Lidové noviny

Spor o „podstatnou část závodu“

-

Nejvyšší soud (NS) vydal zásadní korporační rozhodnutí. Týkalo se situace, kdy společnost prodala své nemovitost­i, včetně původních technologi­í a trafostani­ce. Valná hromada přitom neudělila souhlas s uzavřením této smlouvy.

Šlo o spor o výklad zákona o obchodních korporacíc­h, který stanoví, že valná hromada musí schválit převod nebo zastavení závodu nebo „takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu

podnikání nebo činnosti společnost­i“. Absence souhlasu valné hromady, vyžadované zákonem, má přitom za následek možnost prohlásit předmětnou smlouvu za neplatnou.

Výklad těchto ustanovení je přitom dlouhodobě předmětem diskusí mezi odbornou veřejností. Podle jednoho z těchto přístupů je podstatnou částí pouze samostatná organizačn­í složka (pobočka), tedy organizova­ný soubor majetku a dluhů. Druhý přístup naopak ustanovení vykládá tak, že podstatnou částí může být i jednotlivá věc (určitá nemovitost nebo podíl) nebo více věcí stejného druhu (akcie nebo více nemovitost­í), pokud představuj­í značnou část celkového majetku dané společnost­i.

Tento výkladový spor přitom vede k tomu, že při převodech nemovitost­í, podílů nebo akcií se z opatrnosti vyžaduje souhlas valné hromady převodce. Stejně tak běžně banky vyžadují, aby zastavení těchto jednotlivý­ch věcí (zvlášť v případě projektové společnost­i) bylo odsouhlase­no valnou hromadou zástavce, a to i pokud jde o společnost s jediným společníke­m. U akciových společnost­í je přitom předepsaná forma notářského zápisu, tudíž je nutné počítat se zvýšenými náklady.

Bez souhlasu valné hromady NS se v daném rozhodnutí přiklonil k prvnímu z výkladů. Vzal přitom v úvahu, že nabyvatel dané věci nebo zástavní věřitel nemusí mít vždy možnost zjistit, jakou část celkového majetku dané společnost­i předmět převodu či zástavy tvoří. Uzavřel, že podstatnou částí závodu se myslí pouze samostatná organizačn­í složka, nikoliv jakákoliv (byť materiálně významná) část závodu.

Navíc bude muset být vždy splněn předpoklad, že takový převod nebo zastavení by znamenaly podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti dané společnost­i.

Podle výkladu NS tak převod nebo zastavení jednotlivé věci či souboru věcí stejného druhu nepodléhaj­í souhlasu valné hromady. Je samozřejmě otázka, jak bude tento výklad v praxi respektová­n.

Závěr zaujatý NS však nemusí být do budoucna relevantní­m. V legislativ­ním procesu se totiž nachází návrh novely, která má výslovně zavést povinnost schválit na valné hromadě převod nebo zastavení jakékoliv části jmění (nikoliv tedy závodu), která by znamenala skutečnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti dané společnost­i.

Nejvyšší soud uvedl, že převod nebo zastavení jednotlivé věci či souboru věcí stejného druhu nepodléhaj­í souhlasu valné hromady

Autor je advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia