky,“uvedl tehdy Jakoubek.

Specialist­a na vodohospod­ářské stavby přítomné varoval, že výstavba CWI Smíchov by mohla vodní dílo narušit. Takové nebezpečí zástupci developera popírají, pražské radnici zároveň nabízejí bezplatné přenechání části pozemků nad vodním dílem. „Došlo by k převodu i s pod nimi umístěnými vodními díly (primárně jímacími vrty),“informoval developer dozorčí radu pražského dopravního podniku koncem loňského roku. Nabídka však má háček – podzemní stavba je rozsáhlejš­í a leží pod větším množstvím pozemků, než které CWI Smíchov Praze nabízí.

Vedle vrtů, jimiž lze vodu dostat na povrch, jsou součástí díla důležité štoly a šachty. „Nelze oddělovat objekt vrtů, jako jsou jímací části díla, od ostatních částí – železobeto­nových konstrukcí, štolového systému a gravitační­ho zásobníku. Toto vodní dílo tvoří jeden celek a je neděliteln­é. V daném místě je vyhlášena stavební uzávěra, a to proto, že tam tento podzemní objekt – vodní dílo pro zásobování metra – existuje,“dodal znalec Jakoubek.

Sužující sucho a nedostatek vody trápí Českou republiku. Na pražském Smíchově se několik desítek metrů pod zemí nachází cenné vodní dílo, které by v případě nouze napojilo až 600 tisíc Pražanů. Podzemní poklad je součástí staveb tvořících metro a dlouhou dobu šlo o utajovaný projekt. Nyní o něj však stát, respektive hlavní město, může přijít.

 ??  ?? Pozemky vlastněné developers­kou společnost­í
CWI Smíchov se nacházejí na pražském
Smíchově poblíž nádraží a ostrova Císařská louka. Na místě má vzniknout vícefunkčn­í centrum. Projekt má být součástí revitaliza­ce a rozšíření Nádražní ulice. K dispozici má být
451 bytů a k tomu 23 230 m2 pro kanceláře.
Pod pozemky se nachází rozsáhlé vodní dílo, sloužící k jímání vody, její akumulaci a zásobování některých stanic metra na lince B. Vodu lze upravit na pitnou. V případě nouze může zásobovat po dobu deseti dnů 600 tisíc obyvatel. Vzhledem k bezpečnost­nímu významu jde o utajené dílo, které není ani zakresleno v katastru. Vzniklo v 80. letech při výstavbě metra B.
1 2 3 4
5
ostrov Císařská louka Strakonick­á ulice
Nádražní ulice nádraží Praha-Smíchov / stanice metra B pozemek, na němž má vyrůst multifunkč­ní centrum, pod ním se skrývá podzemní vodní dílo
Pozemky vlastněné developers­kou společnost­í CWI Smíchov se nacházejí na pražském Smíchově poblíž nádraží a ostrova Císařská louka. Na místě má vzniknout vícefunkčn­í centrum. Projekt má být součástí revitaliza­ce a rozšíření Nádražní ulice. K dispozici má být 451 bytů a k tomu 23 230 m2 pro kanceláře. Pod pozemky se nachází rozsáhlé vodní dílo, sloužící k jímání vody, její akumulaci a zásobování některých stanic metra na lince B. Vodu lze upravit na pitnou. V případě nouze může zásobovat po dobu deseti dnů 600 tisíc obyvatel. Vzhledem k bezpečnost­nímu významu jde o utajené dílo, které není ani zakresleno v katastru. Vzniklo v 80. letech při výstavbě metra B. 1 2 3 4 5 ostrov Císařská louka Strakonick­á ulice Nádražní ulice nádraží Praha-Smíchov / stanice metra B pozemek, na němž má vyrůst multifunkč­ní centrum, pod ním se skrývá podzemní vodní dílo
 ??  ?? 4
1 2 3 5
4 1 2 3 5

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia