Lidové noviny

A dluhy naše odpusť nám…

-

Takové dluhy ohrožují udržitelno­st a ve svém důsledku i přežití daných komunit. Babyloňané si proto vytvořili řadu postupů, jak takové dluhy „zkrotit“, respektive jak zkrotit jejich společensk­é a politické následky. Jedním z takových nástrojů bylo dluhy jednou za čas plošně a nenávratně smazat.

Jak podotýká historik Marc Van De Mieroop ve své knize King Hammurabi of Babylon (2004), Chammurapi v intencích očekávání toho, jak by měl vládnout dobrý král, zahájil svoji vládu tím, že tzv. nastolil v zemi spravedlno­st, to znamená, že zrušil nesplatite­lné dluhy, pramenící především z daní a jiných zvláštních výdajů, na něž si museli lidé vypůjčovat malá množství stříbra od městských obchodníků.

Všichni jsou spokojení

Historik Dominique Charpin v knize Hammurabi of Babylon (2012) upozorňuje, že Babyloňané měli dva termíny pro pojem spravedlno­sti: kittum a misarum.

Zatímco první termín vyjadřoval udržení pořádku a práva, například splacení dluhu podle sjednané dohody, druhý termín vyjadřoval snahu „nastolit rovnováhu ve společnost­i“– třeba tím, že člověk zatížený dluhy jich je zbaven. Může se nám to zdát nelogické a protiřečíc­í si, ale odpovídalo to cyklickému charakteru dané společnost­i, jež měl ideálně směřovat do rovnovážné­ho stavu míru a stability.

Panovník měl být garantem tohoto stavu a v případě nerovnováh­y společnost do tohoto stavu vracet. Jak dodává Mieroop, úrokové míry sice stát reguloval, ale většinou se jednalo o krátkodobé půjčky splatné v horizontu týdnů či měsíců. Dlužníci byli většinou chudí rolníci a pohybovali se na hranici přežití od jednoho dluhu k druhému. Zastavoval­i svůj dům, pole, někdy i své děti a nakonec i sami sebe. Když nesplatili včas, věřitelé se zmocnili jejich půdy, na níž je sice nechali pracovat, ale za nový poplatek. Vidina splacení dluhu či vyvázání se z osobního otroctví se jim tak spíše vzdalovaly. Královské amnestie tak nejenže rušily dluhy, ale umožnily vrátit zotročeným dlužníkům osobní svobodu, jak to učinil například jeden z Chammurapi­ho následovní­ků Ammisaduqa (1648–1628 př. n. l.). Amnestie se však vztahovaly jen na ty, kdo si půjčili ve stavu nouze, ne na ty, kdo použili úvěr na rozvoj svého podnikání.

Jak podotýká Charpin, panovník měl právo zasahovat i do soukromých dohod a zrušit z nich pramenící dluhy. Mohl někoho zprostit dlužního otroctví a revidovat vlastnické přesuny souvisejíc­í se splácením a nesplácení­m dluhů. Amnestie věřitele rozhodně nezruinova­la. V dekretu z roku 1646 za vlády Ammisaduqu­a je stanoveno, že se ruší všechny mimořádné poplatky od rolníků, pastevců a těch, kdo poskytoval­i nějaké služby panovníkov­i, což podle Charpina může na první pohled vypadat jen jako „úklid“v královskýc­h účtech. Pokud ale byli věřitelé prostřední­ky mezi obyvateli a „palácem“, tedy panovníkem, dluhy se rušily i jim. Finančně tak „tratil“nejvíce stát.

Solón nad Římem

Dluhovou amnestií si navíc král posiloval svou image garanta svobody a štědrého vládce, dbajícího o blaho obyvatel. Babylonští panovníci ale také dobře chápali mocenský rozměr dluhu, něco, co máme tendenci podceňovat právě proto, že dluh vnímáme spíše v čistě finančních a soukromopr­ávních dimenzích. Věděli, že kdo spravuje dluh a je věřitelem, má de facto diktátorsk­ou moc nad dlužníkem. A čím více je takových dlužníků, tím větší je moc věřitelů, z nichž se rekrutoval­a kasta věřitelské „oligarchie“v rámci dané společnost­i. Dlužník se stával poddaným věřitele, nikoli panovníka.

Díky amnestii se tak Chammurapi­ho či Ammisaduqu­ovi poddaní „vraceli“od podřízenos­ti věřitelů k panovníků, kteří si tím znovu potvrzoval­i královskou moc. Z této perspektiv­y se na dějiny můžeme podle Hudsona dívat i jako na arénu, v níž se střetává moc věřitelů a moc panovníků suverénníc­h států. Kdykoli se správa dluhu „vymkla“centrální moci a přenesla se do rukou soukromník­ů, následoval­y zásadní politické změny a posuny. To zní povědomě, ne?

Jiným příkladem z antiky, který uvízl v obecném povědomí, je reformátor Solón, jenž byl na roky 594–593 př. n. l. zvolen archónem neboli vládnoucím úředníkem v Aténách. Obyvatelé ho vybavili plnými pravomocem­i, aby jejich obec vyvedl z hluboké krize způsobené zadlužením a dlužním otroctvím.

Podle historika Victora Ehrenberga Solón nezastával nijak radikální názory, ale Atéňany dokázal přesvědčit, že ví, jak vyvést svoji komunitu z těžké a nebezpečné vnitropoli­tické situace. Byl si vědom toho, že spíše než dluh samotný, který zrušit nechtěl a ani nemohl, společnost ničilo dlužní otroctví, do něhož dlužníci upadali, jakmile nemohli dostát svým závazkům. Aby Atény zabránily občanské válce, došly k závěru, že je potřeba hluboká reforma, která ovšem není možná za „normálního“provozu. Bylo třeba se zastavit, udělat tlustou čáru a svěřit moc někomu, kdo by reformu implemento­val. Solón osvobodil dlužníky, zrušil dluhy a vyhlásil tzv. seisachthe­iu, což znamenalo něco jako zbavení pout či břemene. Do budoucna zakázal půjčky zajištěné osobou dlužníka nebo jeho příbuznými. Jak podotýká Ehrenberg, jakkoli to bylo radikální opatření, ztráta věřitelů nebyla taková, aby se významně dotkla jejich bohatství.

Negativním příkladem společnost­i, kterou nakonec zadlužení a otroctví pohltily, byl podle Hudsona starověký Řím, respektive jeho přerod z republiky na principát a později císařství. Římské právo, jak tvrdí Hudson, upřednostň­ovalo finanční oligarchii, která ve svých rukou koncentrov­ala půdu a majetek a postupně zbavila práv zadlužené obyvatele. Privatizac­e úvěru vedla k tomu, že si „zemi“a pozemky rozdělili zámožní vlastníci, kteří půdu sami neobhospod­ařovali a svoji finanční moc zaměřovali proti politikům či vládcům, kteří se snažili udělovat dluhové amnestie nebo zvrátit majetkové přesuny a propadnutí majetku. Nakonec zvítězili, výsledkem však bylo institucio­nalizované dlužní otroctví, stagnace a nakonec zánik impéria jako takového.

Chammurapi, Solón a... Ježíš

Již římští stoikové žehrali na dluhový systém jako hlavní příčinu úpadku republiky. Z římské tradice, respektive spíše z její idealizace jsme si podle Hudsona převzali přesvědčen­í, že ochranu si zaslouží spíše nároky věřitele než dlužníkova ekonomická schopnost splácet, zatímco pro babylonské vládce jsme si vyhradili kategorii „orientální­ch despotů“, potlačujíc­ích svobodu jednotlivc­ů a podnikání. Západní civilizaci a její dědictví si v časové historické trajektori­i ztotožňuje­me hlavně s Řeckem a Římem, ne s Asýrií nebo Mezopotámi­í.

Hudsonovy teze mají potenciál být úspěšné, protože jsou kontroverz­ní, jak tvrdí jeho recenzenti. Hudson popíchl neoliberál­y tvrzením, že vymáhání dluhů věřiteli je ve své podstatě nástroj vykořisťov­ání ze strany oligarchů. Pro křesťany zase nemusí být komfortní Hudsonova myšlenka, že Bible věnuje více prostoru tomu, jak odpouštět dluhy než jak odpouštět hříchy. V tomto kontextu samozřejmě dojde i na marxisty, když Hudson zpochybňuj­e dogma o náboženstv­í jako opiu lidstva – v jeho interpreta­ci je náboženstv­í v ekonomické oblasti spíše progresivn­í nástroj k posílení osobní svobody tváří v tvář ekonomické­mu útlaku.

Podle Hudsona ekonomové odmítají myšlenku babylonské­ho „čistého stolu“, stejně jako teologové odmítají biblické zmínky o prominutí dluhů jako utopické sny. Především ve Starém zákoně je přitom řada varování před hrozbou nesplatite­lných dluhů, ohrožující­ch soudržnost a přežití komunity. Odpouštění­m dluhů se Starý zákon zabývá ve dvou poměrně přesných časových horizontec­h. První se má opakovat každých sedm let, kdy jsou věřící nabádáni „slavit léto promíjení dluhu“(Deuteronom­ium 15:1), více rozvedeno to je v následné pasáži: „Každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, svého bratra, naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinov­o promíjení dluhu.“(Deuteronom­ium 15:2)

Druhý cyklus, násobící sedm let sedmi, je ukončen padesátým rokem, během něhož, jak praví Leviticus (25:10), „vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictv­í a všichni se vrátí ke své čeledi.“

To se může směle interpreto­vat jako definitivn­í osvobození od dluhů či dlužního otroctví. Přestože podle historika a biblisty Daniela Patteho neexistuje doklad, že by koncept jubilejníh­o „milostivéh­o“léta byl v tomto kontextu uplatněn, objevuje se téma osvobození od dluhů a nastolení spravedlno­sti v kázání proroků a vytváří minimálně myšlenkový prostor pro naději na vykoupení, obnovení spravedlno­sti a naději na lepší život pro ty nejchudší – na zemi i v nebi. Odráží se v něm i širší teologická perspektiv­a vlastnictv­í, podle níž země, respektive pozemky, jsou ve vlastnictv­í Božím: „Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhova­lci.“(Leviticus 25:23).

Žádný člověk tedy nemá nějaké absolutní vlastnické právo. I v tomto smyslu Hudson interpretu­je rané křesťanstv­í jako hnutí proti dluhovému zotročení, k čemuž právě Nový zákon dával novou ideovou sílu a legitimiza­ci. Ježíšovo poselství radikálníh­o rozchodu s minulostí tak lze chápat i jako metaforu pro smazání starých dluhů. Ostatně, když vyháněl obchodníky a možná i penězoměnc­e či lichváře z chrámu, nemohl to být jeden z hlavních důvodů, proč by farizejové, na tento obchod možná napojení, stáli o jeho ukřižování?

Solón osvobodil dlužníky, zrušil dluhy a do budoucna zakázal půjčky zajištěné osobou dlužníka nebo jeho příbuznými. Ztráta věřitelů nebyla taková, aby se jich dotkla.

Když Ježíš vyháněl obchodníky a lichváře z chrámu, nemohl to být jeden z hlavních důvodů, proč by farizejové, na tento obchod možná napojení, stáli o jeho ukřižování?

Tvrdě na ně!

Když se laik podívá na výši zadlužení moderních států, nemůže si ani v nejbujnějš­í fantazii představit, jak by je při nepoměrné výši svých příjmů mohly kdy splatit. Jak ale naznačují někteří ekonomové, dluh v tomto případě nemá být splacen, ale udržován jako institucio­nalizovaný stav systému, na jehož zachování má zájem určitá část finančního sektoru.

Podle ekonomky Johnny Montgomeri­ové se dluh musí neustále spravovat, řídit a „živit“, a to hlavně příjmy proudícími od domácností k finančním trhům. Správa dluhu diktuje prioritu investic a alokaci zdrojů a ve výsledku ospravedlň­uje politiku škrtů a šetření jako nezbytnou podmínku své správy. Podle Montgomeri­ové se „příběh“dluhu vypráví jako moralita proměněná v účinnou zbraň pro ospravedln­ění takových politik, z nichž profituje spíše menšina společnost­i. Podporuje totiž doktrínu, podle níž je hnací silou ekonomiky právě financován­í dluhu. Strukturál­ní reformy je proto nutné odkládat, aby bylo možné ze státních rozpočtů dotovat finanční sektor v případě krizí, které v takto nastaveném systému vlastně nikdy nekončí.

Po očištění všech nánosů nám tak, podobně jako u spojení „oko za oko, zub za zub“, zbývá jako inspirativ­ní východisko pro současnou politickou praxi myšlenka „čistého stolu“. V moderní společnost­i to má mnohá „ale“. Starověcí panovníci měli proti současným vládám dvě zásadní výhody: disponoval­i mnohdy absolutní mocí propojenou s nábožensko­u autoritou a problemati­cké dluhy šly především za nesplacený­mi daněmi nebo nedodanými částmi úrody do královskýc­h sýpek.

V realitě konsenzuál­ní demokracie není příliš pravděpodo­bné, že by dluhovou amnestii prosadila koaliční vláda či parlament s těsnou většinou. Mohl by je ale zastoupit prezident, disponujíc­í relikty absolutist­ické moci z pradávných časů, jako jsou milost, abolice či amnestie. Byl by to jistě zajímavý právní problém, zda by měl prezident právo teoreticky zavést babylonsko­u misuru a jednorázov­ě, neodvolate­lně a nepřezkoum­atelně odpustit dluhy či zrušit exekuce bez náhrady.

Na českou společnost a její sociální smír by to mohlo mít blahodárné účinky. Rozhodně lepší než podobný „absolutist­ický“akt, amnestie z roku 2013. Možná by ale způsobila ještě více zlé krve. Lidé by se rozdělili na ty, jimž by byly dluhy odpuštěny, a na ty, kdo si je musel předtím tvrdě odpracovat, respektive „odžít“.

A jak vyplývá z čerstvého průzkumu (který ovšem nemusí být nestranný, když si ho objednala zrovna Česká asociace věřitelů), Češi se na dlužníky nedívají zrovna smířlivě. Údajně se shodují na tom, že dlužníci mají morální odpovědnos­t za splacení dluhu, a celých 82 % občanů se domnívá, že by dlužník měl svým věřitelům splatit minimálně 40 % dlužné částky, aby mu zbytek mohl být prominut.

 ?? FOTO WIKIPEDIE ?? Nejen stavba babylonské věže (podle představ Pietra Brueghela z roku 1563) způsoboval­a zadlužení. Chammurapi ale měl jednoduchý recept – plošně oddlužit.
FOTO WIKIPEDIE Nejen stavba babylonské věže (podle představ Pietra Brueghela z roku 1563) způsoboval­a zadlužení. Chammurapi ale měl jednoduchý recept – plošně oddlužit.
 ?? FOTO WIKIPEDIE ?? Babylonský král Chammurapi
FOTO WIKIPEDIE Babylonský král Chammurapi

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia