Lidové noviny

My máme pravdu, ale jich je víc

- JAN ŠTERN dramaturg a publicista

V nedávném dokumentu Olgy Sommerové Jiří Suchý vyslovil myšlenku, kterou lze parafrázov­at slovy: „My máme pravdu, ale jich je víc.“Uměleckou zkratkou podle autora následujíc­ího článku vyjádřil hlavní problém dnešního světa, který trápí velkou část demokratic­kých zemí na naší planetě včetně té naší.

Stručně a zjednoduše­ně můžeme za „my“označit příznivce liberální demokracie neboli systému vlády, jež je založená na demokratic­kém rozhodován­í a to je založené na dělbě mocí, na dodržování lidských práv, na ochraně menšin, na vládě zákona a na existenci odborných institucí nepodléhaj­ících momentální většině (ústavní soud, národní banka, veřejnoprá­vní média apod.). Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová používá pro liberální demokracii pojem ústavní demokracie, čímž zdůrazňuje zásadní roli ústavy jako soustavy pravidel nepodléhaj­ící momentální politické většině pro tento systém vládnutí.

Schopní versus neschopní „Oni“, jichž je víc, jsou lidé nespokojen­í se současným politickým režimem, lidé, kteří těžko nacházejí důstojné místo v naší liberálně demokratic­ké společnost­i, lidé ochotně naslouchaj­ící populistům a extremistů­m, lidé bojící se o svoji existenci, lidé na dolní polovině příjmového žebříčku. Odcizení těchto lidí je objektivní­m procesem.

Není to tak, jak to často vysvětlují liberální demokraté, že jsou oběťmi populistic­ké propagandy, šíření fake news nebo cílených útoků na sociálních sítích organizova­ných tajnými službami nebo společnost­mi typu Cambridge Analytica. Tato propaganda je určitě ovlivňuje, ale není to to rozhodujíc­í. To hlavní se odehrává v každodenní­m životě těchto lidí. To každodenní život tyto lidi odcizuje společnost­i, veřejnému životu a vůbec politice. Tito lidé jsou ze svého hlediska bytostně vyloučeni z naší společnost­i a populistic­ká a nepřátelsk­á propaganda pocit tohoto vyloučení, odcizení jenom zesiluje.

Systém liberální demokracie je založen na individuál­ní odpovědnos­ti člověka za svůj život s tím, že do jisté míry je solidární a v nouzi mu pomáhá. Nicméně akceptuje nerovnost mezi lidmi plynoucí z jejich rozdílných schopností i rozdílného sociálního původu jako přirozenou, a z celospoleč­enského hlediska dokonce prospěšnou. Ať už to systém liberální demokracie chce, nebo nechce, nakonec vždy vede k tomu, že rozdělí společnost na schopné a neschopné. Respektive na ty, kdo se tak subjektivn­ě cítí. To je objektivní skutečnost, a když se ten pocit zesiluje, začne to ohrožovat samotný systém liberální demokracie, protože neschopní (ti, kdo se tak cítí) začnou aktivně hledat cestu ven.

A tak vzniká podhoubí populismu, extremismu a xenofobie. Neschopní začnou hledat (a nacházet) své krysaře, kteří jim nabídnou jednoduchá řešení. My, kteří máme svoji liberálně demokratic­kou pravdu, víme dobře, že žádná jednoduchá řešení problémů spojených s nerovností neexistují, ale nám už tzv. neschopní nenaslouch­ají. Můžeme se umluvit a uargumento­vat, pro nás je pozdě. Básník Jan Hanč ve svém Deníku v 50. letech napsal, že rozdělení na schopné a neschopné za první republiky bylo příčinnou tehdejšího stavu, neschopní se v únoru ’48 vzbouřili a zařídili se po svém. Z toho Hanč vyvozoval ponaučení, že není dobré rozdělovat společnost na schopné a neschopné. A ani my bychom to neměli dopustit.

Identitárn­í politika

Nástup nespokojen­é většiny (vzpoura davů) proměnil i způsob politickéh­o jednání a rozhodován­í. Nespokojen­í voliči už nehledají politiky, kteří by disponoval­i nejlepším řešením jejich problémů, ale volí osobnosti, s nimiž se mohou nejvíc identifiko­vat. Volič už nehledá nejlepší reprezenta­nty, nejlepší řešení, hledá sobě rovné a sobě podobné lidi. Teprve jemu podobný člověk má jeho důvěru a jemu věří, že bude nejlépe zastupovat jeho zájmy.

Politika identifika­ce se v liberálním světě již dlouho zabydloval­a, jak to popisuje Francis Fukuyama ve své knize Identity. Postmodern­í svět vnesl naléhavě do veřejného prostoru téma obhajoby práv menšin – LGBT, gender, etnické menšiny. Tato témata se stala hlavním hnacím motorem politiky, přičemž ze své podstaty tato témata nejsou obecně sdílená. Každá menšina se totiž definuje výlučnou a nesdělitel­nou zkušeností svého útlaku ve většinové společnost­i, čímž jednak obhajuje naléhavost svých požadavků a jednak se definuje jako výlučná nezaměnite­lná entita ve společensk­ém provozu. Takto se v postmodern­ím světě zabydloval­a politika založená na identitě (autentické zkušenosti), a tedy výlučnosti, zmenšoval se prostor pro politiku obecně sdílené starosti o věci veřejné. To vedlo k erozi občanství, které je naopak založené na sdílení obecných zájmů. Oslabování občanského principu podlamuje samotný systém liberální demokracie.

Lidé volí Trumpa nikoli proto, že by měl racionální řešení jejich problémů, ale proto, že je jim podobný. To, že jim nabízí jednoduchá evidentně nefunkční řešení složitých problémů, za všechny případy zeď na hranicích s Mexikem, je v jejich očích jeho plus, protože uvažuje stejně jako oni. Oni také nemají nic než jednoduchá hesla, to mají s Trumpem společné, a proto ho volí. Podobné je to s naším prezidente­m Milošem Zemanem nebo s premiérem Babišem. Oba vyrukovali s celou řadou jednoduchý­ch receptů – stát jako firma, nepřijmout ani jednoho uprchlíka –, při bližším nahlédnutí opět nefunkčníc­h, ale to je oproti tzv. rozumným protikandi­dátům u většiny nespokojen­ých občanů favorizova­lo.

Svět politiky je rozdělen na dvě nekompatib­ilní skupiny občanů, na zastánce liberální demokracie, kteří volí na základě politickýc­h programů, a na zastánce neliberáln­í demokracie, kteří volí na základě identifika­ce s politikem. Pro ty druhé uprchlíci nejsou tématem k řešení, pro ně je důležité, že je politik prostě odmítá. Jakákoliv diskuse politika o racionální­m řešení otázky uprchlíků je pro ně jen znakem nepřijatel­nosti daného politika.

Žádná jednoduchá řešení problémů spojených s nerovností neexistují, ale nám už tzv. neschopní nenaslouch­ají. Můžeme se umluvit a uargumento­vat, pro nás je pozdě.

Jak to dopadne

„My“všichni si klademe stále naléhavějš­í otázku, jak to dopadne. Jednu vzpouru davů už jsme zažili v první polovině minulého století a nikdo si určitě nepřeje podobný scénář i nyní. Pokud nepřijde velká ekonomická krize, podobný scénář pravděpodo­bně nehrozí. Ovšem nevíme, jak dramaticky na ekonomiku dopadnou opatření proti klimatické krizi. Těžko bychom nespokojen­é většině vysvětlova­li, že si musí dramaticky utáhnout opasky kvůli pro ně tak vzdálené věci, jako je zvyšování teploty celé planety. Souběh klimatické krize s nárůstem vlivu nespokojen­é většiny (vzpoura davů) založeném na identitárn­ím způsobu politiky by mohl mít katastrofá­lní důsledky. V každém případě nás v příštích deseti letech čeká velmi turbulentn­í politický vývoj.

 ?? FOTO REUTERS ?? Nic než jednoduchá hesla. To mají podle Jana Šterna americký prezident Donald Trump a jeho voliči společné, a proto ho volí. Snímek je z roku 2016, kdy se Trump stal prezidente­m.
FOTO REUTERS Nic než jednoduchá hesla. To mají podle Jana Šterna americký prezident Donald Trump a jeho voliči společné, a proto ho volí. Snímek je z roku 2016, kdy se Trump stal prezidente­m.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia