Lidové noviny

Staří Řekové u nás i v nás

Starověk často vnímáme jen skrze válčení. Výstava v Kolíně ukazuje kulturní kontakty mezi antickým Řeckem a naším územím.

- ZBYNĚK PETRÁČEK

Dvořákovo muzeum pravěku v Kolíně nepatří mezi ta běžná lokální. Sídlí v kraji, kde se dřív než v Praze střídaly dávné kultury a kde v 19. století začala kvést archeologi­e. Proto má nadlokální ráz a uvádí kvalitní archeologi­cké expozice. Nyní výstavu Nejen nepřátelé. Staří Řekové a jejich sousedé. Začala sice už loni, ale potrvá až do března příštího roku.

Exponáty půjčily Ústav pro klasickou archeologi­i FF UK a Národní muzeum. A k patronům výstavy patří i děkan pražské filozofick­é fakulty Michal Pullmann.

Amazonky byly pro antické dějepisce národ spřízněný se Sarmaty a Skýty. V obecnější rovině Řekům připomínal­y vpád Peršanů, v ještě obecnější konflikt mezi pohlavími.

v podobě drobný nálezů – džbánů na vodu, konviček na víno, číší – ve vitrínách.

Takže. Věděli jste třeba, že Keltové – u nás módně zbožňovaní coby symboly oduševnělo­sti či mystičnost­i – byli i tvrdí válečníci? Že pronikli až do antického světa, na sever Itálie, do Řecka, ba až do Malé Asie? V Kolíně to spatříte, například na vystaveném odlitku sochy umírajícíh­o Gala. A kustod vám možná prozradí, že i název istanbulsk­ého fotbalovéh­o klubu Galatasara­y pochází od pevnosti Galata, tedy ze vzpomínky na Galy.

O kus dál spatříte sochu raněné Amazonky, jejíž originál se připisuje slavnému Feidiovi. To je vůbec zajímavé téma, jak se dozvíte z infotabulí. Amazonky byly pro antické dějepisce národ spřízněný se Sarmaty a Skýty. V obecnější rovině Řekům připomínal­y vpád Peršanů. V ještě obecnější rovině ženské bojovnice ztělesnily konflikt mezi pohlavími.

„Jejich agresivita, nezávislos­t, schopnost vyrovnat se mužům i odmítání mateřské role,“píše se v textu, „představov­aly v očích Řeků nejen ohrožení společensk­ých norem, ale i rozklad světového

řádu.“Zaujme i jejich charakteri­stika od dějepisce Hérodota: „Střílíme z luku, házíme kopím, jezdíme na koni a neznáme ženské práce.“Dnešní feministky by to neřekly lépe. Z expozice se dozvíte, že staří Řekové zpodobňova­li Amazonky nápadně často, ale ne jako příklad hodný následován­í – a nikdy v roli vítězů.

Tady je zmíněn i Polykleito­s, sochař narozený před 2500 lety. To on stanovil dodnes platný proporční kánon pro zobrazení lidského těla. Což inspiruje k úvahám. Už 48 let letí vesmírem sondy Pioneer 10 a 11, jež jako první opustily Sluneční

soustavu a zamířily do mezihvězdn­ého prostoru. I proto na sobě nesou plaketu pro případné mimozemské nálezce. Kovová destička obsahuje i vyrytý obraz nahého muže a ženy podle antického vzoru. Když se slavného vědce Carla Sagana ptali, proč má muž realistick­y vyvedené pohlaví, ale žena ne, odpověděl. Za prvé to tak dělali už staří Řekové. Za druhé by to jinak neprošlo ve vedení NASA.

Nejen nepřátelé. Staří Řekové a jejich sousedé. Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín, do 31. 3. 2021

 ?? FOTO DMP ?? U soch více než jinde platí „už staří Řekové“. Před 2500 lety se narodil sochař Polykleito­s, který stanovil dodnes platný proporční kánon pro zobrazení lidského těla.
FOTO DMP U soch více než jinde platí „už staří Řekové“. Před 2500 lety se narodil sochař Polykleito­s, který stanovil dodnes platný proporční kánon pro zobrazení lidského těla.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic