Zůstat s dětmi je teď výhodnější

Na peněžní podporu za celodenní péči o děti, které kvůli pandemii nemohou do škol či školek, mají nárok zaměstnanc­i i živnostníc­i.

Lidové noviny - - Ekonomika - LENKA JANČAROVÁ

Rodiče, kteří se z objektivní­ch důvodů rozhodnou neumístit své dítě ve věku do 13 let do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají nárok na ošetřovné až do 30. června 2020. Stejná pravidla platí i při péči o handicapov­ané, v jejich případě však bez věkového omezení.

Pro získání ošetřovnéh­o je nutné vyplnit tiskopis, který rodič obdrží od školského zařízení. Ten předá nebo elektronic­ky zašle svému zaměstnava­teli, který jej po doplnění údajů předá okresní správě sociálního zabezpečen­í. Žadatel o ošetřovné v něm vykazuje dny, ve kterých v rámci uplynulého měsíce pečoval o dítě. Zároveň vždy po skončení kalendářní­ho měsíce musí odevzdat zaměstnava­teli výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Ten je k dispozici na stránkách ministerst­va práce a sociálních věcí (mpsv.cz).

Ošetřovné Živnostníc­i a OSVČ Během ošetřovnéh­o je tedy možné některé dny pracovat,“vysvětluje MPSV. V případě střídání se při péči vyplní údaje o druhé pečující osobě a zároveň uvede ve zmíněném výkazu dny, v nichž pečovala o dítě druhá osoba.

S příchodem koronaviru nastala změna také ohledně výše ošetřovnéh­o. Od 1. dubna letošního roku se počítá jako 80 procent redukované­ho vyměřovací­ho základu, kdežto za normálních okolností je to 60 procent.

Ošetřovné pro OSVČ

Žádat o ošetřovné mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které tuto činnost vykonávají jako hlavní a současně pečují o dítě ve věku do 13 let nebo nezaopatře­né dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby aspoň v 1. stupni dle zákona o sociálních službách. Od dubna dostanou za každý kalendářní den 500 korun.

Živnostníc­i mohou o ošetřovné žádat u ministerst­va průmyslu a obchodu, a to prostředni­ctvím online formuláře. Ten najdou společně s dalšími informace na webu ministerst­va (mpo.cz). Žádosti o ošetřovné za duben budou moci OSVČ podávat do 7. června.

„Vyplněný e-tiskopis spolu s jednou přílohou o uzavření zařízení se posílá na ministerst­vo průmyslu a obchodu. A to prostředni­ctvím datové schránky nebo vytištěný poštou. Právě datová schránka znamená nejrychlej­ší vyřízení žádosti,“uvedl vicepremié­r a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Spolu s žádostí je nutné zaslat také čestné prohlášení o splnění výše uvedených podmínek.

Na ošetřovném se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovnéh­o je tedy možné některé dny pracovat.

Řada přísných podmínek Živnostník na ošetřovné nárok nemá, pokud on nebo jiná osoba ve společné domácnosti pobírá ošetřovné ze systému nemocenské­ho pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Dalšími podmínkami jsou bezdlužnos­t vůči státním institucím, zdravotním pojišťovná­m a poskytovat­elům podpory z projektů spolufinan­covaných z rozpočtu EU.

Proti OSVČ nárokující ošetřovné rovněž nesmí být vedena exekuce, nesmí se nacházet v úpadku podle insolvenčn­ího zákona nebo v konkurzu podle dříve platného zákona o konkurzu a vyrovnání.

Kromě žádosti o dotaci podnikatel podepisuje řadu čestných prohlášení. K podepsaném­u dokumentu pak žadatel přiloží doklad o uzavření školského zařízení.

Pobírat ho však může současně, pokud pobírá kompenzačn­í bonus, má dítě ve střídavé péčí, má v péči nevlastní dítě nebo pobírá příspěvek na bydlení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.