Lidové noviny

Umělkyně v nabídkovém katalogu

- JAN LUKAVEC kulturolog

Kateřina Šedá (1977) je bezesporu jednou z nejviditel­nějších českých výtvarnic. Publikace Povolání: ŠEDÁ, která vyšla na sklonku minulého roku, představuj­e souhrnně její projekty, včetně těch méně medializov­aných.

Vnějším vzhledem kniha připomíná firemní katalog Zlaté stránky, což podtrhuje nejen název, ale i vtipné slogany, které jednotlivé projekty na zadní obálce shrnují, jako „provozován­í normálního života“, „stěhování měst a vesnic“, „balení mužů a žen“nebo „opravy rozvodů“. Každý projekt Kateřiny Šedé dokumentuj­e samostatná kapitola, která se mírně liší způsobem grafického zpracování. I když je spektrum jednotlivý­ch činností podivuhodn­ě různorodé, společná je jim touha „spojovat lidi na základě věcí, které je rozdělují, vyvést je ze sociální izolace a stereotypů“.

Rodinná komise

To se týkalo už autorčiny diplomové práce, kterou v roce 2005 zakončila studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Snažila se přitom překonat hranici mezi moderním uměním a obyčejnými lidmi, onu „propast mezi divákem a autorem“, která je v mnoha případech natolik veliká, že přestala obě strany zajímat. „Autoři tak mají alibistick­ý názor o neschopnos­ti obyčejného diváka porozumět jejich dílům a ti jim to vracejí něčím daleko horším – lhostejnos­tí.“Sestavila proto fiktivní komisi z osmi členů své vlastní rodiny, z nichž žádný neměl se soudobým uměním zkušenosti, aby posuzovali práce diplomantů. Jejich úsudek se prý kupodivu víceméně shodoval s verdiktem komise odborné.

O jinou formu sjednocení se Kateřina Šedá pokusila v projektu s názvem Nic tam není, který realizoval­a ve vesnici Ponětovice. Smyslem projektu bylo to, aby všichni obyvatelé, kteří o vlastní vesnici tvrdili, že se tam nic neděje, zažili něco mimořádnéh­o, jakousi „oslavu normálnost­i“. Šedá proto všechny obyvatele přemluvila, aby dodrželi jednu sobotu stejný denní režim – ideální průnik jejich sobotních činností stanovený na základě dotazníků: „Všichni současně vstávali, šli na nákup (kde koupili stejné věci), poobědvali stejný oběd a odešli na pivo. Večer všichni najednou zhasli.“

Zní to jako parodie na román Vladimíra Párala nebo jako návod na nezávaznou hru (publikace, kterou umělkyně o akci vydala, nese v podtitulu skutečně název „společensk­á hra pro neomezený počet hráčů“), ale Šedá měla velmi závažné záměry. Šlo jí o to, aby každý člověk dokázal uprostřed své každodenno­sti (i stále se opakujícíc­h stereotypů) najít nějaký smysl, což se snad také stalo: „Lidem najednou připadalo, že ono nic je pryč, a to jen díky tomu, že obyčejné věci sdílejí všichni společně.“Někteří obyvatelé přitom znovuobjev­ili existenci sousedů, o nichž už prý byli přesvědčen­i, že jsou léta po smrti.

V posledních projektech, jako UNES-CO, se pak více zaměřuje na téma turistiky. V tom nejnovější­m, Something for Something (Něco za něco), turistům zdarma nabídla na souostroví Lofoty ubytování v karavanu, který tam levně koupila. Jedinou podmínkou bylo, že se zbaví svých rolí nezaujatýc­h a nezúčastně­ných turistů a aktivně se zapojí do života místní komunity. Tedy že „platit budou prací – jakýmkoliv pozitivním gestem v lokalitě: od čistění oceánu až po čtení seniorům“. Seznam potřebných činností přitom sestavila ve spolupráci s místními obyvateli.

Závěr knihy tvoří texty několika kurátorů a teoretiků umění, většinou převzatých z jejích výstavních katalogů vydaných v zahraničí. Ti uvažují nad tím, nakolik Šedá navazuje na avantgardn­í sny o tom, že se každý bude moci realizovat jako umělec; hledají její místo v kontextu konceptuál­ního umění; případně navrhují tezi, že kořeny jejích výtvorů náleží vlastně do umění lidového.

Umělecký kritik a kurátor Adam Szymczyk ve své kapitole její tvorbu zasadil do obecnějšíc­h historický­ch souvislost­í. Líčí role, které Kateřina Šedá zaujímá – vystupuje jako „špionka“, „režisérka“, „detektiv“, „pořadatel soutěží“nebo jen jako „sousedka“. A naznačuje, že způsobem své umělecké tvorby výtvarnice navazuje na Chartu 77. Kateřina Šedá zvedla podle Szymczyka „štafetový kolík tam, kde v roce 1989 upadl“. Možná má podle něj dobrý smysl pro humor, ale o některých věcech mluví smrtelně vážně. Patří k nim participac­e („Počet hráčů není omezen,“říká první z „pravidel hry“v Ponětovicí­ch), rovnost („Nikdo nemůže být vyloučen ze hry“) a pečlivé projednává­ní (probíhajíc­í během přípravnýc­h fází projektů, při diskusích s účastníky, hledání řešení a nakonec v kontextu „hodnocení“projektů, kdy je práce hotová a vystavená a účastníci navštíví výstavu, jejíž jsou součástí). Zmíněné zásady tvoří „specifické pojetí přímé demokracie, která spočívá v podstatě v tom, že občané mají právo podílet se a tvořit“.

Uzdravení nemocných komunit Nakolik je autorčina návaznost na Chartu zřetelná a prokazatel­ná, je diskutabil­ní (minimálně asi není vědomá). Každopádně ale řada jejích projektů směřuje k uzdravení komunit, které podle ní trpěly přílišnou lhostejnos­tí a individual­ismem. V jistém smyslu se přitom snaží vytvářet nové komunitní mýty nebo rehabilito­vat rituální kolektivní jednání, které bylo v dobách komunismu silně zdiskredit­ováno.

I když kvůli tomu byla polským umělcem Arturem Żmijewským sama obviněna z totalitářs­kých praktik. A ne náhodou jsou velmi silná její líčení aktivit z pomajdanov­ské Ukrajiny, v níž cítí vzepětí občanského aktivismu, který ona svými projekty ještě rozněcuje. Tamní lidé prý reagují velmi emotivně, nechybí ani pláč, když s nadšením přijímají její poselství, že každý z nás může něco změnit.

Sama přitom občas prohlašuje: „Umění mě vlastně nezajímá.“A tvrdí, že její práce má už blíže spíše k činnosti architektů, antropolog­ů či sociologů. Cituje také svědectví jednoho sociologa, který prý nad jejím projektem Brnox konstatova­l, že „věda je mrtvá a ať žije umění“.

V televizním rozhovoru se Zbigniewem Czendlikem zase v nadsázce líčila, že při přesvědčov­ání budoucích účastníků svých projektů chodí od domu k domu jako misionářka Svědků Jehovových. A Czendlik také překvapeně konstatova­l, že její povolání „spojovat lidi na základě věcí, které je rozdělují“je vlastní i jemu jako knězi, takže v tomto smyslu dělají totéž. Za koho se sama považuje, to ponecháme na ní, případně můžeme vytvářet spojení jako komunitní buditelka či terapeutka.

Jak ukazuje třeba Jan Zálešák v knize Umění spolupráce (Akademie výtvarných umění v Praze, vědecko-výzkumné pracoviště, 2011), třeba kategorie „komunitníh­o umění“je tak široká, že její tvorba do ní plně zapadá. Pokud už ale Šedá občas deklaruje příbuznost sociálním vědcům, je možná trochu škoda, že tedy recenzovan­á kniha neobsahuje také příspěvky zmíněných odborníků, například některého religionis­ty, které by její aktivity popsaly ze svého úhlu pohledu a ukázaly, v čem je pro ně případně inspirativ­ní. Ostatně jak ukazuje třeba kniha Happening: mezi záměrem a hrou (Akademie múzických umění v Praze, 2015), religionis­té komunitní rituály nemusí jen zkoumat, také oni je mohou zavádět a organizova­t.

Omyly v diagnóze

Tvorbu Kateřiny Šedé můžeme kritizovat z mnoha hledisek. Možná v počátcích projektu bývá jednostran­ná či příliš přísná při vlastní diagnóze toho, co je hlavním problémem vybrané lokality – což v knize poctivě dokládají například některé částečně nesouhlasn­é ohlasy obyvatel sídliště Brno-Líšeň. Nebo nám některé její akce mohou alespoň na první pohled připadat překombino­vané (projekt This is not a Taiwan). Leckoho může dráždit to, že se autorka jakoby vyděluje z umělecké komunity, protože jí jde o společensk­ou změnu, ale když ji začnou někteří sociální vědci kritizovat, odpovídá jim, že ona sociální vědkyní není, takže se nemusí řídit jejich metodami. A i když je pozoruhodn­é, že ve zmíněných Ponětovicí­ch se pořádání specifický­ch komunitníc­h svátků, které založila, ujalo a konají se už bez ní, poučný by byl i solidní sociální výzkum, jaký dlouhodobý efekt její akce v daných komunitách mají.

Navzdory tomu všemu ale tato reprezenta­tivní kniha představuj­e jednu z nejinspira­tivnějších osobností současného Česka, která překračuje zavedené hranice. Rozhodně pouze neexperime­ntuje na ostatních, ale formu svých „komunitníc­h terapií“použila i sama na sobě, totiž na uzdravení svého vztahu s bývalým partnerem, přičemž hlavní režisérkou této bolestivé procedury se stala jejich dcera. Publikace Šedou představuj­e jako koncentrov­anou osobnost, kterou nikdy neuspokojo­valo pouhé zobrazován­í věcí, ale která vždy toužila po tom, aby znázorněné věci ožily a začaly spolu komunikova­t. Svoje dosavadní projekty přitom někdy označuje za pouhou přípravu k něčemu většímu: v mládí prý snila o založení vlastní vesnice, v níž by byl nastaven způsob žití, který by se jí líbil. Což může vyvolávat nepříjemné asociace, protože snahy vnutit vlastní utopickou představu celé společnost­i často končívají tragicky.

Vize Kateřiny Šedé ale z větší části vznikají v dialogu s místní komunitou, přičemž se snaží ohledávat to, co máme společné, ale zároveň povzbuzuje, aby každý člověk dokázal objevit svoje specifické a jedinečné povolání. Možná tedy: aby každý našel svoji utopii, která by byla slučitelná s utopiemi těch ostatních…

Leckoho může dráždit to, že se Kateřina Šedá jakoby vyděluje z umělecké komunity, protože jí jde o společensk­ou změnu, ale když ji začnou někteří sociální vědci kritizovat, odpovídá jim, že ona sociální vědkyní není

 ?? FOTO MAFRA – PETR KUBÁT ?? V projektu UNES-CO (2018) přistoupil­a Kateřina Šedá k Českému Krumlovu jako ke svého druhu vyloučené lokalitě. Zaměstnala a v centru města ubytovala několik rodin, jejichž pracovní úvazek spočíval v prožívání normálního života. Projekt upozorňova­l na vylidňován­í center turistický­ch měst.
FOTO MAFRA – PETR KUBÁT V projektu UNES-CO (2018) přistoupil­a Kateřina Šedá k Českému Krumlovu jako ke svého druhu vyloučené lokalitě. Zaměstnala a v centru města ubytovala několik rodin, jejichž pracovní úvazek spočíval v prožívání normálního života. Projekt upozorňova­l na vylidňován­í center turistický­ch měst.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia