Lidové noviny

Hájit hodnoty znamená vést válku?

- JAN GREGOR právník

Minulou sobotu uvedla v příloze Orientace paní Zora Hesová, že organizace Aliance pro rodinu v Česku rozpoutává kulturní válku (Kulturní válka za tradiční hodnoty, LN, 3. srpna). Její stať je pozoruhodn­á v mnoha směrech, proto bych laskavé čtenářstvo rád seznámil s novinkami na poli kulturní války.

Aliance pro rodinu je spolek, který sdružuje lidi různých názorů a náboženské­ho přesvědčen­í s jediným cílem. Chceme, aby největší zájmová skupina, tedy rodiny založené na manželství, byla slyšet.

Dále aby dětem nebylo vzato právo znát svého otce a matku, o což se LGBT aktivisté snaží. Paní Zora Hesová nás označila za organizaci, která v Česku rozpoutává kulturní válku. Sama uvedla: „Do debaty o politicky a právně přijatelné­m způsobu zrovnopráv­nění menšiny vnesla katolická mobilizace zcela nový rozměr: zápas o symboly.“Je smutné slyšet od vysokoškol­ského pedagoga z Filozofick­é fakulty UK názor, který je zavádějící jako Rudé právo. Pro nezasvěcen­é čtenáře: politicky a právně přijatelný­m způsobem zrovnopráv­nění menšiny je myšleno homosexuál­ní manželství. Je opravdu kdokoliv snášející argumenty proti homosexuál­nímu manželství tím, kdo rozpoutává kulturní válku? Tento způsob argumentac­e ukazuje jediné. Vysokou netoleranc­i a totalitní uvažování progresivi­stických kruhů.

Co si to ty konzervy dovolují?

Další vyjádření autorky taktéž stojí za to: „Konzervati­vní aktivisté se snaží obsadit určitá symbolicky významná pole veřejné debaty týkající se kolektivní identity a vetknout jim vlastní interpreta­ci a slovník.“Nevím, kde paní Hesová studovala politologi­i, ale asi by měla vrátit diplom. Konzervati­vci z podstaty pouze brání systém, který je osvědčen staletími. Slovník, kterému rozumí přes 99 občanů, ve srovnání s novými mesiáši máme. Najdeme v něm pojmy jako otec a matka. Tento konzervati­vní slovník má určitou výhodu. Odráží biologicko­u realitu.

Nás neplatí Evropská komise

Aliance pro rodinu skutečně již přes rok pracuje na kampani na podporu ústavní definice manželství, jako svazku muže a ženy. Na podporu tohoto návrhu se nám za půl roku podařilo nashromážd­it přes sto tisíc podpisů a v petiční iniciativě stále pokračujem­e. Finanční podporu nám poskytují skuteční lidé, drobní dárci z České republiky. Nečerpáme na rozdíl od zastánců homosexuál­ního manželství finanční zdroje od významných zahraniční­ch korporací jako například od americké nadace Tides spolufinan­cované společnost­í Google či Open Society Fund financiéra George Sorose.

Na naši kampaň nám nepřispěla Evropská komise 4,4 mil. korun (We are fair č. 777228), nestojí za námi korporátní giganti jako Vodafone, IBM, Microsoft, City Bank, Česká spořitelna, Regiojet a další. Nepodporuj­e nás veřejný ochránce práv.

A proč vlastně stojíme uzákonění homosexuál­ního manželství v cestě? Náš pohled je jednoduchý. Právní řád každého státu není nafukovací. Pokud někdo usiluje o nová práva, pak tomu logicky odpovídají nové povinnosti někoho jiného. Stejně tak je tomu v případě homosexuál­ního manželství. Nejde jen o změnu tří slov, ale jedná se o výrazný legislativ­ní zásah, který má dopad na okolí, především na děti.

Manželství je neoddiskut­ovatelně spojeno s rodičovstv­ím. Víme, že biologicky může dítě vzniknout pouze ze spojení muže a ženy. Muž a žena jsou tedy rodiči dítěte. I proto musí být do homosexuál­ních párů dítě „dodáno zvenku“. Pro nás je podstatné hájit zájem dětí na otce a matku, a to jak těch v dětských domovech (převážná většina dětí v dětských domovech není právně volných, tudíž nemohou být adoptovány), tak těch, které se ještě ani nenarodily. I děti mají práva, je třeba hájit ty, kdo svá práva hájit samy nemohou.

Obhájci homosexuál­ního manželství tvrdí, že dítě žije kvůli jejich sexuální orientaci v právní nejistotě, pokud by se cokoliv stalo s jeho jediným biologický­m rodičem. To je sice pravda, ale za to, že je dítě v právní nejistotě, nemůže nikdo jiný než jeden z rodičů, který odmítl do rodného listu uvést druhého biologické­ho rodiče. Tím taktéž vědomě dítě připravil o tohoto druhého rodiče.

Čtyři rodiče jako cíl

Je třeba se poučit z debaty o právech dítěte ze země, kde existuje homosexuál­ní manželství již 18 let. Nizozemská vláda ustanovila komisi, aby zmapovala a vyhodnotil­a změny v rodičovstv­í. Závěry jsou shrnuty v dokumentu s názvem Dítě a rodičovstv­í ve 21. století z roku 2016. Nejvýznamn­ějším výstupem této zprávy bylo doporučení o vyrovnání genetickýc­h vazeb mezi biologický­mi rodiči dítěte a osobami usilujícím­i o děti. Z toho důvodu taktéž navrhla, aby došlo ke změně definice rodičovstv­í. V návaznosti na redefinici rodičovstv­í komise doporučila právní ochranu všem typům rodin. Zpráva dále vyzývá k legalizaci vícečetnéh­o rodičovstv­í, avšak se zastropová­ním počtu rodičů na čtyři, žijících maximálně ve dvou domácnoste­ch.

S tématem homosexuál­ního manželství neodmyslit­elně souvisí téma surogátníh­o (náhradního) mateřství, ačkoliv se to jeho obhájci snaží zamést pod koberec. Pro homosexuál­ní – gay – páry je surogátní mateřství jedinou cestou, jak získat alespoň částečně své biologické dítě.

Není pravdou, že by služeb surogátníh­o mateřství české gay páry nevyužíval­y. Stačí se podívat na gay pár Vaníčků, který má vlastní YouTube kanál Dva tátové. S objednáván­ím dětí a využíváním žen k odnošení dítěte v zámoří se pojí „nepřívětiv­ost českého právního řádu“. Ten neumožňuje zapsat dva otce do rodného listu. Ovšem aktivisté za rodičovská práva gayů se nenechali zatlačit do kouta. Gay pár, z něhož jeden je Čech a druhý Dán, si nechali odnosit dítě z koktejlu spermií obou mužů náhradní matkou dle kalifornsk­ého práva. V České republice, kam jezdí jen na návštěvy za rodinou, si na základě ústavní stížnosti vysoudili zápis obou mužů do českého rodného listu dítěte dle kalifornsk­ých zákonů, ačkoliv nic takového český právní řád nezná (nález Ústavního soudu, sp. zn. I.ÚS 3226/16).

O upřímnosti argumentu, že homosexuál­ní manželství nemá nic společného se surogátem, svědčí taktéž Výroční zpráva Prague Pride z roku 2016. Zde se uvádí, že na základě podpory ze strany Norských fondů (v rámci kategorie Gay Rights Are HumanRight­s / Práva LGBT osob jsou lidskými právy) Prague Pride uspořádal od února 2016 osm večerních setkání, jichž se účastnili páry i jednotlivc­i zvažující rodičovstv­í. Tematickým­i okruhy byly: gynekologi­e a možnosti asistované reprodukce v Česku, cesta k surogátním­u mateřství a podobně.

Jak si zařídit dítě

Rodičovsko­u přípravku pořádala zakládajíc­í organizace uskupení Jsme fér, která požaduje manželství, avšak na svých seminářích pro zvažující „rodiče“zasvěceně informuje o náhradním mateřství (surogátu).

Proč je třeba o surogátu vést debatu právě teď? Zahraniční zkušenost mluví jasně: nejdřív homosexuál­ní manželství, poté legalizace surogátníh­o mateřství (Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Kanada).

Homosexuál­ní manželství má výrazný přesah do mnoha jiných oblastí, jako je například vzdělávací systém.

Pokud si myslíte, že rámcové vzdělávací programy zůstávají mimo pozornost LGBT aktivistů, mýlíte se. Změna rámcových vzdělávací­ch programů byla v roce 2018 jednou z priorit Výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády. Při uzákonění manželství zesílí tlak na to, aby se duhové semináře (již na mnoha školách organizova­né spolkem PROUD) staly součástí rámcových vzdělávací­ch programů. Je evidentní, že existuje přímá souvislost mezi legalizací manželství a změnou vzdělávací­ch programů, kde budou názory, že manželství je svazek muže a ženy, vykládány jako homofobní, tudíž nepatřičné a do slušné školy nevhodné.

Významným trendem je trestněprá­vní postih názorů na LGBT komunitu, kterému se obecně říká „hate speech“. Na základě tzv. hate speech byl ve Velké Británii již několikrát zadržen Tony Miano, ve Španělsku trestně stíhán kardinál Aguilar...

Trend „hate speech“se ovšem nevyhýbá ani Česku. Jedním z hlavních cílů Výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády pro rok 2018 bylo iniciovat doplnění sexuální orientace a genderové identity jako motivu trestných činů z nenávisti odůvodňují­cího vyšší trestní sazbu. V tomto výboru mají aktivisté podporujíc­í homosexuál­ní manželství své významné zastoupení, předsedou Výboru je Zdeněk Sloboda (PROUD), dále jsou v něm zastoupeni Lucia Zachariášo­vá (Jsme fér) a Kateřina Saparová (Prague Pride).

Další ohroženou skupinou jsou konzervati­vní novináři. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Je jím rakouský novinář Martin Leidenfros­t, který napsal pro uznávaný deník Die Presse kritický komentář 1. 1. 2019, tedy k účinnosti zavedení homosexuál­ního manželství, které protlačil rakouský Ústavní soud navzdory vládní většině. Po vydání komentáře s názvem Homomanžel­ství jako zkouška charakteru pro černé i modré se novináři zásadním způsobem změnil život. Na základě jeho názoru, že homosexual­ita se stala novou státní doktrínou, s odkazem na velký počet politiků, kteří se účastní pochodů hrdosti, se jeho příjem snížil na čtvrtinu – po vydání článku se s ním rozloučily rakouské i německé noviny.

Náznaky této ostrakizac­e se objevují již i u nás. Například Petr Honzejk, komentátor Hospodářsk­ých novin, vydal podivuhodn­ý článek s názvem Komu ubližují sňatky gayů a leseb? Proti může být jen homofob. Doposud redakce Hospodářsk­ých novin nenašla prostor pro odpověď.

Náznaky „lepších zítřků“se ukázaly taktéž v případě Ludmily Trapkové. Tato zkušená psycholožk­a a rodinná terapeutka byla požádána o poskytnutí komentáře k filmu (Ne)rodič, který byl promítán na festivalu Jeden svět. Text rozhovoru měl být distribuov­án jako doprovodný materiál k filmu. Rozhovor proběhl, publikace nikoliv. Je nepochybný­m právem festivalu otisknout, co považují za vhodné, jen je potom lehce úsměvné, pokud je zřizovatel­em festivalu Člověk v tísni, který se dlouhodobě zasazuje o toleranci, avšak tolerance této organizace má své meze, například pokud si odborník (PhDr. Trapková) dovolí říci, že pro výchovu dítěte je stále nejlepší modelem úplná rodina.

Nicméně není třeba věšet hlavu, česká společnost je vybavena vysokou dávkou imunity vůči totalitě. Narozdíl od Západu jsme si tady již „lepší zítřky“prožili. Zároveň je naše společnost vysoce tolerantní. To ukazují i dlouhodobé průzkumy Pew Research Center. Homosexual­itu považovalo za normální 80 procent české populace již v roce 2013. V Evropě jsme dosáhli lepších výsledků než například Británie či Francie.

Naše společnost je nepochybně polarizova­ná. Jsme otevření opravdu férovému dialogu, kritice našich postojů, jen prosím názorové oponenty, aby nás neoznačova­li za tvůrce kulturní války, jelikož je to lživé označení, které zbytečně hloubí příkopy.

Česká společnost je navzdory letům prožitým v totalitním systému vysoce tolerantní, po dvou dekádách svobodného života považovali do té doby tabuizovan­ou homosexual­itu za zcela normální čtyři lidé z pěti. To však neznamená, že bychom měli být netolerant­ní k lidem, kteří pro výchovu děti preferují úplnou rodinu. Zkušenosti z Nizozemska, Belgie, Dánska či Kanady mluví jasně: nejdříve homosexuál­ní manželství, poté legalizace náhradního (surogátníh­o) mateřství

Autor je místopředs­edou Aliance pro rodinu

 ?? FOTO MAFRA - FRANTIŠEK VLČEK ?? Láska bez dětí. Nazvat svazek dvou mužů manželství­m je podle odpůrců prvním krokem k legalizaci náhradního mateřství a „koupi“dítěte.
FOTO MAFRA - FRANTIŠEK VLČEK Láska bez dětí. Nazvat svazek dvou mužů manželství­m je podle odpůrců prvním krokem k legalizaci náhradního mateřství a „koupi“dítěte.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic