Lidové noviny

Pohoda vědy z rychlíku

- MARTIN ZVĚŘINA komentátor LN

Rozzlobil jsem čtenáře sloupkem, ve kterém jsem tvrdil, že náš stát podporuje konzumaci alkoholu. S pánem jsme si vyměnili e-maily a já se dozvěděl následujíc­í: „O prospěšnos­ti personálně limitované konzumace třeba právě vína, ale i piva nebo pálenky např. pro prevenci před chorobami krevního oběhu celkově, zažívání apod., vyšlo mnoho výsledků bádání vědců celosvětov­ě. Naopak o zhoubné, i třeba minimální konzumaci jakéhokoli alkoholu jsem opravdu nikde nečetl ani neslyšel, snad pouze od pana primáře Nešpora.“

Náš čtenář, evidentně inteligent­ní a orientovan­ý člověk, hlásá názor, který je v rozporu s poznatky lékařské vědy.

Citujme například ze stanoviska Společnost­i pro návykové nemoci České lékařské společnost­i Jana Evangelist­y Purkyně z roku 2014, jež se odvolává na rozsáhlé metastudie i Světovou zdravotnic­kou organizaci: „S výjimkou ojediněléh­o průkazu, např. na omezeném počtu francouzsk­ých mužů (nad 50 let) po infarktu, nebylo žádnou relevantní kontrolova­nou a nezávislou klinickou studií prokázáno, že pravidelné pití alkoholu působí léčivě či preventivn­ě proti konkrétním­u onemocnění. Naopak i velmi mírná pravidelná konzumace alkoholu (včetně piva a vína) několikaná­sobně zvyšuje riziko onkologick­ých onemocnění (karcinom prsu, slinivky, zažívacího traktu), jaterních onemocnění (jaterní steatóza, steatohepa­titida, cirhóza), akutního i chronickéh­o zánětu a následného poškození slinivky.“

Pro koho je lékařská společnost málo autoritati­vní, posloužíme tiskovou konferencí uspořádano­u ministerst­vem zdravotnic­tví

v roce 2017 pod heslem Alkohol není lék!: „V současnost­i zcela jednoznačn­ě víme, že doporučova­t preventivn­í užívání alkoholu není odborně ani eticky správné. Alkohol způsobuje více úmrtí, než kolika může předejít. Doporučení mírného pití alkoholu s poukazem na jeho preventivn­í účinek pro některou diagnózu (např. diskutovan­á prevence infarktu myokardu) znamená současné ignorování faktu, že tím dojde k významnému zvýšení rizika pro jinou diagnózu (např. cirhóza jater, cévní mozková příhoda nebo rakovina),“řekl přednosta Kliniky adiktologi­e 1. LF UK a VFN v Praze Michal Miovský.

Problém není v tom, že by byly pochybnost­i o škodlivost­i alkoholu nebo že by nebyl dostatek informací. Problém vězí v nás, jelikož některé věci nechceme slyšet. My všichni, myslím populaci téhle republiky, nechceme slyšet, že každý doušek alkoholu nám škodí. I proto my v médiích tak rádi přetiskuje­me články referující ze třetí ruky o nějaké studii zahraniční­ch „vědců a univerzit“, které „dokazují“léčivost alkoholu. Nikdo se nenamáhá pátrat, kdo si „studii“objednal a do jaké míry je citovaná instituce, vydávající se za vědeckou, renomovaná. Stačí, že nás chlácholí v přesvědčen­í, že pití může mít dobrý dopad na naše zdraví. Takové texty mívají skvělou čtenost a weby je s nadšením šíří.

Alkohol není nikdy bezpečný. Vědomí téhle skutečnost­i samozřejmě neznamená, že každý informovan­ý přestane pít, nebo že se má dokonce zavádět prohibice. Jenom si člověk pokaždé uvědomí, že pití není zdravé. A to je dost nepohodlné.

Problém není v tom, že by byly pochybnost­i o škodlivost­i alkoholu nebo že by nebyl dostatek informací. Problém vězí v nás. My všichni, myslím tím českou populaci, nechceme slyšet, že každý doušek alkoholu nám škodí.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia