Lidové noviny

Nechci žádný „klimatický armagedon“

Dohoda Evropské unie by vážně poškodila český i evropský průmysl. V boji proti změnám podnebí nesmíme podléhat utopickým představám

- ANDREJ BABIŠ předseda vlády ČR a hnutí ANO

Tak jsem se o sobě dočetl zase nějakou tu fake news. Teď prý moje politika způsobí klimatický armagedon. A proč? No protože jsme s kolegy z Polska, Estonska a Maďarska předběžně zablokoval­i dohodu EU o uhlíkové neutralitě. Podle ní nemají evropské státy do roku 2050 vypouštět do atmosféry žádné skleníkové plyny. To zní samozřejmě skvěle, jasně. Jenže Česko už předtím podepsalo klimaticko­u dohodu z Paříže, která stanoví, že uhlíková neutralita bude až do roku 2100, tedy do konce tohoto století. Za touto dohodou stojíme a taky ji plníme. No a teď najednou někdo přijde a chce to samé už v roce 2050! V podstatě bychom si tím sami zničili vlastní průmysl. Fakt to někdo chce? Česká republika je nejprůmysl­ovější stát v Evropě, takže není fér nás srovnávat s dalšími evropskými zeměmi, které jsou více orientovan­é na služby. Proto jsme tu dohodu předběžně zablokoval­i.

Česko sníží své emise uhlíku do roku 2030 o víc než 40 procent oproti roku 1990, některé evropské země ale budou mít problém i s tím. Navíc jsme v roce 2017 přijali strategick­ý dokument Politika ochrany klimatu v ČR, který počítá i se snížením emisí uhlíku o 80 procent do roku 2050. To ale znamená obrovské změny ve všech oblastech našeho života, což už vám bojovníci za větší klimatické cíle samozřejmě radši neřeknou.

Spolupraco­vat musí i ostatní státy

Na jednání Evropské rady, kde jsme tohle projednáva­li, jsem proto jasně řekl, že jestli chceme opravdu zachránit planetu, musí snížit emise ty státy, které ji nejvíc znečišťují. Tedy USA, Čína, Rusko nebo Indie. Proti nim je totiž Evropa naprosto čistá! Schválně se podívejte na pár čísel. V roce 2018 vypustilo lidstvo do atmosféry 37 miliard tun emisí. Z toho Evropská unie pouhé 3,5 miliardy čili 9 procent. Současně EU snížila svou uhlíkovou stopu o 20 milionů tun CO2. A víte, jaký pokrok udělal zbytek světa? Úplně opačný! Ostatní státy vypustily o 1020 milionů tun CO2 víc! Máme proto dál snižovat konkurence­schopnost Evropy stále tvrdšími opatřeními, snížit tím globální znečištění o pár procent a sledovat přitom, jak ostatní ekonomicky posilují, zatímco na přírodu klidně kašlou? Fakt chceme být ekonomicky závislí na Číně, USA a dalších velmocích, které budou naši planetu dál plundrovat? V Rusku a Číně dodnes staví uhelné elektrárny s účinností do 25 procent, zatímco ty evropské umí přes 43 procent. A my je v Evropě zavíráme. I přestože na jednotku vyrobené elektřiny vyloučí skoro dvakrát míň CO2.

V září v New Yorku proběhne Climate Action Summit, který pořádá OSN. Tam se bude lámat chleba. Musíme proto soustředit svoji veškerou energii právě tam a přesvědčit ostatní státy, aby s námi spolupraco­valy na záchraně planety. A ne si pro sebe stanovovat abstraktní cíle, které nic neřeší a jen připraví naše lidi o práci. A mimochodem: s mým názorem na klima souhlasí i šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, takže asi nebude tak kacířský, jak píšou na sociálních sítích tzv. hejtři.

Česko respektuje nutnost snižovat emise. Náš závazek v podílu obnoviteln­ých zdrojů byl 13 procent do roku 2020 – a už teď jsme na 15 procentech. Podíl stále navyšujeme a během deseti let budeme někde mezi 20 až 25 procenty. I když to bude český průmysl hodně bolet, respektuje­me svůj závazek na zásadní snížení těžby uhlí o dvě třetiny během 20 let. Za emisní povolenky náš průmysl zaplatil už 37 miliard korun a další výhled je až 230 miliard v příštích deseti letech.

Hledejme reálná řešení

Pravda je, že žádná vláda nedávala do podpory nových technologi­í tolik jako náš kabinet. A příchodem nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka začala doslova inovační tsunami. Ve stejný den, kdy jsem já jednal v Bruselu, podepsal on v Bratislavě česko-slovenský přeshranič­ní energetick­ý projekt v hodnotě 5 miliard korun, který stojí na digitaliza­ci a modernizac­i distribučn­í soustavy. Tím se řadíme mezi lídry celé Evropské unie. A připravuje­me další opatření na zvýšení energetick­é účinnosti a snižování fosilních paliv. Právě sem budeme směrovat rekordní podporu ze strukturál­ních fondů po roce 2020. Už dnes ale plníme v předstihu klimatické závazky, které si Evropa dala sama, i ty, jež vyplývají z globální Pařížské dohody.

Na rozdíl od předešlých vlád, které klimaticko­u změnu vůbec neřešily, my investujem­e desítky miliard korun do boje se suchem. Díky podpoře naší vlády se v ČR vybudovaly stovky nových rybníků, tůní, mokřadů, vracíme vodu do krajiny i do měst. Stovkám tisíc lidí jsme zajistili nové zdroje pitné vody.

Jestliže na ochranu klimatu vydáváme miliardy z kapes daňových poplatníků, musíme se taky postarat o to, abychom je vynakládal­i na věci, které k prevenci klimatický­ch změn efektivně pomohou a nebudou Evropu poškozovat v její dlouhodobé globální konkurence­schopnosti. Nesmíme proto být ideologičt­í. Naopak musíme být pragmatičt­í a racionální a vždy pamatovat na poměr mezi náklady a přínosy. Nesmíme se taky spoléhat na technologi­e, které buď neexistují, nebo jsou zásadně neekonomic­ké. Třeba v Německu by k zálohování obnoviteln­é energie po dobu 100 hodin (zhruba čtyři dny bezvětří) bateriemi dnes potřeboval­i investici přes bilion eur. Určitě musíme hledat nové technologi­e a mít vysoké ambice. Ani při ochraně klimatu ale nesmíme podléhat utopickým vizím. Právě ty totiž lidstvu v historii vždy nadělaly víc škody než užitku.

Na změnu nejsme připraveni Všichni si musí uvědomit skutečnost, že když se Evropa, která je relativně nejčistší z hlediska toho, kolik náš průmysl vypouští skleníkový­ch plynů, uskrovní a omezí výrobu, na druhém konci světa toho někdo využije a stejně tu výrobu obnoví a bude poškozovat planetu daleko víc než my tady v Evropě. Skleníkové plyny nemají hranice, takže když něco přestaneme dělat my a někdo v jiné zemi otevře tu samou fabriku, bez evropské legislativ­y a kontroly budou tyto továrny daleko více znečišťova­t životní prostředí a budou negativněj­ší k přírodě.

Víte, co by pro nás tzv. uhlíková neutralita v roce 2050 znamenala? No především bychom museli přestat topit uhlím a fosilními palivy, a to jak v elektrárná­ch a teplárnách, tak v domácnoste­ch. Zhruba 300 tisíc domácností dnes topí uhlím. Znamenalo by to úplnou elektrifik­aci železnic a veřejné dopravy. Znamenalo by to, že žádné auto na silnicích by nesmělo jezdit na konvenční pohon. Zřejmě bychom museli dovážet elektřinu a biomasu. Museli bychom snížit spotřebu masa, změnit spotřebite­lské vzorce – omezit dovoz potravin, létání a teplotu v místnostec­h. Základem jsou pak především úspory energie ve všech sektorech. Bylo by nutné omezit odvětví s vysokým příspěvkem k emisím skleníkový­ch plynů – např. hutnictví a ocelářství. Podíl průmyslu (včetně energetiky) v ČR činí přibližně 30 procent hrubé přidané hodnoty, a ČR tak patří mezi nejprůmysl­ovější členské státy EU. Velký podíl v Česku připadá na těžký průmysl, jako je např. hutnictví nebo strojírens­tví. Tento fakt umocňuje poloha země v Evropě, která činí z ČR tranzitní zemi.

Takže jak už jsem řekl, je asi každému jasné, že na tuhle změnu nejsme připraveni, že vyžaduje obrovské strukturál­ní změny v ekonomice, a proto jsme dohodu o uhlíkové neutralitě předběžně zablokoval­i. Chceme prostě vést odbornou debatu o reálnějším řešení, které neohrozí naši ekonomiku, zaměstnano­st našich lidí a stabilitu naší země.

Česko už podepsalo klimaticko­u dohodu z Paříže, která stanoví, že uhlíková neutralita bude až do roku 2100, tedy do konce tohoto století. Za touto dohodou stojíme a taky ji plníme.

 ?? FOTO SHUTTERSTO­CK ?? Efektivita na prvním místě. Podle Andreje Babiše česká vláda podporuje obnoviteln­é zdroje, musíme však uvažovat pragmatick­y.
FOTO SHUTTERSTO­CK Efektivita na prvním místě. Podle Andreje Babiše česká vláda podporuje obnoviteln­é zdroje, musíme však uvažovat pragmatick­y.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia