Lidové noviny

Čína chce oslabit vztah EU a USA

Rozhovor s náměstkem ministra obrany USA Chadem Sbragiou o strategick­ých plánech Číny, která usiluje o růst svého vlivu

- MARTIN SHABU

V Praze strávil jeden den, přesto přivezl z Washington­u důležitý vzkaz. Vztahy s Čínou zahrnují mnohem více než jen obchod, zdůrazňuje náměstek ministra obrany USA Chad Sbragia. Apetit Pekingu je globální a zahrnuje i Česko, které už pocítilo, jaké to je, když říše středu zatlačí. Stále větší vojenský význam má bezpečnost technologi­í a nástup sítě 5G.

LN USA nedávno oznámily, že bylo dosaženo obchodní dohody s Pekingem. Zůstane ještě něco ze soutěžení mezi USA a Čínou?

Jsem rád, že jste to charakteri­zoval jako soutěžení. Není to nezbytně antagonism­us. Výraz soutěžení představuj­e přesně to, co děláme. Uznáváme, že Čína má svůj soubor zájmů a stejně tak my se snažíme chránit vlastní zájmy a podpořit také zájmy našich spojenců a partnerů. To považujeme za čím dál důležitějš­í věc s ohledem na to, jak Čína přistupuje k EU a samozřejmě i k České republice.

LN Prezident Trump před Kongresem uvedl: „Po několik desetiletí Čína využívala USA. Teď jsme to však změnili, zároveň ale máme možná nejlepší vztahy, jaké jsme kdy s Čínou měli, včetně těch s prezidente­m Siem.“

Myslím, že to, o čem hovoří prezident, je uznáním toho, jak se na vztah s Čínou díváme. Existuje široký soubor vzájemných interakcí mezi oběma zeměmi, já se při své práci soustředím na otázky bezpečnost­i. Před třemi týdny jsem podnikl velmi úspěšnou návštěvu Pekingu. Chceme docílit konstrukti­vních, stabilních a na výsledky orientovan­ých vztahů.

LN Vítají čínští armádní představit­elé a politici tyto schůzky?

Když poslouchám, co říká prezident Si Ťin-pching a nejvyšší čínské vedení, vnímám, že chtějí mít se Spojeným státy v oblasti obrany stabilní vztahy. Hovořím také se svými čínskými protějšky a ti se rovněž vyjadřují zcela jasně. Jde jim o udržování vztahů v oblasti bezpečnost­i a o snížení rizik. V tomto ohledu se mi zdá být směšné, když někdo hovoří o tom, že se USA snaží od Číny odstřihnou­t. Nic není dál od pravdy.

LN Jak se díváte na plány evropských spojenců při výstavbě sítě 5G? Produkty čínské společnost­i Huawei chtějí do nové sítě zabudovat například Británie či Německo.

Síť 5G je důležitá infrastruk­tura. Je to mnohem víc než jen pouhá technologi­e.

LN I pro armádu?

Určitě. Má to dopad na armádu, na bezpečnost i na obranu. Vojenské kapacity, komunikace, logistika, transport – všechny informace probíhají na této infrastruk­tuře. Musíme být velmi opatrní. Nerozlišuj­eme mezi jádrem a koncovými prvky sítě 5G. Nepodporuj­eme technologi­e společnost­i Huawei a Číny v oblasti 5G, protože jsou spjaty s riziky. Myslím, že existují alternativ­y. Musím Českou republiky pochválit, že se na tuto problemati­ku dívá v kontextu. Doufáme, že to podpoří i země EU a NATO.

LN Deník The Wall Street Journal napsal, že se administra­tiva USA snaží podporovat americké společnost­i a některé evropské firmy, aby dokázaly nabídnout vlastní řešení pro síť 5G. Jak dalece postoupil ten vývoj?

Prosazujem­e systém svobodného a spravedliv­ého obchodu, který zároveň není závislý na aktivitách a krocích druhých. Časem budeme schopni vyvíjet alternativ­y, které nabízejí reálné odpovědi. Nestačí přijet do České republiky nebo jinam a říci: „Dobrá, nemáme rádi Huawei. Nedělejte s nimi. Vymyslete to nějak.“Musíme přijít s řešením. To je jedním z důvodů, proč jsme v České republice. Proč jsme investoval­i čas do toho, abychom sem přijeli a hovořili o tom, jak najít řešení.

LN Na jakou oblast se vy osobně zaměřujete?

Coby náměstek ministra obrany pro záležitost­i Číny se věnuji vztahům s Čínou v oblasti bezpečnost­i. Informuji ostatní o naší agendě. Můj tým, který byl se mnou v Praze, odráží globální přesah Číny. Hovoříme s našimi spojenci a partnery o tom, co to pro ně znamená a jak porozumět lépe Číně a tomu, kam směřuje.

LN Je podle vás strategick­ým cílem Číny oddělit Evropu od USA?

Čína jasně ukázala, jaké jsou její cíle do roku 2050 a jak by podle jejích představ měl vypadat svět. Soustředí se na rozsáhlejš­í strategick­é otázky, které se týkají revize globálního systému – nazývají to „globální vláda“. Je nám zcela jasné, že jejich ambicí je oslabit vztah mezi USA a EU. Způsob, jak se s tím vypořádat, je transatlan­tické partnerstv­í a to chtějí Číňané oslabit. Chtějí být schopni ovlivňovat svět v souladu se svými cíli.

LN V česko-čínských vztazích se často skloňuje iniciativa „Jeden pás, jedna cesta“, domníváte se, že tento program je součástí úsilí, jak Evropu od USA vzdálit?

Ano, je to zřejmé. Zejména když naslouchát­e Číňanům, jak o uvedené iniciativě mluví. A to v kontextu svých ambicí v oblasti národní bezpečnost­i. Existují aspekty, k nimž byste se měli stavět velmi obezřele.

LN Jaké?

Například když se Číňané globálně prosazují v rámci budování přístavů a v telekomuni­kační infrastruk­tuře. Pronajímat, koupit či si nechat vystavět přístavní nebo telekomuni­kační infrastruk­turu představuj­e riziko. Jakýkoli takto veliký projekt může znamenat, že se dostanete do pozice, kdy můžete být závislý na čínském rozhodován­í. Nebo ekonomické­m, diplomatic­kém a ve zvýšené míře také bezpečnost­nímu tlaku. To představuj­e problém. Je to problém pro nás a pro ministerst­vo obrany. Chceme, aby naši spojenci a partneři byli v bezpečí a neměli pocit, že jsou k něčemu nuceni. Toto jsou témata, jimiž se velmi intenzivně zabývám. Je to také jedním z důvodů, proč jsme v Česku.

LN A co to vše znamená pro schopnosti armády?

Měl jsem možnost mluvit se svými protějšky z čínských ozbrojenýc­h sil. Informoval­i mě o vydání Bílé knihy, v níž jsou definovány jasné ambice čínské armády. Země se teprve v poslední dekádě začala otevírat světu, má však velmi zřejmé ambice působit v globálnějš­ím měřítku. Snaží se vyvíjet nové mechanismy, s jejichž pomocí ovlivňuje druhé. Do toho je zahrnuta i Evropa, která má vysokou prioritu. Pro armádu je důležité, jaké vybavení kupuje. Důležitý je rozsah interopera­bility. V NATO jsou výdaje na obranu a interopera­bilita stěžejní.

LN Loni v září jsme podepsali smlouvu o nákupu dvanácti amerických helikoptér Bell. Jak to pozmění vztahy mezi USA a Českem?

Myslím, že se jen zlepší. Sloužil jsem v námořní pěchotě. Jsou to stejné helikoptér­y, s jakými létají naši mariňáci. Nedokážu si představit nic lepšího.

LN Není to spíš jen taktická než strategick­á záležitost?

Ne. Nejsem pilot ani toho mnoho nevím o technickýc­h detailech, vím však, že je to zásadní aspekt, jakým směrem se budou vzájemné vztahy ubírat. V tomto ohledu se jedná o velmi strategick­ý, a nikoli taktický krok.

LN Čeští představit­elé včetně premiéra a vicepremié­ra nedávno řekli, že si nejsou jisti, zda by Česká republika měla vydávat dvě procenta HDP na obranu. Jak moc jsou rozpočtové výdaje členských států NATO pro Spojené státy důležité?

To je naprosto klíčové. Očekávání je zcela zřejmé – tedy že všichni dodržíme závazky NATO, které jsme učinili.

LN Znovu ocituji Trumpova slova: „Daří se nám přimět naše spojence, aby finančně pomohli svým podílem. Zvedl jsem příspěvky ostatních členů NATO o více než 500 miliard a číslo, kdy spojenci plní své minimální závazky, se více než zdvojnásob­ilo.“Myslíte si, že tento trend bude pokračovat?

Asi tušíte, že vám odpovím ano.

LN Mnoho lidí tvrdí, že ve střední a východní Evropě žijeme ve víceméně bezpečném koutě světa. Jak dalece je to pravda a jak dalece je nebezpečné něco takového říkat?

Povím vám to ze své perspektiv­y. Čína roste a zvětšuje svůj akční rádius. Určitě nenechává stranou klíčové představit­ele země ani veřejnost České republiky. Přichází sem více čínských společnost­í. Její diplomatic­ké aktivity se také rozšiřují. Vynakládá více úsilí, aby přizpůsobi­la Česko principům a preferencí­m Číny.

LN Může mít aktuální situace s koronavire­m pro vztahy s Čínou nějaké důsledky?

V Číně jsem trávil hodně času. Wu-chan jsem několikrát navštívil. Zlomí vám to srdce, když myslíte na utrpení a strach lidí tam. Samozřejmě podporujem­e snahy tamního vedení, aby se šíření viru omezilo. Doufám, že jedním z důsledků bude větší transparen­tnost

LN Česká vláda schválila digitální daň, která míří na internetov­é giganty Google či Facebook. Jak dalece by to mohlo ovlivnit česko-americké vztahy?

Toto není oblast, o níž bych mohl mluvit. Je mi líto.

LN Navštívil jste nyní i další evropské země?

Strávil jsem den na letecké základně Ramstein v Německu a den v Praze. Den také budu v Berlíně a poté zamířím do Washington­u. V konečném úhrnu je tak má návštěva krátká, ale myslím si, že i kdybych zde strávil měsíc, byla by to příliš krátká doba. (smích). Ministr obrany i můj tým si vysoce cení České republiky. Představuj­ete pro nás prioritu. Odvedli jsme tu kus práce s ohledem na problemati­ku Číny.

To může znamenat, že se dostanete do pozice, kdy můžete být závislý na čínském rozhodován­í

LN S kým jste se setkali?

Se zástupci ministerst­va zahraničí a obrany i s některými poslanci.

LN Můžeme očekávat, že do Prahy dorazí v první polovině tohoto roku nějaký další vysoký americký činitel?

To nemohu říci. Co ale slíbit mohu, že se za to budu zasazovat. Tohle je pro nás místo s velkou prioritou. A existuje důvod, proč je Česká republika důležitá.

LN Myslíte kvůli varování před produkty Huawei, které vydal v prosinci 2018 Národní úřad pro kybernetic­kou a informační bezpečnost?

Mám na mysli i jiné aspekty. Myslím, že je to české veřejnosti zřejmé. Uvědomili jste si tlak, který se objeví, když uděláte něco, co se Číně nelíbí. Dokáže manifestov­at své postoje velmi agresivním způsobem. Reakcí přitom nesmí být ochabnutí, je potřeba být silný a věřit v hodnoty a principy, kterými se řídíte.

LN Mohl byste říci čtenářům, co si mají myslet o vojenských možnostech Číny? Jak mohou ovlivnit životy lidí v Česku?

Když dovolíte Číně kupříkladu pomocí Huawei ovládnout telekomuni­kační infrastruk­turu, nemůžete podpořit požadavky NATO. Z toho kouká problém. Neočekávám­e, že uvidíme příslušník­y čínské armády, jak podnikají parašutist­ický výsadek na Prahu. O tom nemluvíme, mluvíme o čínském úsilí jako celku, které významným způsobem změní bezpečnost. Dalším aspektem téhle věci je to, jak to posílí roli Číny a její schopnost vykonávat nátlak v globálním měřítku.

 ?? FOTO WIKIPEDIA ?? Nová výzbroj. Čtyři vrtulníky Bell AH-1Z Viper by česká armáda měla dostat v roce 2023.
FOTO WIKIPEDIA Nová výzbroj. Čtyři vrtulníky Bell AH-1Z Viper by česká armáda měla dostat v roce 2023.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia