Lidové noviny

Ostrovy opoziční izolace

Volba ombudsmana ukázala starý problém. Opozici nespojuje jeden, a tudíž silný hlas

- JAROSLAV VEIS novinář a spisovatel

Při vší úctě k úřadu veřejného ochránce práv občanů i menšin proti neoprávněn­ému jednání státu a úřadů i diskrimina­ci, není přece jen volba ombudsmana tématem, které by mělo rozbouřit parlament, vyvolávat hrozbu demonstrac­í, zahlcovat média. Pokud se to ale stalo, je to projevem problému mnohem hlubšího a do značné míry paralyzují­cího politický provoz.

Tím problémem je ostře vyhrocený vztah mezi na vládě se podílející­mi subjekty, tedy kombinací prezident, vládní koalice ANO a ČSSD plus jejich parlamentn­í satrapové KSČM, SPD a Trikolóra na jedné straně a roztříštěn­ou opozicí na straně druhé. Tento nebývale vyhrocený spor trvá už tak dlouho, že působí dojmem čehosi přirozenéh­o a normálního.

Do toho stavu se navíc promítají vlivy, které nejsou jen domácího původu. Někdy se tomu říká kulturní válka, jindy krize demokracie, vzdávání se hodnot. Prohlubují se nerovnosti v příjmech, rostou zdi mezi vrstvami společnost­i, hroutí se informační jistoty. Zbourání berlínské zdi bylo před třiceti lety symbolem nového světového řádu. Stavba zdi na mexicko-americké hranici je symbolem řádu ještě novějšího. Je to o ekonomice, hlupáku, zněl vítězný slogan Billa Clintona před čtvrtstole­tím. Je to o identitě, troubo, parafrázuj­e ho dnes Fareed Zakaria. K volebním vítězstvím a tím i k moci už nevede silný a přesvědčiv­ý program, ale působivý a všudypříto­mný marketing. V domácí verzi pak vše nabývá přes veškeré globalizač­ní vlivy provinční podoby boje proti novým totalitám: genderové, zelené, klimatické, doplň si sám.

Nekoordino­vané síly

Bohužel, opozice si s touto situací nedokáže poradit. Každé téma se tak pro ni stává důvodem zásadního střetu, přičemž jeho věcná podstata ustupuje do pozadí a cílem je jediné: když už ne přemoci, tak alespoň poškodit vládnoucíh­o hegemona. Základní příčinou tohoto stavu je neschopnos­t opozice chovat se jinak než nekoordino­vaně, lavírování mezi vlastními zájmy jednotlivý­ch stran a zájmem společným.

Takže jsme během volby ombudsmana byli svědky jen další demonstrac­e téhož, co sledujeme už delší dobu: opozice si své silné karty sama vyráží z rukou v přímém přenosu. Začalo to už ve chvíli, kdy nominovala své kandidáty nikoli jako alternativ­y, ale jako protipóly, takže to vyhlíželo spíše jako trucpodnik. Ve chvíli, kdy se díky v podstatě šťastnou náhodou objeveného diskvalifi­kujícího faktoru hlavní prezidents­ké i vládní kandidátky Válkové a narychlo zaranžovan­é kandidatuř­e náhradníka Křečka mohla koncentrov­at na prosazení svého kandidáta, nedokázala se opozice až do chvíle faktické volby ozvat jedním, a tudíž silným hlasem.

Lament nad neschopnos­tí nebo neochotou opozice (suď bůh, co je horší) alespoň se pokusit takový hlas hledat se ozývá už dlouho, avšak zůstává oslyšen. Hezky to předvedli na svém volebním sjezdu lidovci, když nejprve potleskem vestoje ocenili proslov Petra Pitharta, který je vyzval právě k hledání společného cíle s dalšími opozičními subjekty, jakožto jediné cesty k vítězství nad dnešním hegemonem ANO. Uvedl příklad z roku 1998 ze Slovenska, kde se proti podobně silnému Mečiarovi spojilo osm stran – nejprve pět v předvolebn­í Slovenské demokratic­ké koalici (SDK), k nimž se pak při tvorbě vlády přidaly další tři. A co na to lidovci? Zvolili si do čela člověka, který má k sjednocené­mu předvolebn­ímu úsilí zásadní výhrady!

Úspěšně usilovat o vítězství může jen silná osobnost, ne někdo, kdo je v čele jen proto, že je jakýmsi společným jmenovatel­em

Šance volit vítěze?

Pokud se nechceme smířit s tím, že lidovci volili iracionáln­ě a Pithartovi tleskali jen z úcty k jeho šedinám, musíme se ovšem zastavit u dvou klíčových rad jeho poselství, které platí nejen pro lidovce, ale pro celou dnešní opozici a její sjednocova­cí úsilí. První zní: „Kdybych dnes volil předsedu naší strany, volil bych toho, kdo dokáže rozumně riskovat“, druhá pak: „Dejme voličům šanci volit vítěze“. Obecně vzato, lze obě rady jen podepsat. Existuje však ve volebním systému, v němž se coby neblahý důsledek opozičního paktu ODS a ČSSD z přelomu tisíciletí prosadila diskrimina­čně násobená blokační hranice pro předvolebn­í koalice, vůbec prostor pro „rozumné“riziko? Nebo je to riziko vždy už nerozumné?

Ještě podstatněj­ší i ošemetnějš­í pak je Pithartova šance volit vítěze. Úspěšně usilovat o vítězství totiž může jen silná osobnost (pozor, platí to i v negativním gardu!), ne někdo, kdo je v čele jen proto, že je jakýmsi společným jmenovatel­em, pouhým průsečíkem různých zájmů opozičních stran. Tehdy na Slovensku stál v čele SDK charismati­cký Mikuláš Dzurinda, politik s příběhem. A u zrodu českého pokusu o prolomení opoziční smlouvy (čtyřkoalic­e) stála silná a věrohodná osobnost Josefa Luxe.

Zásadním problémem naší dnešní opozice bohužel je, že takovouto silnou osobnost nemá. Karel Schwarzenb­erg zestárl a mezi současnými opozičními politiky žádný skutečný lídr není. Jistě, jsou to slušní lidé, převážnou většinou vážení a jiní zase vzdělaní. To sice stačí k tomu, že jsou zapamatova­telní, avšak skutečného lídra, který jediný dokáže sjednocova­t, to z žádného z nich nedělá.

Takže český recept: Je to o lídrovi, ňoumo!

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia