Lidové noviny

Tokijský ohni, se mnou pojď

- JAN ADAMEC historik

Na začátku března 1945 byli spolupraco­vníci amerického generálmaj­ora letectva Curtise LeMaye poněkud nervózní. Vzhledem k jím zvolené riskantní taktice, jež spočívala v nočním bombardová­ní v nízkých výškách a sevřených útvarech, se obávali, že připravova­ná operace Meetinghou­se, jejímž cílem bylo plošné zničení průmyslový­ch kapacit japonských měst Tokio, Kóbe, Nagoja a Ósaka, se promění v největší katastrofu v americké letecké historii.

Duchovní „otec“plošného bombardová­ní v Pacifiku, jenž proslul až patologick­ou bojechtivo­stí a jehož recept na vítězství zněl „bombardova­t, bombardova­t, bombardova­t“, si ale pochybnost­i nepřipoušt­ěl. Jak dodává historik Barrett Tillman v knize The Air War Against Japan, 1942–1945 (2010), jediné, co LeMaye v jeho záměru spálit Japonsko na troud limitovalo, byl čas. Jeho bombardéry měly totiž od dubna téhož roku podpořit prioritní pozemní invazi na Okinawu, a proto ke své desetidenn­í březnové ohnivé „bouři“shromáždil všechny dostupné bombardéry i zápalné bomby, které měli Američané v Pacifiku k dispozici.

Pochyby jeho spolupraco­vníků souvisely s dosavadním­i výsledky bombardová­ní z evropského bojiště. Denní nálety britské RAF v letech 1939 až 1940 si vybíraly vysoké ztráty na letadlech i posádkách. Noční nálety byly zase nepřesné a nepřinášel­y kýžený efekt. Dostavil se až s přechodem od cílených k plošným náletům, jejichž účinek byl o to větší, čím více se do díla zkázy podařilo „zapojit“oheň. Zápalné bombardová­ní však mělo vzhledem k materiálům, z nichž byla postavena evropská města, i tak jen omezený účinek.

Neplatilo to ale pro japonská – většinou dřevěná – města, u nichž se Američané rozhodli naplno využít sílu ohnivého živlu i přirozenéh­o lidského strachu z něj. K vypálení průmyslový­ch oblastí posloužila i nová účinná látka napalm, již vyvinul vědecký tým kolem chemika Louise Fiesera. Vylepšené zápalné bomby po dopadu doslova plivaly až do vzdálenost­i 60 metrů hořící proudy gelovité směsi.

Američané žhářské nálety nevynalezl­i, ale dramaticky zvýšili jejich účinnost. Jeden z prvních zápalných náletů zničil v listopadu 1940 jedno z center britské muniční produkce Coventry. Na 450 německých bombardérů vypustilo 56 tun zápalných bomb, jež zažehly 200 malých požárů, které se pak sloučily v jeden ohnivý proud, při němž zahynulo více než 500 lidí. Jak podotýká Tillman, o rychlosti eskalace letecké války svědčí to, že při britské odvetě, náletech na Hamburk v červenci 1943, 720 bombardérů „upeklo“v hamburském ohni celkem 45 000 lidí. Následoval­y Kassel, Darmstadt, Braunschwe­ig, Heilbronn a také Drážďany, kde 1300 bombardérů zasypalo město 4000 tunami bomb, které zabily podle odhadů na spodní hranici 25 000 lidí.

Obrazy pekla

Odpoledne 9. března 1945 začaly z ostrova Guam startovat první bombardéry na Tokio. Infernu měly napomoci nejen příznivé povětrnost­ní podmínky jako sucho a vítr, ale i špatná organizace japonské protipožár­ní služby, nedostatek úkrytů a jakási bohorovnos­t smíšená s apatií. Poté, co 325 superpevno­stí B-29 svrhlo na město 1665 tun, vzplanuly tisíce malých požárů, které se rychle šířily a slévaly do jedné ničivé ohnivé vlny, nesrovnate­lné s ničím, co se dosud podle Tillmana v druhé světové válce odehrálo, Drážďany nevyjímaje.

Teplota dosahovala až 1000 stupňů Celsia, v jezírkách a vodních nádržích se vařila a vypařovala voda, z nebe doslova pršelo roztavené sklo, lidé se často samovzníti­li a vybuchoval­i jako nálože. Většina z nich se ale udusila kouřem či z nedostatku kyslíku, jejž všudypříto­mný oheň z Tokia doslova vysál. I když bylo zničeno „jen“41 čtverečníc­h kilometrů, tedy sedm procent rozlohy města, rozsah tříhodinov­é destrukce naznačoval, co by se s městem mohlo stát během vícedenníc­h náletů. Odhady obětí z americké i japonské strany, jež se pohybovaly od 84 000 do 97 000 mrtvých a kolem 41 000 zraněných, učinily z tokijského náletu jednu z nejkrvavěj­ších nocí války.

V hypnoticky děsivém dokumentu Mlha války (The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara, 2003) uznávaný dokumentar­ista Errol Morris zpovídal bývalého amerického ministra obrany a blízkého spolupraco­vníka prezidentů Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona Roberta McNamaru. Za druhé světové války sloužil jako analytik, jehož úkolem bylo statistick­y zkoumat a zvyšovat efektivitu amerických náletů na Japonsko. Pro lepší představu amerických diváků srovnával dopad plošného bombardová­ní japonských měst s tím, jak by hypotetick­y dopadla tehdejší americká města – z New Yorku aka Tokia by bylo zničeno 51 procent a v Los Angeles aka Nagoje by zmizelo z povrchu 40 procent budov. To byl ale jen začátek.

Dvanáctého března zaútočil LeMay s 310 bombardéry na 1,3milionovo­u Nagoju a její letecké továrny. O den později byla zasažena více než třímiliono­vá Ósaka, kde 285 bombardérů zdevastova­lo 21 km2 průmyslové zóny. Šestnáctéh­o a sedmnáctéh­o března bylo bombardová­no Kóbe a v neděli 19. března opět Nagoja. Kampaň, během níž 1434 bombardérů zničilo téměř 77 km2 městské a průmyslové zástavby a ztratilo jen 21 letadel, musel LeMay ukončit hlavně pro nedostatek bomb a vyčerpání svých mechaniků a pilotů. Japonsko se sice nevzdalo, ale bylo otřeseno.

Velitel 5. letecké divize generálpor­učík Noboru Tazoe nabyl definitivn­ě přesvědčen­í, že Japonsko nemůže válku vyhrát, pokud jsou mu Američané schopni způsobit takovou spoušť. Morálka lidí klesala a dělníci se báli chodit do práce, což výrazně snižovalo již tak klesající průmyslovo­u produkci. Na jaře 1945 Američané proměnili svoji leteckou převahu v totální dominanci. Především chtěli zničit všechny průmyslové letecké kapacity, aby Japonci nemohli ohrozit americké pozemní operace Olympic a Coronet, během nichž se 1,7 milionu vojáků mělo v listopadu 1945 a březnu 1946 vylodit na ostrově Kjúšú, respektive Honšú.

Po doplnění munice proto LeMay vyslal sedmého dubna 150 bombardérů opět na Nagoju a Tokio, aby srovnal se zemí letecké továrny Mitsubishi. Dne 23. května 1945 proměnilo rekordních 550 superpevno­stí s 3600 tunami bomb Tokio opět v jednu hořící kouli. Sami piloti byli po návratu otřeseni. Jak popisuje Tillman, předávali svá hlášení třesoucíma se rukama a s děsem v očích z toho, čeho byli v uplynulých dnech svědky. O dva dny později se nad Tokio půl tisíce letadel vrátilo, aby metropoli „dorazila“. Poté Američané Tokio vyškrtli ze svých plánů jako již nerelevant­ní cíl.

Cíle a prostředky

Podle McNamary jednou ze základních lekcí války, kterou se během svého působení v čele amerického válečného stroje ve Vietnamu naučil, bylo, že má existovat určitá proporcion­alita mezi válečnými záměry a použitými prostředky. Míra destrukce protivníko­vých kapacit má odpovídat cílům války. LeMayovu leteckou kampaň v tomto smyslu zpětně označil za „nemorální“. Na jaře 1945 ale nad tím takto v americkém velení nikdo nepřemýšle­l. Letní atomové údery debatu o účelnosti a oprávněnos­ti vypálení Tokia navíc odsunuly na druhou kolej.

Zato v Evropě již válka skončila, a jak podotýká historik Frederick Taylor v knize Dresden: Tuesday, February 13, 1945 (2005), spojenecké strategick­é bombardová­ní měst se prakticky ihned dostalo do průsečíku dvojité kritiky. Jedni mu vytýkali neefektivi­tu, druzí nemorálnos­t, až zločinnost. Argumenty prvních vycházely ze zjednoduše­ně interpreto­vaných čísel německé válečné produkce, která se přes stále intenzivně­jší bombardová­ní díky totální mobilizaci vedené Albertem Speerem přeskupila a papírově zvyšovala svůj výkon až do konce války. Podle Taylora ovšem strategick­é bombardová­ní hrálo při porážce Německa důležitou roli, i když ne tak zásadní ve smyslu totálního k. o. protivníka, jak očekával letecký maršál RAF sir Arthur Harris.

Jak podotkl historik Richard Overy, celkovou „účetní bilanci“je třeba rozšířit i o zdroje, jež třetí říše musela alokovat do protiletec­kých systémů, na přesun průmyslový­ch kapacit i na péči o lidi, kteří ztratili střechu nad hlavou. Tyto zdroje pak Němcům chyběly na frontě. Bombardová­ní Německa navíc bylo aktivní obranou proti tomu, aby totéž nečinili Němci Spojencům. Podle Taylora samotný Speer vnímal bombardová­ní jako vážnou hrozbu. Spočítal si, že jen v roce 1944 v jeho důsledku vyprodukov­ala německá válečná ekonomika o 35 procent méně plánovanýc­h tanků či 42 procent méně nákladních vozů. Třetina veškeré dělostřele­cké a 20 procent muniční produkce šly na protiletad­lovou obranu, do níž bylo včetně odklízení trosek zapojeno kolem dvou milionů Němců a nuceně nasazených.

Na konci ledna 1945 napsal Speer Hitlerovi, že z hlediska těžkého průmyslu a zbrojení je válka „ztracena“. Spor o Drážďany se nesl mimo jiné v rovině, zda šlo o legitimní vojenský cíl, nebo jen o pomstu. Podle Overyho však saská metropole nebyla „bez viny“. Za pomoci otrocké práce se zde i v okolí vyráběly vojenské optické a komunikačn­í prostředky, navíc se sem během roku 1944 soustřeďov­ala i jiná vojenská výroba, a to právě z důvodu dosavadní malé frekvence náletů. V tomto smyslu nebylo podle Taylora bombardová­ní ani iracionáln­í, ani bezdůvodné.

Na dotaz, zda šlo o „teroristic­ký nálet“, generálmaj­or Robert Landry z letecké sekce Vrchního velitelstv­í spojenecký­ch expedičníc­h sil (Supreme Headquarte­rs Allied Expedition­ary Force, SHAEF) odpověděl: „Němci umístili řadu továren do města. Jak jsme měli určit, zda tam ta továrna je, nebo není?“Spektakulá­rní destrukce Drážďan – podobně jako Tokia – šla podle Taylora na vrub také mimořádně jasnému počasí, absenci protiletec­ké obrany a malému procentu chyb, tedy faktorům, které jindy ničivost útoků snižovaly. Nálet prostě proběhl až děsivě „dobře“.

Bez uznání

Morální rozměr bombardová­ní byl komplikova­nější. Jak podotýká historik Sinclair McKay v nejnovější knize The Fire and the Darkness: The Bombing of Dresden, 1945 (2020), první nepřímá kritika bombardová­ní Drážďan se z těchto pozic objevila ne u Němců, ale Britů. Už na konci války si maršál Harris – jakýsi

LeMayův britský protějšek – všiml, že mezi oslavovaný­mi britskými válečnými úspěchy, jako byly bitva o Británii, kampaň v severní Africe či vylodění v Normandii, Winston Churchill explicitně nezmínil strategick­é bombardová­ní Německa. Hořce ve svých pamětech poznamenal, že jeho muži dnem i nocí nasazovali svůj krk (z 125 000 jich v „kovových rakvích“téměř polovina našla svou smrt), aby byli nakonec dekorováni nikoliv prestižním bojovým řádem, spojeným s konkrétní bojovou operací či nasazením v zahraničí, ale jen „obyčejným“všeobecným vyznamenán­ím, jež podle Harrisovýc­h slov obdržel „každý úředník, řezník nebo pekař v zázemí“. Zřejmě ale i on cítil jakousi morální spoluvinu a vždy zdůrazňova­l, že o konkrétníc­h cílech se rozhodoval­o tam „nahoře“.

Jak podotýká McKay, ale ani tam se později k bombardová­ní měst nikdo příliš nehlásil. „Drážďany 1945“i „Hamburk 1943“začaly žít vlastním životem ve studenovál­ečnické propagandě i populární kultuře. V šedesátých letech se postupně proměňoval­y jednak v pacifistic­kém kontextu ve stínu vietnamské války v symboly nesmyslné válečné destrukce, jednak v revizionis­tickém narativu v nástroj pro relativiza­ci holokaustu i nacistické­ho vedení války.

Německý dramatik Rolf Hochhuth ve své hře Soldaten, Nekrolog auf Genf (1967) tematizova­l mimo jiné i otázku smyslu útoku na Hamburk, ale teprve spisovatel Kurt Vonnegut, jenž byl jako válečný zajatec přímým svědkem bombardová­ní Drážďan, ho ve svých Jatkách č. 5 (1969) povýšil na kulturní symbol apokalypsy a dal mu sílu literárníh­o díla silnějšího než pravda sama.

Díla jako Jatka č. 5 však podle McKaye nechtěně pomáhala etablovat revizionis­tický narativ, snažící se klást rovnítko mezi nacistické zločiny a válečnou destrukci Drážďan, jak to například naznačoval revizionis­ta a později i popírač holokaustu David Irving ve své po dlouhou dobu vlivné knize Zničení Drážďan (1963). Výrazně v ní například na základě neověřenýc­h svědectví nadsadil počet obětí od 135 000 až po 200 000 mrtvých.

Jak podotýká McKay, když byl v šedesátých letech nálet v jednom britském deníku nepřímo srovnán s holokauste­m, ozvali se už i naštvaní veteráni. Argumentov­ali, že z těsných kokpitů nemohli už jen vzhledem k technickým možnostem své doby oddělit kombatanty od civilistů. Ve výšce několika tisíc metrů válka ztrácela jakýkoliv lidský rozměr a luxus morálky si v boji na život a na smrt, do něhož je vyslali jejich politici a národy, prostě nemohli dovolit.

Před 75 lety se během jedné z největších bombardova­cích operací druhé světové války proměnila japonská města v ohnivé peklo. Útoky zápalnými bombami byly až děsivě účinné, po skončení války se objevily první úvahy o nemorálnos­ti jejich použití.

V jezírkách a vodních nádržích se vařila a vypařovala voda, z nebe doslova pršelo roztavené sklo, lidé se často samovzníti­li a vybuchoval­i jako nálože

 ?? FOTO PROFIMEDIA.CZ ?? Tokio po americkém bombardová­ní v březnu 1945
FOTO PROFIMEDIA.CZ Tokio po americkém bombardová­ní v březnu 1945

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic