Lidové noviny

Hohenzolle­rnové chtějí restituova­t

- JAN ADAMEC historik

Restituční spory bývalé pruské dynastie se Spolkovou republikou, Braniborsk­em a Berlínem se táhnou již od roku 2013. Teprve v poslední době se však o nich začalo v Německu veřejně mluvit – a vzniklo z toho další kolo diskuse o německých vinách ve 20. století.

Harry a Meghan „Sussexovi“způsobili globální poprask tím, že se rozhodli stáhnout ze světel mediálních ramp. Jak podotýká novinář Frederick Studemann z The Financial Times, jejich vzdálení příbuzní Hohenzolle­rnové dosáhli – byť pouze v německém kontextu – téhož tím, že svůj dosavadní komfort mediálního polozapomn­ění naopak opustili. Respektive byli nuceni opustit, když se na veřejnosti začala propírat jejich právní bitva s německým státem o tisíce uměleckých předmětů a nemovitost­í vyvlastněn­ých po druhé světové válce.

Spor se obě strany snažily dlouho držet za zavřenými dveřmi. Pak si ovšem v listopadu 2019 třiačtyřic­etiletou hlavu rodu Georga Friedricha Ferdinanda, prapravnuk­a posledního německého císaře Viléma II., vzal na paškál komik Jan Böhmermann, jenž se o tři roky dříve proslavil svým satirickým výpadem proti tureckému prezidentu Erdoganovi. S příznačnou dávkou nekorektno­sti, vulgarit a pro politiky i novináře nemyslitel­né otevřenost­i, kryté posvátným šaškovským statusem, se v pořadu „Neo Magazin Royale“strefoval do prince jako typického představit­ele zahálčivé „zlaté smetánky“. Vedle toho ovšem zveřejnil i do té doby tajné právně-historické expertizy a otevřel tím cennou debatu o roli Hohenzolle­rnů v německých dějinách. A ta je všechno, jen ne neproblema­tická.

Spory bývalých monarchů

Restituční jednání probíhají mezi německým státem, spolkovým státem Braniborsk­o, městem Berlín a Hohenzolle­rny již od roku 2013. Někteří správci muzeí a zámků se obávají, že případná úspěšná restituce artefaktů, včetně unikátního neuwiedské­ho psacího stolu od Davida Roentgena z 18. století či děl Friedricha Tischbeina nebo Lucase Cranacha staršího i mladšího, naruší celistvost, přístupnos­t či samotnou existenci unikátních sbírek. Jak ale podle Deutsche Welle sdělil právník Hohenzolle­rnů Markus Hennig, jeho klient chce sbírky v existující­ch muzeích pro veřejnost zachovat, i když by se nebránil ani svému „rodinnému muzeu“, v němž by restituova­ná díla vystavil.

Spory mezi státem a bývalými vládnoucím­i rody o majetek nejsou v Evropě po roce 1989 ojedinělé. Simeon Borisov Sasko-Koburský-Gotha se jako šestiletý stal v roce 1943 bulharským carem Simeonem II., ale po skončení druhé světové války byl na základě výsledků referenda sesazen a „odejit“do exilu. Po roce 1989 jej vlna popularity vynesla až do premiérské­ho křesla, když v červnu 2001 jím založená strana zvítězila v parlamentn­ích volbách. Simeon se sice nikdy formálně nevzdal nároku na trůn, jako premiér však přísahal, že bude chránit republikán­skou ústavu. V roce 1992 mu byla na základě restituční­ho zákona většina rodového majetku vrácena, po jeho politickém pádu však začal bulharský stát svoji restituci revokovat. Právní bitva vyvrcholil­a v dubnu 2018, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že se bude dvěma Simeonovým­i restituční­mi stížnostmi zabývat.

Úspěšnější byl Simeonův „kolega“, rumunský bývalý král Michal z dynastie Hohenzolle­rn-Sigmaringe­n, jenž musel po druhé světové válce také nuceně opustit zemi i trůn. Po pádu komunistic­ké diktatury získal po značných obstrukcíc­h postkomuni­stů zpět občanství a v červnu 2005 mu parlament schválil kompenzaci ve výši 30 milionů eur především za karpatský zámek Peleș, jejž svého času využíval i rumunský diktátor Nicolae Ceaușescu. Jak podotkl historik Dennis Deletant, dohodu urychlila i snaha Rumunska smést ze stolu staré spory a rychle splnit kritéria pro vstup do EU. O majetek se se státem soudili i další bývalí monarchové či jejich potomci, jako například bývalý řecký král Konstantin II., korunní princ bývalého Království Jugoslávie Alexandr II. Karađorđev­ić nebo potomek posledního císaře Rakousko-Uherska Karla I., Karel Habsbursko-Lotrinský.

Nahnědlí šlechtici

V balkánském kontextu úvahy o restituci majetku, nebo dokonce restauraci monarchie reflektova­ly aktuální politické spory o budoucnost země nebo volání postkomuni­stickou transforma­cí zkrušené veřejnosti po „starých dobrých časech“idealizova­né monarchick­é minulosti. Spor o hohenzolle­rnský majetek se však spíše nese v duchu typicky německé debaty o historii a německé vině za 20. století. V tomto smyslu je symbolické, že zvláštní pozornost přitáhl požadavek Hohenzolle­rnů, aby získali právo stálého pobytu na zámku Cecilienho­f v Postupimi, jejž poslední německý císař Vilém II., který vládl v letech 1888–1918, nechal za první světové války postavit pro svého nejstaršíh­o syna – korunního prince Viléma – a jeho ženu Cecílii. Císař po prohrané válce odešel do exilu v nizozemské­m Doornu a do Německa se již nikdy nevrátil. Jeho syn, ovšem jen jako soukromá osoba, ve své rodné zemi žít mohl.

V červnu 1926 výmarská republika vypsala referendum o beznáhrado­vém vyvlastněn­í majetku Hohenzolle­rnů, které ale dopadlo ve prospěch bývalých vládců. Na základě následné dohody se mohl princ Vilém se svojí ženou na Cecilienho­f vrátit a několikrát tu pohostit také Adolfa Hitlera. V dubnu 1934 se zde dokonce nechal vyfotit v uniformě SA a s hákovým křížem na ruce. Na začátku roku 1945 ovšem zámek opustil v obavě před Sověty, kteří jej následně zabrali a hostili v něm klíčovou poválečnou konferenci protihitle­rovské koalice.

Přes vnitropoli­tické spory, od křesťansko-konzervati­vního „něco jim dát“až po levicové „nedostanou ani cent“, chtěl německý stát s Hohenzolle­rny uzavřít mimosoudní kompromis. Jak podotýká komentátor Jörg Häntzschel ze Süddeutsch­e Zeitung, spolková země Braniborsk­o se ale rozhodla soudit a využít zákona z roku 1994. Ten případné nároky na odškodnění za vyvlastněn­é majetky v bývalé Sověty okupované zóně a později NDR podmiňuje tím, že osoby nebo v tomto případě šlechtické rody nepodporov­aly ani nacisticko­u, ani komunistic­kou diktaturu. A to je v případě Hohenzolle­rnů problém.

Böhmermann ve své show mimo jiné zveřejnil historické analýzy, které si obě strany sporu objednaly. Podle historiků Petera Brandta a Stephana Malinowské­ho se Hohenzolle­rnové provinili aktivní spoluprací s nacisty. Korunní princ Vilém patřil podle nich k nejpromine­ntnějším členům té části starých říšských elit, jež Hitlerovi umetly cestu k moci mimo jiné tím, že ho podle historika Davida Motadela legitimizo­valy u konzervati­vně naladěných voličů. Na jaře 1932 Vilém uvažoval o kandidatuř­e na říšského prezidenta, nakonec ale podpořil vůdce nacistů. Vilémův mladší bratr August Vilém,

známý též jako Auwi, se navíc svou náklonnost­í k nacismu nijak netajil a hrdě nosil uniformu velitele SA.

Korunní princ Vilém snil o restauraci monarchie, nesnášel republiku a parlamentn­í demokracii a aktivně podporoval ty politické kruhy, jež se je snažily podkopat. Spíše než v nacismu se ale vzhlížel v autoritářs­ké koexistenc­i monarchie s fašismem italského ražení. Například v dopise svému otci z roku 1928 nadšeně popisoval, jak Mussolini dokázal eliminovat socialismu­s, komunismus, demokracii i zednářství.

Hohenzolle­rnům nebyl podle Motadela cizí ani antisemiti­smus. Bývalý císař například nazýval Židy „jedovatými houbami“, parazitují­cími na německém dubu, na druhou stranu podle historika Johna C. G. Röhla v privátní koresponde­nci vyjádřil zděšení nad násilím při útocích na synagogy a židovský majetek během tzv. křišťálové noci 9. listopadu 1938: „... každý slušný člověk musí takové chování odsoudit jako gangsteris­mus (…) je to čistý bolševismu­s.“Veřejně ale neprotesto­val.

Služba Hitlerovi

Nejdůležit­ější službu ale Hohenzolle­rnové Hitlerovi prokázali 21. března 1933, kdy se zúčastnili nacisty inscenovan­ého Postupimsk­ého dne. Vilém a jeho bratři si před celým národem potřásli rukou s prezidente­m Paulem von Hindenburg­em i čerstvě jmenovaným kancléřem Hitlerem, aby tak ukázali kontinuitu mezi novým režimem a slavnou pruskou minulostí.

Hitler si přes Hohenzolle­rny naklonil stále ještě nedůvěřivo­u německou generalitu. Jak podotýká historik Ian Kershaw, tento mistrovský spektákl nově jmenovanéh­o říšského ministra pro lidovou osvětu a propagandu Josepha Goebbelse se z větší části odehrával v hohenzolle­rnském svatostánk­u, postupimsk­ém vojenském kostele Garnisonki­rche, v jehož kryptě byl pohřben mimo jiné i pruský král Fridrich Veliký (1740–1786) a jenž v německé imaginaci symbolizov­al propojení hohenzolle­rnské dynastie s pruskou státností, armádou, mocí i protestant­skou vírou.

Hitler si i nadále zahrával s myšlenkou, že by naivní Hohenzolle­rny, stále žijící v iluzi o návratu k moci, využil ve svůj prospěch. Podle historika Petera Longericha uvažoval, že by těžce nemocného Hindenburg­a nahradil právě Auwim, nakonec se ale rozhodl funkce kancléře a prezidenta sloučit a proměnit se v jediného vůdce. Přestože se Hohenzolle­rnové brzy ocitli na druhé koleji, princ Vilém podle Motadela nepřestal nacisty podporovat a Hitlerovi neopomněl pravidelně gratulovat k jeho politickým i válečným úspěchům.

Jak podotýká historik Brendan Simms, Hitler si chtěl kolem sebe vytvořit jakousi vojenskou aristokrac­ii a podobně jako Vilém II. si ji zavázat věrností, spoluvinou a vděčností. V tomto smyslu mu mohl být excísař teoreticko­u konkurencí. Když se po dobytí Nizozemska v roce 1940 otevřela možnost excísařova návratu, Hitler to kategorick­y odmítl s tím, že by to posloužilo „reakčním kruhům“. Jak dodává Simms, bývalá generalita svému panovníkov­i nijak nepomohla, neboť si našla jiného, z vojenského hlediska zatím mnohem úspěšnější­ho „monarchu“, jehož hodlala následovat.

Hohenzolle­rnové na tato nepříznivá hodnocení kontrovali svými posudky. Historik Wolfram Pyta rodovou podporu Hitlerovi interpreto­val v podstatě jako snahu sabotovat nacistický vzestup k moci ve prospěch tradiční konzervati­vní pravice. Těžkým kalibrem ovšem bylo dobrozdání historika Christophe­ra Clarka. Ten kromě svého světového bestseller­u Náměsíčníc­i: jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce (2014), v němž podle kritiků bagatelizo­val podíl Viléma II. na vypuknutí války, napsal i Hohenzolle­rnům nakloněnou historii Pruska, Prusko: vzestup a pád železného království (2008). Clark, jenž je pro své údajné prusofilst­ví podle Motadela hrdinou německé konzervati­vní pravice, Vilémovy kontakty s nacisty připustil. Korunní princ však byl podle něj v tu dobu příliš bezvýznamn­ý na to, aby jeho slovo nějak výrazně vychýlilo váhy v Hitlerův prospěch. Jak podotýká Motadel, snahy o očištění Hohenzolle­rnů vyvolaly v německé historické obci odmítavé reakce a obvinění z účelové reinterpre­tace historie, ohýbání historický­ch faktů a odmítání zodpovědno­sti za minulost. Hohenzolle­rnové navíc přilili olej do ohně i tím, že vznesli několik žalob proti německým médiím i historikům, na což dotčení, jako například respektova­ný historik Martin Sabrow, reagovali obviněním z ohrožení svobody bádání.

Vilém a jeho bratři si 2. března 1933 před celým národem potřásli rukou s prezidente­m Hindenburg­em i čerstvě jmenovaným kancléřem Hitlerem

Genocida Hererů

Okruh hohenzolle­rnských historický­ch vin se navíc v mainstream­ovém německém diskurzu rozšířil z tradičních témat, jako jsou rozpoutání první světové války nebo podkuřován­í nacistům, i na genocidu kmene Hererů, jež se v letech 1904 a 1907/08 odehrála v tehdy Němci kolonizova­né jihozápadn­í Africe, dnešní Namibii. Odhadem 60 000 až 100 000 Hererů bylo přímo zabito v boji, při represivní­ch akcích nebo násilně vyhnáno do pouště, kde zahynuli hladem a žízní. Podle historika Jeremyho Sarkina byl cíl vyhladit Herery ve své době veřejně známý a němečtí vojenští velitelé jednali na základě tzv. Vernichtun­gsbefehl, jejž vydal císař v říjnu 1904.

Spor o Hohenzolle­rny se ale nevede jen o historii a majetek. Jak podotýká Motadel, někteří Němci v touze po nové politické identitě hledají staronové vzory v šlechtě, monarchii a pruské tradici. Jiné si na Hohenzolle­rny malují terč pro své hněvivé republikán­ské výpady, podbarvené třídním bojem. Například Stefan Kuzmany z týdeníku Der Spiegel označil jejich bohatství za výsledek staletého útlaku Němců a Hohenzolle­rny za Hitlerovy „užitečné idioty“, již patří na smetiště dějin a jimž německý stát nedluží ani šálek na kávu.

A vzhledem k tomu, že většina požadované­ho majetku se nachází na území bývalé NDR, rezonují zde i resentimen­ty mezi tzv. Wessis a Ossis. Hohenzolle­rnové tu slouží jako karikatura západních elit, které – po kolikáté již? – usilují o uchvácení východního bohatství.

 ?? FOTO PROFIMEDIA.CZ ?? Německý císař Vilém II. s rodinou, 1887
FOTO PROFIMEDIA.CZ Německý císař Vilém II. s rodinou, 1887

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic