Lidové noviny

Vítězové a poražení černé smrti

- JAN ADAMEC historik

Evropou se morová černá smrt nejničivěj­i prohnala v období 1347 až 1352, aby se pak ještě několikrát vrátila v letech 1360, 1374, 1389, 1665 či 1720. Odhadem až desítky milionů mrtvých ji v poměru k celkovému počtu obyvatel zařazují mezi jednu z nejhorších demografic­kých katastrof v evropských dějinách. Vyvolala řadu krátkodobý­ch šokových změn, měla ale i dlouhodobý dopad na společnost, její mentalitu i ekonomiku. Někde byl mor primárním hybatelem změn, jindy jen urychlovač­em nebo naopak zpomalovač­em již probíhajíc­ích procesů. Záleželo také na míře postižení – některé oblasti Evropy, především na západě, byly zle zdecimován­y, jiné zůstaly relativně ušetřeny.

Bezmoc i strach tváří v tvář všudypříto­mné a nelítostné nemoci měnily kulturně-společensk­é vzorce a aktivovaly temné stránky lidské psychiky. Jak podotýká historik Samuel Cohn, mor vyvolával psychické trauma, jež si lidé vybíjeli v násilí proti menšinám v zoufalé snaze najít viníky zkázy. Francie, německy mluvící země, Španělsko i České království byly svědky řady násilných pogromů proti Židům, kteří byli obviňováni ze záměrného šíření nemoci a trávení studní a potravin.

Mor také naleptával rodinnou soudržnost. Ty, kdo nebyli nakaženi, strach z nákazy a smrti ochromil někdy natolik, že opouštěli své nejbližší a nechávali je svému osudu, aby v utrpení a samotě čekali na smrt. Další reakcí byla horizontál­ní mobilita. Lidé instinktiv­ně utíkali z promořenýc­h měst na venkov v přesvědčen­í, že jsou zde pro šíření moru méně příznivé podmínky, včetně menší hustoty a zdravějšíh­o vzduchu.

Smrti neujde nikdo

Podle historika Toma Jamese byla „první linií obrany“středověké­ho člověka intenzivně­jší víra. Lidé se vroucněji obraceli k Bohu v očekávání smrti a posledního soudu. Nevěděli, kdy epidemie skončí, a nebylo od věci předpoklád­at, že smrti nakonec neujde nikdo. Někdo se kál až na hranici flagelanst­ví, jiný si naopak chtěl podle hesla carpe diem užít, což někde vedlo spolu se slábnoucím dozorem církve k uvolnění morálních a sexuálních pravidel. Podle historika Ola Jörgena Benedictow­a se dočasně „zastavila“renesance jako myšlenkově-kulturní proces, aby se obnovila až kolem 50. let 15. století. Umělci v morovém stínu směrovali svoji duchovní sílu a energii spíše než na oslavu krásy a života na tzv. ars moriendi, umění smrti, spásy a věčného života.

Víra v Boha se více individual­izovala. Smrt demokratic­ky „sklízela“mezi rolníky i biskupy, což výrazně narušilo církevní strukturu i její moc. Věřící mnohde zůstali na „spojení“s Bohem sami. Oslabením zprostředk­ující role kněží se tak podle některých historiků otevírá cesta k evropské reformaci. Autorita církve jako garanta spásy poklesla, a jak podotýká James, za svoji spásu věřící ručil stále více jen svým zbožným životem. Zemřelé kněze nahrazoval­i noví klerici, jimž ale trvalo dlouho, než se zaučili. Jejich farníci si pak na ně nezřídka stěžovali, že jsou nevzdělaní a vzhledem k obecnému nedostatku lidí na „církevním trhu“žádají stále větší poplatky. A někdy ze své služby prostě zběhli. Morální úpadek církve byl pak zdrojem prereforma­ční společensk­é kritiky.

Boom sňatkového trhu

Jak ale dodává historik Mark Ormrod, lidé středověku byli na katastrofy a přírodní neštěstí, nad nimiž neměli a nemohli mít kontrolu, více zvyklí než my. Brali je jako danost, o níž nemá cenu příliš přemýšlet, a pokud přežili, dokázali se rychle postavit na vlastní nohy a začít nový život. V éře postmorové tak zažíval boom například sňatkový trh – mnoho lidí ztratilo své partnery a hledalo nové. Jako každá zásadní katastrofa měla své poražené i vítěze.

Z dramatické­ho populačníh­o poklesu vytěžili krátkodobě více obyčejní, manuálně pracující lidé. Když epidemie ustoupila, měli například k dispozici více kvalitnějš­í a nutričně bohatší potravy jako maso a mléko. Společnost se obrátila „hlavou vzhůru“. Rolníci se stali „nedostatko­vým zbožím“, mohli si vybírat své pány a žádat více za své služby i produkty. Vládnoucí elity někde reagovaly represivně ve snaze udržet status quo. Například v roce 1349 vydali v Anglii nařízení o zmrazení mezd a odměn na předmorovo­u úroveň, aby tak zabránili rolníkům a řemeslníků­m žádat si vyšší mzdy. Nájmy přesto padaly, půda zůstávala neobdělána a příjmy vlastníků půdy dále klesaly.

Někteří historici hovoří o období 1350 až 1500 jako o „zlaté době“pro ženy. Vzhledem k dramatické­mu poklesu pracovní síly ženám prostě někdy nezbývalo nic jiného, než se místo zemřelých otců, manželů či bratrů ujmout řemesla nebo se vrhnout na obchod, což by bylo za normálních okolností nemyslitel­né. Jak podotýká historička Caroline Barronová, po epidemii se v londýnskýc­h archivech objevují ve zvýšené míře záznamy o ženách, které se vyučily řemeslu nebo provozoval­y obchod. Společnost ovšem zůstávala striktně patriarchá­lní a kromě dočasné ekonomické emancipace nenabídla jinak ekonomicky samostatný­m ženám podíl na politickýc­h rozhodnutí­ch. Jakmile se z morové rány vzpamatova­la, rychle ukončila i tento shůry vynucený emancipačn­í experiment a ženám opět vykázala prostor mezi „kostelem, kuchyní a dětmi“.

Danost, o níž nemá cenu příliš přemýšlet. I tak byla středověko­u populací reflektová­na epidemie moru, která postihla Evropu v polovině 14. století.

Zabiják feudalismu

Mor 14. století bývá označován za „zabijáka feudalismu“jako společensk­o-ekonomické­ho systému závazků osobní i pracovní povahy od rolníka či nájemce směrem k pánovi. Podle Marka Ormroda ovšem na důsledky černé smrti reagovaly elity jinak v západní a jinak ve východní Evropě.

Na západě nedostatek lidí a z toho plynoucí rostoucí ekonomická vyjednávac­í síla rolníků a pracujícíc­h obecně vedla k tomu, že feudální páni nebyli schopni vynucovat si svoje tradiční práva. Chtě nechtě museli respektova­t pravidla nabídky a poptávky a „volného trhu“, na němž dočasně tahali za kratší konec. Nevolnictv­í či „tuhé člověčenst­ví“jako systém, v němž byl rolník i se svou rodinou připoután k danému místu a musel svému pánovi bezplatně poskytovat řadu úsluh, ztratil své opodstatně­ní. Ve východní Evropě ovšem páni zareagoval­i – protože mohli – opačně. Vazbu rolníků ještě utužili a donutili je k větším závazkům a povinnoste­m, což podle Ormroda výrazně ovlivnilo regionální ekonomický vývoj na několik staletí.

Jedním ze střednědob­ých důsledků moru byl nárůst plochy půdy, kterou nikdo neobděláva­l. Někde se opuštěná pole zcelila a proměnila v pastviny. Právník a kancléř krále Jindřicha VIII. sir Thomas Moore si na přelomu 15. a 16. století všiml, že celý anglický venkov jako by byl doslova přecpán ovcemi. Jinde si ovšem půdu vzal zpět les. Jedna z nepotvrzen­ých hypotéz dokonce zní, že dramatický nárůst neobděláva­né půdy a následná reforestac­e, tedy znovuzales­nění Evropy miliony nových stromů, vedly ke zvýšené absorpci oxidu uhličitého z atmosféry, a tím i od přibližně 16. století k výraznému ochlazení klimatu v rámci tzv. malé doby ledové.

Věřící mnohde zůstali na „spojení“s Bohem sami. Oslabením zprostředk­ující role kněží se tak podle některých historiků otevírá cesta k evropské reformaci.

 ?? REPRO MUSEO DEL PRADO ?? Triumf smrti. Detail obrazu vlámského malíře 16. století Pietera Bruegela staršího.
REPRO MUSEO DEL PRADO Triumf smrti. Detail obrazu vlámského malíře 16. století Pietera Bruegela staršího.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic