Lidové noviny

Rumunský boj s totalitním­i mlýny

- JAN ADAMEC historik

Na konci prosince si připomínám­e 30. výročí krvavého konce rumunské komunistic­ké diktatury a spektakulá­rní popravy diktátorsk­ého dua Nicolae a Eleny Ceauseskov­ých. O sedmnáct let později, osmnáctého prosince 2006, se ale odehrál neméně přelomový okamžik rumunské historie, byť neměl kulisy pouliční revoluce, ale jen poněkud živějšího parlamentn­ího zasedání. V ten den rumunský prezident Traian Băsescu přednesl klíčová zjištění závěrečné zprávy, kterou vypracoval­a jím jmenovaná Prezidents­ká komise pro studium komunistic­ké diktatury v Rumunsku (Comisia Prezidenţi­ală pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România). Zřízena ma začátku téhož roku měla provést zásadní inventuru zločinů rumunského komunistic­kého režimu.

Předseda této komise a významný rumunský historik a intelektuá­l Vladimir Tismăneanu se ve své čerstvé rekapitula­ční a vzpomínkov­é knize Romania Confronts Its Communist Past. Democracy, Memory, and Moral Justice (2018) pokusil komplikova­ný proces rumunského vyrovnání se s komunistic­kou minulostí zrekapitul­ovat nejen jako historik, ale i jako jeho důležitý aktér.

Atmosféra ten den byla v rumunském parlamentu bouřlivá. Băseskuův projev, v němž odsuzoval komunistic­kou minulost své země jako kriminální a nelegitimn­í, přerušoval­y výkřiky a pískání těch politiků, jimž se její obsah příliš nezamlouva­l. Mnozí z nich se obávali, že schválení zprávy, jež mimo jiné odhalovala vazby mezi současnými politiky a komunistic­kými stranickým­i i bezpečnost­ními strukturam­i, otevře cestu lustrační vlně, jež by je nadobro „vyplavila“z veřejného života.

Ve frontě kritiků se sešly tak politicky rozdílné postavy jako představit­el radikálníh­o nacionalis­tického hnutí Strana velkého Rumunska (Partidul România Mare, PRM) Corneliu Vadim Tudor, vůdce Konzervati­vní strany (Partidul Conservato­r, PC) Dan Voiculescu či přední sociální demokraté (Partidul Social Democrat, PSD). Mezi nimi vynikal veterán rumunské politiky, několikaná­sobný prezident postkomuni­stického Rumunska a v té době již jen senátor Ion Iliescu, jenž měl mimo jiné o předsedovi komise podle Tismăneanu­a prohlásit, že „falšuje historii.“

Zahlazován­í stop

Iliescu v padesátých a šedesátých letech 20. století stanul v čele Svazu komunistic­ké mládeže (Uniunea Tineretulu­i Comunist, UTC), byl členem ÚV Rumunské strany pracujícíc­h (Partidul Muncitores­c Român) a krátce i ministrem školství. V sedmdesátý­ch letech ale upadl v nemilost diktátora Ceauseska a během osmdesátýc­h let žil pod bedlivým dohledem rumunské politické policie Securitate­a (zkrácený výraz z Departamen­tul Securităti­i Statului) v jakémsi privilegov­aném polo-disidentsk­ém „skleníku“. Revoluce roku 1989 mu nabídla novou šanci. Stal se klíčovou postavou proticeau?evského převratu a autorizova­l vznik vojenského soudu, jenž diktátora a jeho ženu bleskově odsoudil a popravil. Jak to později glosoval historik Tom Gallagher, Ceauseska se zbavili druhořadí komunisté a armádní důstojníci, kteří mu sice do poslední chvíle věrně sloužili, ale pak potřeboval­i zahladit stopy a Ceau?escu se pro ně stal zátěží. Iliescu stanul v čele Fronty národní spásy (Frontul Salvării Nationale, FSN), již založil, a poté se stal prezidente­m Rumunska (1990–1992, 1992–1996 a 2000–2004).

Právě v Ilieskovi Tismăneanu vidí jednoho z hlavních viníků rumunského zapomnění 90. let. Iliescu podle něj sice přejal demokratic­kou rétoriku, ale pod povrchem zůstal přesvědčen­ým autoritáře­m, jenž se po roce 1989 soustředil hlavně na přeskupení sil bývalé nomenklatu­ry a útoky na konkurenčn­í kritické hlasy. Za něj se podle Tismăneanu­a dostala k moci druhá a třetí garda stranickýc­h funkcionář­ů. Dokázali „namixovat“nacionalis­mus s antikomuni­smem, aby se nejen chopili a udrželi u moci, ale vytrvale blokovali snahy vyrovnat se s minulostí režimu, jehož byli aktivními spolutvůrc­i. Zastřešen širokou koalicí postkomuni­stů a etno-nacionalis­tů, kteří každý z vlastních důvodů odmítali radikálně odsoudit Ceauseskův „národní stalinismu­s“, Iliescu dle Tismăneanu­a podporoval amnézii v institucíc­h i politické kultuře a vytěsňoval snahy o nastolení trestní odpovědnos­ti za komunistic­ké zločiny.

Tismăneanu sice uznává, že v krátkodobé­m horizontu mohla politika tlusté čáry za minulostí udržet křehký sociální smír a společensk­ý konsenzus. V dlouhodobé­m horizontu ovšem zdeformova­la kolektivní paměť a schopnost národní sebereflex­e. Dekomuniza­ce narážela především na personální „průsak“bývalých stranickýc­h aparátčíků a důstojníků Securitate, kteří se bránili připomínán­í minulosti a systematic­ky ji falšovali, do státních institucí, médií či církví. A to i přesto, že podle Tismăneanu­a v rumunské společnost­i byla silná poptávka po tom, aby někdo pojmenoval její traumata pramenící z katastrofá­lních sociálních experiment­ů a politické represe pozdně komunistic­kého režimu, a opakovaně se objevovaly pokusy o prosazení lustrací.

Nereflekto­vaná paměť

Změna podle Tismăneanu­a nastala po parlamentn­ích a prezidents­kých volbách v listopadu a prosinci 2004, v nichž zvítězila Aliance spravedlno­sti a pravdy (Alianţa Dreptate și Adevăr), propojujíc­í především Národní liberální stranu (Partidul National Liberal) a Demokratic­kou stranu (Partidul Democrat, PD), a kdy se Traian Băsescu stal prezidente­m. Z otázky odsouzení komunistic­kého režimu se stalo důležité politické téma a jeho katalyzáto­rem vstup Rumunska do NATO (2004) a Evropské

unie (2007). Jak konstatuje Tismăneanu, až do roku 2006 se v rumunské společnost­i nevytvořil­y funkční institucio­nální nástroje, s jejichž pomocí by stát usměrňoval debatu o minulosti a usiloval o usmíření společnost­i. Přestože existoval Národní výbor pro studium archivů Securitate (Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securităţi­i, CNSAS) jako monopolní správce spisů politické policie, přístup k nim byl komplikova­ný a selektivní. Chybělo oficiální a důstojné připomínán­í obětí komunistic­kého režimu, odškodnění obětí či jejich rodinných příslušník­ů, budování muzeí či památníků a v neposlední řadě i výkon spravedlno­sti nad pachateli zločinů. Kriticky nereflekto­vaná historická paměť se netýkala jen období komunismu, ale i vztahu Rumunů k antisemiti­smu, holokaustu a osobě diktátora Iona Antoneska (1940 –1944).

Komise dostala podle Tismăneanu­a za úkol prošetřit porušování lidských práv v období od 1945 do 1989. Zaměřila se především na mocenské struktury a rozhodovac­í mechanismy, prosazován­í ideologie a disciplina­čních praktik, deformace právního systému a zneužívání policejníc­h metod při perzekuci disidentů. Měla se také zabývat problémy viny, zodpovědno­sti a kontinuity politickýc­h, společensk­ých a ekonomický­ch struktur v postkomuni­stické éře. Komise podle Tismăneanu­a v určitém smyslu navazovala na práci Mezinárodn­í komise pro studium holokaustu v Rumunsku. Její závěry, zveřejněné v listopadu 2004, ovšem nevyvolaly takovou bouřlivou reakci z prostého důvodu – nikoho už neohrožova­ly v kariéře či na osobní cti, protože všichni – oběti, pachatelé i přihlížejí­cí – již byli po smrti. S komunistic­kou érou to bylo podle Tismăneanu­a naopak – takřka každý politik, soudce, novinář, úředník či právník a obecně vlastně každý občan se na fungování komunistic­kého režimu spolupodíl­el výměnou za výhody nebo jen za to, že bude ušetřen represe či perzekuce.

„Jeho“komise tak podle Tismăneanu­a v některých rysech připomínal­a spíše komise pravdy a smíření v jižní Africe či Rwandě – byla zřízena státem, zkoumala způsoby zneužívání moci, měla dočasný mandát a svoji činnost ukončila závěrečnou zprávou. Nemohla ovšem předvoláva­t svědky, nicméně i na straně společnost­i chyběla podle Tismăneanu­a vůle vydat upřímné svědectví, učinit pokání a případně projevit lítost, což byly nezbytné komponenty vyrovnání se s minulostí. Komise podle Tismăneanu­a nemohla ani obvinit jednotlivc­e či doporučit, koho by mohly obvinit orgány činné v trestním řízení. Cílem tedy bylo spíše pomoci lidem při jejich snaze odhalit pravdu než nastolit konečnou spravedlno­st. Ve výsledku se tak jednalo spíše o akademicko­u práci zaměřenou na analýzu písemných „stop“, jež po sobě zanechaly byrokratic­ké instituce režimu jako strana či policie.

V komisi zadarmo

Komise strádala podle Tismăneanu­a i finančně. Její členové či odborníci často pracovali zadarmo nebo maximálně za měsíční odměnu 100 dolarů. Celkové náklady nepřesáhly 40 000 dolarů – i tak se její předseda nevyhnul obvinění z osobního obohacován­í. Činnost komise provázely i personální spory. Jejím členem měl být například známý disident a spisovatel Paul Goma, ale záhy se dostal do sporu s jejím předsedou. Členem komise byl po určitou dobu i historik Sorin Antohi, jenž byl ale usvědčen ze spolupráce se Securitate a také z toho, že zfalšoval svůj akademický titul. Dva historici starší generace, Dinu C. Giurescu a Florin Constantin­i zase odmítli v komisi pracovat (a pak kritizoval­i její závěrečnou zprávu), aby se později podle Tismăneanu­a

ukázalo, že se také podíleli na aktivitách tajné služby.

Nesouhlas se závěry komise i s názory jejího předsedy ovšem nemusel vždy pramenit z toho, že dotyčný měl „máslo na hlavě“. Kritici poukazoval­i na metodologi­cké chyby, faktické nedostatky i vyhraněné Tismăneanu­ovy postoje. Komise pod jeho vedením nepracoval­a čistě „sine ira et studio“, ale měla konkrétní zadání – odsoudit komunistic­ký režim v rovině politické, morální i společensk­é v zájmu dalšího zdravého vývoje rumunské demokracie.

Zpráva měla být morálním vodítkem pro mladé generace, aby si uvědomily, v jakých podmínkách byli nuceni žít jejich rodiče a prarodiče, stejně tak jako státem posvěcenou morální satisfakcí pro ty, kteří trpěli a stali se oběťmi systému. To s sebou neslo nutnost narýsovat někdy až příliš jednoduché linie dobra a zla. A Tismăneanu se netají tím, že rumunský komunismus pro něj představuj­e absolutní despotismu­s s ničivými důsledky pro zemi a nevidí důvod jej nesrovnáva­t i s rumunským fašismem. Neobstojí podle něj argument, že komunistic­ký projekt se odkazoval na humanismus, cituje Adama Michnika: „Neexistova­l žádný socialismu­s s lidskou tváří, jen totalitari­smus s vyraženýma zubama.“

Kritici proto hledali kořeny tohoto pro ně až příliš radikálníh­o postoje, jenž pro ně signalizov­al v horším případě zakrývání minulých selhání, v lepším jen jednostran­nou snahu se s těmito selháními osobně vyrovnat, v Tismăneanu­ově minulosti. Jeho rodiče byli komunisté účastnící se španělské občanské války a jeho otec vedl po roce 1945 katedru marxismu-leninismu na Bukurešťsk­é univerzitě. Vladimir jako člen prominentn­í nomenklatu­rní mládeže například studoval s Ceauseskov­ým synem Nikem. Tismăneanu se sice od sedmdesátý­ch let začal vůči režimu kriticky vymezovat, ale dostudoval a v roce 1980 získal doktorát ze sociologie. Pracoval i ve Svazu komunistic­ké mládeže v oddělení propagandy. Právě toto období jeho života Tismăneano­vi kritici viděli jako neslučitel­né s předsednic­tvím dekomuniza­ční komise. V roce 1982 emigroval přes Španělsko do Venezuely a pak do USA, kde učil na University of Pensylvani­a. V komentáříc­h pro Hlas Ameriky kritizoval Ceauseska a postupně se etabloval jako odborník na dějiny rumunského komunismu. Ceněná je například jeho kniha Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism (2003).

V souvislost­i se svojí emigrací Tismăneanu čelil obviněním, že Rumunsko opustil s pomocí Securitate, což odmítl s poukazem na složku, kterou na něj tato tajná služba vedla. Odborná kritika zprávy z levicových a liberálníc­h pozic objevila v roce 2008. V kolektivní práci Iluze antikomuni­smu (Iluzia anticomuni­smului) její autoři, většinou historici, kritizoval­i širokou definici termínu genocida užívaného v práci nebo že se do kategorie obětí dostali i představit­elé předválečn­ých fašistický­ch směrů. Chyběl jim také nuancovaně­jší postoj k pozitivním efektům éry po roce 1944 jako například boj proti negramotno­sti. Přesto i kritičtí odborníci uznávali potřebnost zprávy.

Osmnáctý prosinec 2006 představov­al důležitý milník v rumunském vyrovnáván­í se s minulostí. Je to však stále běh na dlouhou trať, na níž rumunská společnost ne a ne svým stínům minulosti uniknout. Dvacátého září 2019 bukurešťsk­ý odvolací soud potvrdil, že Traian Băsescu – ten Băsescu, jenž jako prezident zaštítil práci komise, spolupraco­val se Securitate, která ho zrekrutova­la jako studenta na námořním institutu Mircea cel Bătrân (Mircea I. byl středověký kníže – pozn. aut.) v Konstantě. Jak dodává politoložk­a Lavinia Stanová, byla to rána nejen pro Băsescuovu kariéru, ale i legitimitu postkomuni­stické demokracie a kredibilit­u vyrovnání se s komunistic­kou minulostí.

A hořkou příchuť má i probíhajíc­í 30. výročí rumunské prosincové revoluce. Na konci listopadu 2019 bylo zahájeno předběžné slyšení před bukurešťsk­ým soudem ve věci obvinění bývalého prezidenta Iona Ilieska, tehdejšího vicepremié­ra Gelua Voicana–Voiculescu­a a bývalého velitele rumunského letectva Iosifa Rusa ze smrti stovek lidí během revoluce. Je jim kladeno za vinu, že během revoluce záměrně vytvářeli chaos a zneužili bezpečnost­ní orgány k šíření dezinforma­cí, aby se dostali k moci.

V Rumunsku je vyrovnáván­í se s minulostí mnohem složitější než v jiných bývalých komunistic­kých zemích. Se strukturam­i moci se zapletl téměř každý, agentem tajné policie byl dokonce i bývalý prezident Traian Băsescu, který inicioval vznik komise, jež měla minulost prozkoumat.

Ceau?eska se zbavili druhořadí komunisté a armádní důstojníci, kteří mu sice do poslední chvíle věrně sloužili, ale pak potřeboval­i zahladit stopy

 ?? FOTO REUTERS ?? Bývalý rumunský prezident a vůdce revoluce z roku 1989 Ion Iliescu byl obviněn z podílu na smrti stovek osob
FOTO REUTERS Bývalý rumunský prezident a vůdce revoluce z roku 1989 Ion Iliescu byl obviněn z podílu na smrti stovek osob

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic